Maaki 15

1Boguu niŋi n daa n ti paa, buŋkobkuuriba kpemba maa ni kpemba maa ni zaaliguwusiriba maa ni seriya diriba maa zaa laŋsi n to jina, ba le Yeesu, ka mari u gaari gomina so ba n boona Pailati la saani, o ti di o seriya. 2Niŋi n na, gomina maa boosi u, E niŋini Juusi dima naaba? Yeesu yeli u, Nyini n yeli. 3Ka buŋkobkuuriba kpemba maa zabi Yeesu ga. 4Ka gomina maa lee n boosi u, E bi nye seema ba n zabira i? E ki yeli seŋ? 5Ka Yeesu muuri, a ku gomina maa noori. 6Yumini zaa, ka Galingaari diibu maa daa n yi ti paa, gomina so ba n boona Pailati la yi ti nyisini diyooriba nivuluŋko so ba n kpabira la basi. 7A saŋa maa, toozabira ba n boona Baraba ba niŋi, o ni o taaba daa n zabira Aroom dima, ka kuura niriba, ka ba yo ba dii. 8A zu, zamu maa wa ti suusi gomina maa, ni o nyisi diyooriba nivuluŋko ti ba. 9Ka gomina maa mi baŋŋi maa, pubeerim zu n na buŋkobkuuriba kpemba maa gbaa Yeesu mari u ta o saani, a zu, o boosi zamu maa, So ba n boona Juusi dima naaba la n na ya kpabira ma nyisi n ti ya? 11Ka buŋkobkuuriba kpemba maa ti zamu maa yeli, ni ba kpabirini o nyisi Baraba ti ba. 12Gomina maa boosi ba, Wula n na ma ya n niŋi dabso ya n boona Juusi dima naaba la? 13Ba tasi n yeli, Kpa u tabi daa, o kpi. 14Gomina maa boosi ba, Wula? Bo yabee n na o n niŋi? Ba tasi ga yeli, Kpa u tabi daa. 15Niŋi n na, gomina maa kpabira o maa ba sufusi, a zu, o nyisi dabso ba n boona Baraba la ti ba, ka ti soojisi feebi Yeesu, ka mari u gaari, ba wa ti kpa u tabi daa. 16Niŋi n na, soojisi maa daa n mari Yeesu kpe gomina maa yiri, ka booli ba taaba soojisi zaa, 17ka ba naa wajezee pili u, ka naa goosi maali zupiligu, a maa nadima zupiligu, a pili u, 18ka ba puusira u, a yetira, Ansa, ansa, Juusi dima naaba. 19Ka naa daa ŋme o zu, ka tusi nuntoori wuri u, ka gba tiŋŋa puusira u, seema ba n puusira nadima. 20Ba n niŋi u siya ŋa baasi, ba piligi wajezee maa, ka naa o gbagba bimpinna pili u, ka mari u yi, ba wa ti kpa u tabi daa, o kpi. 21Ba n daa n wara maa, ba tuusi dabyindaana n kpeera tiŋŋa maa, soojisi maa ti o bugi Yeesu kuubu daa gaari. Daba maa niŋi Simon n yi Sariini, o biisi mi niŋi Alisaanda ni Aruufusi. 22Niŋi n na, ba mari Yeesu paa seela ba n boona Goligofa, o gbinni n niŋi zukoori la, 23ka ba naa daam n jebi tiim ti u, o zagsi. 24A jemani maa boguu niŋi karifisi awai, soojisi maa naa Yeesu kpa n tabi daa maa, ka damsi u sabi, ka naa kuga lobi, ba baŋŋi seema ba n di n tori o bimpinna. 26Ka ba sebi n digili daa maa zu bunso zu ba n kpa u tabi la, ni Juusi dima naaba n ŋa. 27Ba n kpa Yeesu maa, ba kpa tayugsi bayi paasi o niŋi, ka damsi daari maa sabi. Yindaana za o nudiya, ka yindaana mi za o nuzaa. 29Niŋi n na, niriba gaatira nisaaniŋi, ka tuura Yeesu, ka yetira, Ee, nyini n yeli, ni ka e di ŋma Naawun dii maa, e n di n lee n tee n me u daba ata, 30a zu sigi daa maa niŋi, a moligi e maŋŋa. 31Lala n na buŋkobkuuriba kpemba ni zaaliguwusiriba gba niŋina Yeesu siya, a yetira taaba, Nyaasi, o moligira niriba, ka ki tee n moligi o maŋŋa. 32Ka wune n niŋi Kristu so n niŋi ti Juusi dima naaba la, o sigi daa maa niŋi, ti nye u, ka niŋi u yeride. Ka seesi ba n kpa n tabi n paasi o niŋi la mi tuura u. 33Wuntooŋu n daa n ti paa, wuluŋu pili, paaligu maa puu zaa loobi ligu, zaanoori ti paagira. 34A jemani maa Yeesu tasi n yeli, Aloi, aloi, lama sabatani. O gbinni niŋi, Naawunni, Naawunni, wula n na e zagsi ma? 35Niseesi n ba niŋi, ka wumi seema o n yeli maa yeli, Ya nyaasi, o boona Alayija. 36Ka ba yindaana chee n ti naa gbaari sugi daam, a kusi daa, ka naa n ti Yeesu o ŋu, ka yeli, Ya cheli ti nyaasi, a koo Alayija ni ti sigi u. 37Ka Yeesu tasi kpeeŋtiri, ka kpi. 38A jemani n na, a yi Naawun dii, Naawun patisa cheeg ayi, a yi saazu ti sigi. 39Ka, a yi Yeesu saani, soojisi maa kpeema za n nyaasi seema Yeesu n kpi maa, ka yeli, Yamonsi n na, dabaa niŋini Naawun biya. 40Ka pogidamta n daa n paa Yeesu we Jiruusilim tiŋŋa puu la mi larimi n nyaasira. Ba seesi daa n pa Yeesu zu, ka tumina u, a yi Galili paaligu puwa, ba yuya niŋi Mariama Magiliini, a ni Saloomi, a ni Mariama yindaana, so biisi n niŋi Jeemsibila ni Joozi. 42Zaanoori n daa n ti paa, ka daborigu paagira, 43dabso mari dabilim we gomina so ba n boona Pailati maa saani, a wa ti suusi Yeesu kpiiŋu. Daba maa niŋi Joosefi n yi Arimatiya, o niŋini seriya diriba yindaana, ka ba tira u jilima, ka o kpabira Naawun naalim yela. 44Gomina maa n ti baŋŋi bunso o n suusira u maa, a ku o noori, ni Yeesu tee n kpi. A zu, o booli soojisi kpeema so n di n ba niŋi maa, ka boosi u, ni Yeesu tee n kpi? 45Soojisi kpeema maa sagi, gomina maa yeli daba maa o wa ti sigi Yeesu kpiiŋu maa. 46Niŋi n na, daba maa wa ti da wajepeeli, ka wa ti sigi Yeesu, a yi daa maa zu, ka pili u wajepeeli maa, ka naag u wa ti digili voso ba n daa n chibi kugiri niŋi, ka bilimi kugtintaa nyeri o noori. 47Ka Mariama Magiliini ni Joozi ma Mariama nye seela ba n naag o kpiiŋu maa digili.

will be added

X\