Maaki 2

1A n daa n niŋi daba ayi, Yeesu daa n lee n we Kapaanim tiŋŋa puwa, niriba pa ti baŋŋi maa, o ba niŋi. 2Ka nivudamta laŋsi nisaaniŋi, zii zaa lee n ka niŋi, halli yaŋŋa dinoori gba, ka Yeesu wusira ba. 3Niŋi n na, dabsi banaasi mari boobi ta niŋi, 4ka bi tee n paa Yeesu, a kpali zamu maa zu. A zu, ba du pii maa zu chibi voori, ka naag o ni bundoori maa zaa turi voori maa niŋi, o sigi. 5Yeesu n nye seema ba n niŋi u yeride la, o yeli boobi maa, M biya, e yabeeri che n paŋŋi i. 6Niŋi n na, zaaliguwusiriba ba n zi niŋi, ka feera ba sufusi niŋi, 7ni seema Yeesu n yeli la bi veela. Naawunni ko ni tee n che yabeeri paŋŋi. 8Niŋi n na, Yeesu baŋŋi seema ba n feera maa, ka yeli ba, Ya da feera lala. 9Wumbo n ba toom, m ni yeli boobi ŋa, o yabeeri che n paŋŋi u, a ni, m ni ti o nyisigi n chaŋŋi? 10Ya nye, m ni wusi ya ya baŋŋi maa, mani Naawun Nisaala mari daama m che yabeeri paŋŋi, a yi durinye ŋa puwa. Ka yeli boobi maa, 11M yeli i ni, nyisigi n naag e bundoori kunna. 12Niŋi n na, a yi ba zaa nufu niŋi, o nyisigi, ka naag o bundoori maa, ka yi n gaari, a ku ba zaa noya, ba kpeesira Naawunni, ka yetira, Ti na bi nye n ŋa zaa. 13Niŋi n na, Yeesu daa n lee n yi n we Galili beeŋkarigu noori, ka zamu maa zaa we o saani, ka o wusi ba. 14O n yi nisaaniŋi, o chaŋŋi n wara, ka nye lampoo deegira n zi seela o n deegira ligiri maa, ba boona u Liivai, o ba mi niŋi Alifiisi. Yeesu yeli u, Pa m zu. Ka daba maa nyisigi n pa o zu. 15Niŋi n na, Yeesu ni o nyaaŋpaariba we daba maa yiri, ba wa ti di, ka lampoo deegiriba ni yabeniŋiniba laŋsi n paasi ba dira. Ba niŋi zoogirisim, ka paara o zu. 16Niŋi n na, zaaliguwusiriba ni Farisii dima nye Yeesu ni yabeniŋiniba ni lampoo deegiriba maa n dira, ka ba boosi o nyaaŋpaariba maa, Bo zu n na o dira ba saani? 17Yeesu wumi, ka yeli ba, Niseesi n mari alaanfiya bi wara dokita saani, ka pa seesi n beera ko. M bi tani m ti booli nivusuma, m tani m ti booli yabeniŋiniba. 18A jemani maa Jon Baatisi nyaaŋpaariba ni Farisii dima daa n leera noori. A zu, niriba ti boosi Yeesu, Wula n na Jon nyaaŋpaariba ni Farisii dima nyaaŋpaariba leera noori, ka e nyaaŋpaariba bi leera? 19Yeesu bo kiŋaasa yeli ba, Ka daba yi naa pogipaali, o zodima ni le noori? Akayi. Ka daba maa ba niŋi, ba ki le noori. 20Ama, dindaso ba ni naa daba maa yi o zodima maa saani. A jemani maa n na, ba n pa n le noori. 21Yeesu lee n bo kiŋaasasi yeli ba, Ya nyaasi, nivu zaa ki sagi n naa kparichepaali ligi o tagitekurigu. Ka o niŋi lala, kparichepaali maa ni chee tagitekurigu maa, a taasi vokarigu gaari so n piili n ba niŋi maa. 22Ya lee n nyaasi, ti kaari n na, ti ŋoo dapaala niŋi kolipaala niŋi. So zaa ki ŋoo dapaala niŋi kolikurigu niŋi. Ka o niŋi lala, dapaala maa ni chee kolikurigu maa, ka daam maa zaa, a kpaa n basi, ka koligu maa gba saami. 23Dindaso, daborigu daari, Yeesu daa n chaŋina puuri, ka o nyaaŋpaariba pa o zu, ka ba kabi chi burimi n ŋobira. 24Niŋi n na, Farisii dimseesi yeli Yeesu, Nyaasi, ba n saamini ti daborigu, lala veela? 25Yeesu yeli Farisii dima maa, Ya nyaasi seema kusu zaa Dawuda n daa n niŋi, kom n daa n gbaag o ni o taaba la. 26A jemani maa buŋkobkuuriba zudaana n niŋi Abiyata, ka Dawuda kpe Naawun tanti dii, a wa ti ŋobi paanuseesi ba n naa n ti Naawunni, seesi buŋkobkuuriba koluŋko n mari daama ba ŋobira la, ka o mi naa n ti o taaba la. 27Ka Yeesu lee n yeli ba, A kpali niriba zu n na Naawunni zaali dabora, Naawunni bi maali niriba a kpali dabora zu. 28A zu, mani Naawun Nisaala n niŋi dabora zudaana.

will be added

X\