Matiyu 18

1A jemani maa Yeesu nyaaŋpaariba daa n ti boosi u, Naawun naalim puwa, ŋani n mari daama ga? 2Niŋi n na, Yeesu booli biya, ka ti o za ba sunsuu niŋi, 3ka o yeli, Yamonsi ma yeli ya, ka ya bi loobi n niŋi maa biisi, ya ki tee n kpe Naawun naalim puwa. 4Ama so n ti o yuuri sigi maa biyaa, wune n mari daama ga, a yi Naawun naalim puwa. 5Ka so zaa n ti dee bii zaa, a kpali m yuuri zu, mani n na o dee. 6Ka Yeesu daa n lee n yeli, Ka biso niŋina ma yeride, ka niso ti o niŋi yabee, a daana niŋi yabee ga. Ka ba naa kugtimsigu le o nuŋgori lobi n niŋi koom niŋi, o di, lala n so o n ba niŋi a wusira bii maa yabeeri. 7A yi durinye ŋa puwa, yabeeri ba niŋi, a ti niriba nyaara nam, ama niso zaa n taasi yabeeri ni nye nam ga. 8A zu, ka e nuwa, koo e nobiri ti e niŋina yabeeri, ŋma u basi, a kpali bo, ka e mari nuluŋko, koo nobiluŋko kpe nyevuri ziya, wune n so e n mari nuusi ayi, koo noba ayi kpe bugum so n ka baasigu la ziya. 9Koo, ka e nimbiri ti e niŋina yabeeri, nyisi u basi, a kpali bo, ka e mari nimbiriluŋko kpe nyevuri ziya, wune n so e n mari nimbiisi ayi kpe bugum ziya. 10Ka Yeesu daa n lee n yeli, Ya dasi, ka da nyaasi biisaa yindaana zaa jaga. A kpali bo, a yi Alizaana, ba malakisi yi bani m ba Naawunni saani. 12Ya nyaasi, ka dabso zaa mari peeri koowa, ka a yindaana wa ti borigi, a yi moo puwa, o ni cheli pisiwai ni awai la, a yi zoori zu, ka wa ti kpabi so n borigi la. 13O n ti nye u, o puu ni peligi o niŋi ga, a gaari pisiwai ni awai la n bi borigi la. 14Lala n na, m ba Naawunni gba mi bi kpabira bibilisaa yindaana zaa ba gaari bugum ziya. 15Ka Yeesu daa n lee n yeli, Ka e todaana niŋi i yabee, wa ti sogi n yeli u yabeso o n niŋi i maa. Ka o wumi n ti i, ya lee n loobi n mari naŋgbanlunko. 16Ama ka o bi wumi n ti i, mari nivulunko, koo nivusi bayi paasi e niŋi, a we o saani, ba ti wumi yaseesi ya n togsira, ka niŋi e dansiyasi. 17Ama ka o bi wumi n ti ba, yeli chaachi dima. Ama ka o bi wumi n ti ba gba, cheli o niŋi maa so n bi paara Naawun zu, a ni yabeniŋina. 18Ka Yeesu daa n lee n yeli o nyaaŋpaariba, Yamonsi ma yeli ya, bunso zaa ya n le, a yi durinye ŋa puwa, o mi leni Alizaana puwa, ka bunso ya n lerigi, a yi durinye ŋa puwa, o mi lerigini Alizaana puwa. 19Yamonsi ma lee n yeli ya, ka ya bayi ba durinye ŋa puwa, ka sagi n suusira m ba Naawunni bunso, o ni niŋi n ti ya. 20A kpali bo, ka niriba bayi, bata, laŋsiya m zu, m gba ba niŋi ba puwa. 21Niŋi n na, Piita daa n ti boosi Yeesu, M duuma, ka m todaana niŋi ma yabee, bula ma ni che n paŋŋi u? A ni paa buyapoin? 22Yeesu yeli u, Da yeli buyapoin ko, ama che n paŋŋi u buyapoin, ka lee n che n paŋŋi u buyapoin, a wara. 23Ya nyaasi, Naawun naalim niŋini maa naso n kpabira o sandiriba ba yo o sama ti u. 24Ba n piili n yoora, ba mari dabyindaana ta, o samini zooya ga, 25o yo a je. A zu, naaba maa yeli, ni ba koosi daba maa ni o poga ni biisi ni o bunso zaa, a yo samini maa. 26Niŋi n na, daba maa gba naaba maa yiya, a suusi u ga, ni o niŋi kenyiti, ka o yo a zaa. 27Nimbaa gbaa naaba maa, o cheli daba maa, ka che samini maa ti u. 28Daba maa n ti yi, o nye o todaana n di o samini beela, o gbaag o nuŋgori yeli u, Yo m ligiri la e n paŋŋi la. 29O todaana maa gba o yiya, a suusi u ga, ni o niŋi kenyiti, ka o yo a zaa. 30Daba maa zagsi, ka ti ba yo u dii, ama samini maa n yo n baasi. 31Daba maa taaba n ti nye n ŋa, ba je suuri, a wa ti yeli naaba maa yaso n niŋi maa. 32Naaba maa booli daba maa ti yeli u, Nyini nivubeegaa. Ma wune che e santintaa zaa ti i, a kpali e n suusi ma la zu, 33ka nyini wune bi zo nimbaa, a che n ti e todaana la. 34A zu, naaba maa je suuri, ka ti ba yo u dii, o yo samini maa zaa. 35Lala n na, m ba Naawunni ni niŋi so zaa n bi che o todaana yabeeri tira u, a yi o sufu niŋi.

will be added

X\