Matiyu 8

1A jemani maa, Yeesu daa n sigi zoo maa zu, ka zamutintaa pa o zu. 2Niŋi n na, koritedaana ti gba o yiya, ka yeli u, M duuma, ka e kpabira, e ni tee n tibi ma. 3Yeesu teeg o nuu siisi u, ka yeli, M kpabira, mari alaanfiya. A puli maa niŋi korite maa baasi, 4ka Yeesu yeli u, ni o da pa ti yeli nira zaa, ka naag o maŋŋa wa ti wusi buŋkobkuura, ka ti o ku bini ti Naawunni, a maa seema Musa n daa n yeli ba n niŋina la, niriba ba baŋŋi o n bi lee n beera. 5A jemani maa Yeesu daa n wa ti kpe Kapaanim tiŋŋa, ka soojisi kpeema ti puusi u, ka suusi u yeli, 6M duuma, toora gbaani m tumtumina, o ba n do dii, a maa boobi, a ni beerim ga. 7Yeesu yeli u, M ni ta n ti tibi u. 8Soojisi kpeema maa yeli u, M duuma, m bi daga e ni di n kpe m dii, ama yeli yelibii kari toora maa, o baa. 9A kpali bo, m kpeema mari daama gaari ma, ka m mi mari daama gaari soojisi, ma yeli yindaana o gaari, o we, ka yeli yindaana o ta, o ta, ka yeli m tumtumina o tumi, o tumi. 10Yeesu n wumi n ŋa, a ku o noori, o loobi n yeli seesi n pa o zu la, Yamonsi n na, a yi Juusi dima zaa puwa, m na bi nye nira n niŋi ma yeride maa dabaa. 11M yeli ya ni, nivudamta ni yi wuluŋpusigu ni wuluŋliya, ba ni Ibrahim, a ni Isaaka, a ni Yakubu, ba ti ba Naawun naalim puu dira, 12ka ba nyisi Juusi dima lobi ligu niŋi, seela beerim n be, ka niriba kumina. 13Ka Yeesu yeli soojisi kpeema maa, Wara, ka seema e n niŋi ma yeride la, o ni niŋi. A puli maa niŋi, tumtumina maa nye kpeeŋu. 14Niŋi n na, Yeesu daa n wa ti kpe Piita yiri, ka Piita deempoga niŋa bii, o do n beera. 15Yeesu siisi o nuwa, o nye alaanfiya, ka nyisigi n tumina ba. 16O zaanoori, ba mari kikpaarigusi dima ti ti u, o kari a, a ni yelibiya, ka mi tibi baaradima zaa. 17N ŋa n ti seema Naawun chaame Azaya n daa n yeli kusu zaa la loobi yamonsi, ni o tibi ba toorasi, ba nye kpeeŋu. 18Yeesu n daa n ti nye, ka zamutintaa poli n jili u, o yeli ba mari u gaari beeŋkarigu maa duuri yindaana. 19Zaaliguwusira ti yeli u, Karichi, seela zaa e n wara, m ni pa e zu. 20Yeesu yeli u, Buŋkobiri mari a voya, niinsi mari a sona, ka mani Naawun Nisaala bi mari seela m di n do. 21Yeesu nyaaŋpaariba yindaana yeli u, Cheli m wa ti pi m ba poin, ka ti pa e zu. 22Yeesu yeli u, Pa m zu, ka ti seesi n ka nyevuri pi ba kpiinsi. 23Niŋi n na, Yeesu ni o nyaaŋpaariba daa n kpe ŋariŋu puwa, a ya n du beeŋkarigu maa duuri yindaana, ka Yeesu do n gbisira. Ba n wara maa, sautintaa ti vaara, koom damtira ga, ka kpeera ŋariŋu maa puwa, o ya n muri, 25ba nyisigi Yeesu, a yeli, Ti duuma, moligi ti, ti ya n dini koom. 26Yeesu yeli ba, Ya bi niŋina Naawunni yeride, ya da zora dabeem. O n yeli n ŋa, o nyisigi n kari sautintaa maa n damtira koom maa la, a zaa cheli, zii zaa niŋi surim, 27a ku ba noya, ba yeli, Ee, ya nyaasi dabaa, halli sauwa ni koom zaa wumi o noori. 28Ba n daa n ti paa duuri maa, o niŋi Gadara dima paaligu, ka kikpaarigusi daandima bayi yi kaasi zii tuusi ba, ka niŋi binzora, ka bi sagi nira zaa o dee nisaaniŋi wara. 29Ka ba tasi n yeli Yeesu, Naawun biya, da kpeera ti yela niŋi. Ti jemani na bi paa, da namsira ti. 30Niŋi n na, pireekusi zoo n ba wogilim beela, a za n dira, 31ka kikpaarigusi maa yeli Yeesu, Ka e kari ti, cheli ti kpe pireekusi ŋa niŋi. 32Yeesu yeli a, Ya yi ba niŋi, a wara. A yi, a kpe pireekusi maa niŋi, pireekusi maa zaa chee n sigi beeŋkarigu maa puwa, a di koom. 33Pireekusi maa kpagiriba n ti nye n ŋa, ba zo n gaa tiŋŋa maa puwa, a wa ti yeli yela ŋa zaa. 34Tiŋŋa maa dima zaa ta Yeesu saani, a ti suusi u, o kuli, ka che ba.

will be added

X\