Maaki 6

1Niŋi n na, Yeesu daa n yi n gaari o gbagba paaligu, ka o nyaaŋpaariba pa o zu gaari. 2Daborigu n ti paa, o wa ti wusi ba laŋsigu dii puwa, a ku ba nivudamta noya, ba yetira, Ee, dabaa mari yam, a ni yatintaasi, wula n na o niŋi n nye a? 3Ka ba lee n yeli, O niŋini dimeera, so Mariama n daa n dogi, ka o sunzoba n niŋi Jeemsi ni Joozi ni Juudasi ni Simon, ka o sunzopogiba mi ba kpe. A zu n na, ba bi deeg o yela maa di. 4Ka Yeesu yeli ba, Seela zaa Naawun chaame yuuri duura, ama o gbagba paaligu, a ni o dogim puwa, a ni o yiri, o yuuri ki du. 5Niŋi n na, tiŋŋa maa dima bi niŋina u yeride, a ku o noori, o bi tee n niŋi mamaachi yela zaa, ama o naag o nuusi pa baaradimseesi niŋi, a tibi ba. Niŋi n na, Yeesu daa n chaŋina tiŋsi wusira niriba. 7Ka o booli o nyaaŋpaariba pii ni bayi maa ba laŋsi, ka tumi ba ba bayaayi, ka ti ba daama ba katira kikpaarigusi, 8ka yeli ba, ba da naa buŋ zaa mari, halli bindira, koo koligu, koo ligiri, ama daŋkpalli ko, 9ni ba piri sabtaasi, ka da pili tagitesi ayi. 10Ka o lee n yeli ba, seela zaa yiri ya n wa ti kpe, ya ba niŋi, ama ya yini tiŋŋa maa puwa. 11Ka seela zaa ba n bi dee ya, ka zagsi wuminisim, ka ya ti yi nisaaniŋi, ya pisigi ya noba tana basi, ba baŋŋi ba n bi niŋi nene. 12Niŋi n na, ba yi n gaari, a wa ti wusira niriba, ni ba dee n saamiya. 13Ka ba katira kikpaarigusi ga, ka naa kpaam sarigira nivudamta, ka tibira ba. 14A jemani maa Yeesu yuuri daa n du, ka naaba Herodi wumi maa, Yeesu ni o nyaaŋpaariba wusirini niriba. Ka niseesi daa n yetira, ni Yeesu n niŋi Jon Baatisi n nyisigi kum puwa, ni lala zu Yeesu niŋina mamaachi yela maa. 15Ka seesi mi yetira, ni Yeesu n niŋi Naawun chaame Alayija. Ka seesi mi yetira, ni Yeesu n niŋi Naawun chaamesi yindaana, a maa Naawun chaamesi n daa n ba niŋi kusu zaa la. 16Ama naaba Herodi gbagba n daa n ti ba ŋma Jon Baatisi zu. A zu, o n ti wumi n ŋa, o yeli, ni o nyisigini kum puwa, a loobi n niŋi Yeesu. 17Seema naaba Herodi n daa n ku Jon Baatisi la n ŋa. Naaba Herodi sunzo Filipi ni o poga Heroodiya daa n ba niŋi, ka naaba maa fa poga maa, a yi o sunzo maa saani. A zu, Jon Baatisi yeli naaba maa, E n fa e sunzo maa poga maa bi veela. A kpali n ŋa zu, poga maa chisi daba maa, ka kpabira ba ku u, ka wa ti suusi naaba maa, ka naaba maa ti ba gbaag u, a le n digili dii. Ka naaba maa bi ti o poga daama o niŋi daba maa daaŋu zaa. 20A kpali bo, naaba maa baŋiya maa, o niŋini nivusuŋŋu, a ni Naawun nira, ka o zora u dabeem, ka bi ti ba niŋi u daaŋu. Niŋi n na, naaba maa kpabira daba maa o wusira u, ka jemanso zaa o yi n ti wusira u, naaba maa sufu yi damtira u ni. 21Dindaso naaba maa poga, so ba n boona Heroodiya la daa n nye daama o ku daba maa. Dindaari maa n niŋi naaba Herodi maa yuma daborigu, o ti o tumtuminiba dugi bindira ga, ka booli nadima, a ni o toozabiriba kpemba, a ni Galili paaligu kpemba, ba ti di. 22Niŋi n na, o poga maa bipuŋŋu kpe n ti wa waa, o waabu maa peri naaba maa, a ni seesi o n booli maa ga. Naaba maa yeli bipuŋŋu maa, M ni ti i bunso zaa e n kpabira. 