Maaki 11

1Ba n daa n wara maa, ba leena Jiruusilim, ka wa ti paa Befeegi ni Befani tiŋsi n ba zoyindaana zu ba n boona Olivi la, ka o tumi o nyaaŋpaariba bayi, a yeli ba, 2Ya gaa tiŋso n ba yiya, a wa ti kpe. Ya si n kpe, ya ni nye binduurigubila n le n za, nira zaa na bi ba u. Ya lerigi u ti ti ma. 3Ka nira zaa boosi bunso zu ya n lerigira u, ya yeli, Ti duuma n kpabira u pimpariŋa, o ni ti ba lee n mari u ta yoom. 4Niŋi n na, ba we, ka wa ti nye binduurigubila n le kukuluŋ za sogbarimini, ba lerigira u. 5Ka niseesi n za niŋi boosi ba, Wula zu n na ya lerigira u? 6Ba yeli ba seema Yeesu n yeli ba maa, ka ba ti ba gaari. 7Niŋi n na, ba mari binduurigubila maa we Yeesu saani, ka wa ti naa ba bimpinna pa o niŋi, ka Yeesu ba u wara. 8O n wara maa, seesi yerigi ba wajaasi digili soori, ka seesi mi ŋma vaari digili soori. 9Ka seesi ba Yeesu yiya, ka seesi mi ba o nyaaŋa, ba tasi n yetira, Ya kpeesira Naawunni. Naawunni tini so o n tumi la barika. 10Seema kusu zaa ti yaa Dawuda n daa n di o naalim maa, lala n na o yaŋŋu maa ni lee n di, a ni barika. Cheli ba kpeesira Naawunni, a yi Alizaana puwa. 11Niŋi n na, Yeesu kpe Jiruusilim, ka we Naawun dii laanta, a wa ti nyaasi bunso zaa. Ka, a kpali wuluŋu n liira zu, o ni o nyaaŋpaariba pii ni bayi maa yi n gaari Befani. 12A n daa n lee n chee bee, Yeesu ni o nyaaŋpaariba yi Befani wara Jiruusilim, ka kom gbaa Yeesu. 13Niŋi n na, o nyaasi wogilim, ka nye tiso ba n boona figi, a ni o vaari. O we niŋi, a wa ti nyaasi n kpabi wala je, o vaari ko n ba niŋi, a kpali bo, o wanisim na bi paa. 14Ka Yeesu yeli tii maa, Niso zaa ki lee n di e wala. O n yeli lala maa, o nyaaŋpaariba wumi. 15Ba n daa n ta Jiruusilim, Yeesu daa n wa ti kpe Naawun dii laanta, ka katira seesi n koosira bini nisaaniŋi, a ni seesi n daara, ka turi cheenji ŋmaariba teebulsi ni ŋmena koosiriba kogusi basi, 16ka bi sagi niso zaa zi bunso zaa pulli laanta maa. 17Ka o wusi ba, a yeli, Kusu zaa ba daa n sebi n digili Naawun buku puwa, ni Naawun dii ni niŋi seela baligusi zaa n togsira Naawun saani. Ama ya wune loobi u tayugsi dii. 18Niŋi n na, buŋkobkuuriba kpemba ni zaaliguwusiriba wumi yela maa, ka Yeesu wusigu maa ku niriba zaa noya. A zu, dabeem gbaa kpemba maa ni zaaliguwusiriba maa, ba kpabira soori ba ku Yeesu. 19Wuluŋu n ti li, Yeesu ni o nyaaŋpaariba yi tiŋŋa maa puwa. 20A n daa n chee bee, Yeesu ni o nyaaŋpaariba daa n lee n wara Jiruusilim, ka ba nye tiso Yeesu si n kpabi wala je la, o ni o nyaga zaa n kuu, a kpi. 21Ka Piita teesi yaso si n niŋi maa, ka yeli Yeesu, M duuma, nyaasi, tiso e n si n si noori la kpiya. 22Yeesu yeli ba, Ya niŋina Naawunni yeride. 23Yamonsi n na, ka niso zaa yeli zotintaagaa, ni o nyisigi n li teeku puwa, ka mari tama, ni yaso o n yeli maa ni niŋi, ka bi sinsiŋina o sufu niŋi, o ni niŋi. 24A zu, ka e suusira Naawunni bunso zaa, niŋi yeride maa e ni nye u, e ni nye u. 25Ka e za n suusira Naawunni, ka niso niŋi i ni yabee, che n paŋŋi u, e ba Naawunni, so n ba Alizaana puwa, o gba ni che n paŋŋi i. 27Yeesu ni o nyaaŋpaariba n daa n ti paa Jiruusilim, ba we Naawun dii laanta. Niŋi n na, Yeesu ba niŋi, ka chaŋina, ka buŋkobkuuriba kpemba ni zaaliguwusiriba ni kpemba ta o saani, 28a ti boosi u, ?ani daama n na e ma n niŋina yela ŋa? 29Yeesu yeli ba, M gba ni boosi ya yaluŋko. Ka ya yeli ma, m gba ni wusi ya so n ti ma daama m niŋina yela ŋa. 30?ani n ti Jon Baatisi daama o suura niriba koom, Naawunni koo nisaaldima? 31Niŋi n na, ba dira amore, a yeli, Ka ti yeli, ni Naawunni n ti u daama, o ni yeli ti, ka wula zu ya bi deeg o yela. 32Ti mi ki tee n yeli, ni nisaaldima n ti u daama, a kpali niriba zaa baŋŋi maa, Jon Baatisi daa n niŋi Naawun chaame gbagba, ka ti zora ba dabeem. 33A zu, ba yeli Yeesu, ni ba bi baŋŋi so n ti Jon Baatisi daama. Yeesu yeli ba, Lala n na, m gba ki yeli ya so n ti ma daama ma niŋina yela ŋa.

will be added

X\