Matiyu 28

1Daborigu maa n daa n ti baasi, ka bee ya n chee, Aleedi, Mariama Magiliini ni Mariama yindaana maa we, ba wa ti nye kaa maa, 2ka tiŋŋa maa yigsi ga, ka Naawun malaki yi saazu sigi, a bilimi kugtintaa maa yi kaa maa noori, ka zi o niŋi. 3O nufusee nyagsira maa saa, ka o bimpinna peligi ga. 4Dabeem gbaa soojisi maa, ba see, 5ka malaki maa yeli pogiba maa, Ya da zora dabeem, m baŋini ya n kpabira Yeesu, so ba n ku la, 6ama o lee n ka kpe, a kpali bo, o nyisigiya. Ka o lee n yeli, Ti nyaasi seela Yeesu di n do la, 7ka we yoom wa ti yeli o nyaaŋpaariba, ni o nyisigini, a yi kum puwa, ka ni pa ba yii gaari Galili paaligu, ba wa ti nye u nisaaniŋi. To, m yeli ya baasi. 8Niŋi n na, ba yi kaa maa zii yoom, a ni dabeem, a ni pupeelim ga, a chee n wa ti yeli Yeesu nyaaŋpaariba. 9Ba n wara maa Yeesu tuusi ba, ka puusi ba, ba wa ti gbaag o noba, ka kpeesira u. 10Ka o yeli ba, Ya da zora dabeem, ka wa ti yeli m taaba, ni ba gaa Galili paaligu, a wa ti nye ma nisaaniŋi. 11Pogiba maa n daa n wara maa, soojisi maa seesi we tiŋŋa puwa, a wa ti yeli buŋkobkuuriba kpemba yaseesi n niŋi maa. 12Niŋi n na, kpemba maa ni tiŋŋa maa kpemba sari n to jina, ka ti soojisi maa ligidamta, 13ni ba ŋma jiri yeli niriba, ni ba gbisirini yiiŋu, ka Yeesu nyaaŋpaariba ti zu kpiiŋu maa. 14Ama ka gomina wumi n ŋa, ti ni maag o sufu, ya da nye nam. 15Niŋi n na, soojisi maa dee ligiri maa, ka yeli seema ba n yeli maa. A zu, a ti yini zinni, Juusi dima na yetirini yela ŋa. 16Niŋi n na, Yeesu nyaaŋpaariba daa n we zoso Yeesu n wusi ba, a yi Galili paaligu la, 17a wa ti nye u, ka kpeesira u, ka ba seesi bi niŋi tama. 18Ka Yeesu yeli ba, Naawunni naa daama zaa, a yi saazu ni tiŋŋa ti ma. 19A zu, ya wa ti ti niriba ba loobira m nyaaŋpaariba, ka naa ti ba Naawunni daama, a ni mani o bii daama, a ni Naawun sii daama, a su ba koom, 20ka wusira ba ba niŋina yaso zaa ni daa n yeli ya. Ya nyaasi, m ni ba ya saani, a ti paa durinye ŋa baasigu.

will be added

X\