23Ka o ti u noori, ka yeli, Halli ka e kpabira m naalim maa barigito gba, m ni ti i. 24Niŋi n na, bii maa yi, a wa ti boosi o ma, Bo n na ma ya n yeli m kpabira? O ma yeli u, Wa ti yeli maa, e kpabirini Jon Baatisi zu. 25A puli maa niŋi, bii maa pori n we naaba maa saani yoom, a wa ti yeli u, ni o kpabirini Jon Baatisi zu pireete niŋi. 26Naaba maa n wumi n ŋa, o sufu saami u ga, ama o ki tee n zagsi, a kpali o tee n ti u noori niriba maa nufu niŋi la zu. 27A zu, a puli maa niŋi, o tumi sooja, o wa ti ŋma o zu ta. Niŋi n na, sooja maa we, a wa ti ŋma daba maa zu, a yi dii puwa, 28ka naa n niŋi pireete niŋi, a wa ti ti bipuŋŋu maa, bipuŋŋu maa naa n ti o ma. 29Daba maa nyaaŋpaariba n ti wumi yela maa, ba ti naag o kpiiŋu maa, a pi. Lala n na, naaba Herodi maa daa n ku Jon Baatisi. 30A n daa n ti niŋi daba ayi, niseesi Yeesu n tumi maa pori n ta o saani, a ti yeli u yaseesi zaa ba n niŋi, ka wusi. 31Niŋi n na, nivudamta chena ba saani, ba bi nye daama gba ba di. A zu, Yeesu yeli ba, ni o mari ba gaa seela niriba n ka niŋi, ba vuusi beela. 32Niŋi n na, ba kpe ŋariŋu gaa seela niriba n ka niŋi. 33Ka nivudamta nye ba n wara la, ka baŋŋi maa, Yeesu ni o nyaaŋpaariba n na. A zu, ba yi tiŋsi zaa cheegira duuri maa niŋi, a gaari Yeesu ni o nyaaŋpaariba yiya. 34Yeesu n yi ŋariŋu maa puwa, ka nye zamutintaa maa, o zo ba nimbaa. A kpali bo, ba niŋini maa peeri n ka pekpagira, ka o wusi ba yadamta. 35Wuluŋu n ti liira, o nyaaŋpaariba ti yeli u, Kpe ka bindira, ka wuluŋu mi liira, a zu, 36cheli ba pisimi, a gaari puuri ni tiŋsi n leeli kpe, a wa ti da bindira di. 37Ka Yeesu yeli ba, Ya gbagba, ya ti ba bunso ba di. Ba yeli u, Ee, wula n na ti ya n niŋi n nye ŋmerisi anii sanyoobu, a da paanu ti niribaa, ba di? 38Yeesu boosi ba, Paanusi ala n na ya mari? Ya wa ti nyaasi. Ba we, ka ti yeli, ni paanusi anu ni korotosi ayi n ba niŋi. 39Niŋi n na, Yeesu yeli zamu maa, ni ba barigi n zi momaasa niŋi. 40Niŋi n na, ba barigi n zi, seesi koowa, seesi pisinu. 41Ka Yeesu naa paanusi anu maa ni korotosi ayi la, a nyaasi saazu, ka suusi Naawunni, ka ŋmaasi paanusi maa, a naa n ti o nyaaŋpaariba la, ba naa n tori zamu maa, ka lee n barigi korotosi ayi la ti ba zaa. 42Ka ba zaa di n piri. 43Niŋi n na, ba piisi paanusi maa ni korotosi la bincheesi, a paali peeri pii ni ayi. 44Dabseesi n ŋobi a maa ba tusa anu. 45?ama n daa n ti niŋi n baasi, Yeesu ti o nyaaŋpaariba maa kpe ŋariŋu maa, a pa o yii gaari Beseeda n ba beeŋkarigu maa duyindaana. Niŋi n na, ba we, ka che Yeesu, ka o ti zamu maa pisimi. 46Ba n ti pisimi maa, Yeesu du n gaari zoori zu, o wa ti togsi Naawun saani. 47Yiiŋu n ti vibi, ŋariŋu maa ba beeŋkarigu maa sunsuu niŋi, ba duusira, ka Yeesu mi ba kuŋkunni la, ka nye o nyaaŋpaariba n ba toom puwa, a kpali sauwa n laŋina ba nyaaŋa zu. Nodakpaŋŋu n ti paa, Yeesu wa ti chaŋina koom zu, ka ya n ti saa ba. 49Ba n nye u, o n chaŋina la, ba fe maa, kogibee n na, ka tasi vu, 50a kpali bo, ba zaa nye u, dabeem gbaa ba. A jemani maa Yeesu togsi ba saani, a yeli, Ya niŋi aniya, mani n na, ya da zora dabeem. 51Niŋi n na, Yeesu kpe ŋariŋu maa puwa, ka sauwa maa cheli vaabu, a ku ba noya ga. 52A kpali bo, ba sufusi na bi yoo, ba n di n baŋŋi paanusi la yela gbina. 53Niŋi n na, ba paa duuri so ba n boona Genesare, ka naa ba ŋariŋu maa le niŋi, 54ka yi o puwa. Ka niseesi n ba niŋi maa baŋŋi Yeesu, 55ka chee n yetira niriba zaa, ba naa ba baaradima yi ba bundoorisi niŋi, a chena seela zaa Yeesu n be. 56Ka seela zaa o n be, halli tiŋbilisi, koo tiŋkara, ba naa ba baaradima ta, a digili kulonni zu, ka suusi u, ni o ti ba siisi o kpariga noori gba. Ka seesi zaa n siisi u maa nye alaanfiya.

will be added

X\