Matiyu 16

1Dindaso Farisii dima ni Sajusii dima daa n ti niŋi Yeesu nyaasi, a suusi u o niŋi mamaachi yela ti ba. 2Yeesu yeli ba, Ya nyaasi, ti paaligaa niŋi, ka zaanoori ti paa, ka saazu moo, ya yi yeli, bee cheeya, saa ki ta. 3Ama boguu niŋi, ka saazu moo, ya yi yeli, saa ni ta. Lala n na ya baŋŋi saazu gbinni, ka bi baŋŋi jemanaa yela gbinni. 4Pimpariŋa dima niŋini nivubeeri, ba yi kpabira m niŋi mamaachi yela, ba nyaasira, ba mi ki nye yelli zaa, ka pa Naawun chaame Joona yelli la ko. Niŋi n na, Yeesu kpe ŋariŋu gaari, ka che ba. 5Yeesu nyaaŋpaariba n daa n ti paa beeŋkarigu maa duuri yindaana, ba teesi maa, paanu ka niŋi, 6ka Yeesu naa yiisi, seesi n ti paanu fuŋsira la bo ba kiŋaasa, a yeli, Ya dasi Farisii dima ni Sajusii dima yiisi niŋi. 7Ba n wumi, ba togsi taaba saani yetira, O yelini n ŋa, a kpali paanusi ka niŋi. 8Yeesu baŋŋi seema ba n yetira, ka yeli ba, Ya ka yeride, ka na bi baŋŋi kiŋaasasi gbina, a zu, bindira yela tiri ya, ya togsira n ŋa. Ya nyaasi, ni daa n naa paanusi anu, ka ŋma a ti dabsi tusa anu la, ya teesi peeri ala n na ya daa n piisi bincheesi maa, a paali la. 10Koo, ya lee n nyaasi, ni daa n naa paanusi ayapoin, ka ŋma a ti dabsi tusa anaasi la, ya teesi peeri ala n na ya daa n piisi bincheesi maa, a paali la. 11A zu, ka m yeli, ni ya dasi Farisii dima ni Sajusii dima yiisi la niŋi, bo n taasi ya bi baŋŋi, ni ka bindira yela ma yetira. 12Niŋi n na, o nyaaŋpaariba pa baŋŋi, ni pa paanu yiisi n na o yetira, ama Farisii dima ni Sajusii dima wusigu. 13Dindaso Yeesu ni o nyaaŋpaariba daa n wa ti paa paaligso Siiziriya Filipai n be, ka o boosi ba, ?ani n na niriba yeli mani Naawun Nisaala niŋiya. 14Ba yeli, Seesi yeli e niŋini Jon Baatisi, ka seesi mi yeli Alayija, ka seesi mi yeli Jerimaya, koo Naawun chaamesi la yindaana. 15Yeesu boosi ba, ?ani n na, ya mi yeli m niŋiya? 16Ba yindaana, Simon Piita yeli, E niŋini Kristu, so n niŋi Naawunni gbagba biya. 17Yeesu yeli u, Simon, Joona biya, pa nisaala n wusi i n ŋa, ama m ba Naawunni n ti i barika, a wusi i. 18Nyaasi, e yuuri gbinni niŋi kugiri, ka m ni ti kugitintaa ŋa niŋi m chaachi dima zaa ziya, ka kum gba ki tee n nyaŋŋi ba, 19ka m ni ti i daama, a yi Naawun naalim puwa, bunso zaa e n le, a yi durinye ŋa puwa, a mi leni, a yi Alizaana puwa, ka bunso zaa e n lerigi, a yi durinye ŋa puwa, a mi lerigini, a yi Alizaana puwa. 20Niŋi n na, Yeesu kpaasi o nyaaŋpaariba maa tuba, ba da yeli nira zaa ni wune n niŋi Kristu maa. 21A yi jemani maa, Yeesu daa n wusira o nyaaŋpaariba, ni o ni gaa Jiruusilim, a wa ti nye nam ga, a yi kpemba ni buŋkobkuuriba kpemba ni zaaliguwusiriba saani, ba ku u, ka o daba ata daari o lee n nyisigi. 22Niŋi n na, Piita mari u, a wa ti zabi u yeli, M duuma, Naawunni ki sagi, n ŋa ki niŋi i zaa. 23Yeesu loobi n yeli Piita, Sitaana, e fenna ma ni, maali n yi, a kpali bo, e bi kpabira Naawun yela, nisaaldima yela n na e kpabira. 24Niŋi n na, Yeesu yeli o nyaaŋpaariba, Ka nira zaa ya n pa m zu, o da lee n niŋina o kiperi, ka niŋi siriya nye nam paara m zu. 25Ya nyaasi, so zaa n kpabira o moligi o nyevuri ni koŋŋi u, ka so zaa n koŋŋi o nyevuri, a kpali m zu ni moligi u. 26Ya lee n nyaasi, ka niso su durinye ŋa zaa, ka koŋŋi o nyevuri, o ka tono, a kpali bo, bunso zaa ka niŋi di n tee n tagi nyevuri. 27Ka dindaso mani Naawun Nisaala ni m malakisi ni ta, a ni m ba Naawunni daama, ti ti yo nisaala zaa yaniŋisa samini ti u. 28Yamonsi ma yeli ya, niseesi n za kpe ŋa seesi ki kpi, halli ka ti nye mani Naawun Nisaala n ta, a ni m naalim.

will be added

X\