Maaki 1

1M ya n yeli ya ni Naawun Bii Yeesu Kristu baarusuma la, ya wumi. 2Kusu zaa Naawunni daa n ti o chaame Azaya sebi, a yeli, Nyaasi, m ni tumi m tumu, o pa yiya, a maali soori, e ta. 3Niso ni ba dalimpii paaligu, a tasi n yetira, ya maali soya, a tooli, ti duuma o ta. 4Seema kusu zaa ba n daa n sebi la, dabso n daa n ta, o yuuri niŋi Jon Baatisi, ka o daa n ba dalimpii paaligu puwa. O bindira n daa n niŋi lutiya, a ni sikpaam. Nyogimasi koba ba daa n naa n wogi o bimpinna, ka o yi naa gbandeerigu kirisi o see. Niŋi n na, o daa n chaŋŋi n wusira, ni niriba ba sagi maa, ba saamiya, o su ba koom, Naawunni o che ba yabeeri paŋŋi ba. Ka nivudamta daa n yi Jiruusilim tiŋŋa puwa, a ni Judiya paaligu zaa, a wara o saani, ka ba dee n saamiya, ka o su ba koom, a yi mogiso ba n boona Jooda la. 7Ka o mi daa n wusira ba, a yeli, Dabyindaana ya n tani, ka mari daama gaari ma, m ki daga maa, m dobi n pirigi o sabtaasi. 8Mani n su ya koom, wune ni naa Naawun sii ti ya. 9A jemani maa, Yeesu daa n yi Nazire n ba Galili paaligu puwa, ka Jon su u koom, a yi mogiso ba n boona Jooda la. 10O n si n yi koom maa niŋi, o nye saazu n yoo, ka Naawun sii ŋmaani kili sigi n dobi o niŋi, 11ka goo yi saazu, a yeli, Nyini n niŋi m bikpabirigu, ka peri ma ga. 12Niŋi n na, Naawun sii maa ti Yeesu gaari dalimpii paaligu puwa, 13o ba nisaaniŋi dapisinaasi, ka moo puu buŋkobiri mi ba niŋi. Niŋi n na, Sitaana daa n niŋi u nyaasira, ka malakisi gba tumina u. 14Dindaso ba daa n gbaa Jon yo dii, poin ka Yeesu ta Galili paaligu, a ti wusira Naawun baarusuma, 15ka yetira, Jemani paaya, niriba ya n kpeni Naawun naalim puwa. A zu, ya sagi maa ya saamiya, ka deeg o baarusuma maa. 16Niŋi n na, Yeesu paa Galili beeŋkarigu noori, ka nye Simon, a ni o sunzo Andiru, ba n tumina ba tuma, a lobira kisiwusi. 17Ka Yeesu yeli ba, Ya pa m zu, ka m ti ya nyaara niriba ba paara Naawun zu, a maa ya n nyaara korotosi seema la. 18O n si yeli lala, ba cheli ba kisiwusi maa, ka pa o zu. 19Niŋi n na, o we yii beela, ka nye Zebidi biisi Jeemsi ni Jon, n ba ba ŋariŋu puwa, a maana ba awulesi. 20O n si nye ba, o booli ba, ka ba yi ŋariŋu maa puu pa o zu, ka che ba ba Zebidi, a ni o tumtuminiba. 21Niŋi n na, ba daa n paa Kapaanim tiŋŋa puwa. Daborigu n ti paa, Yeesu kpe laŋsigu dii, a wusira ba, 22ka o wusigu maa ku ba noya, a kpali bo, o mari daama, ka bi wusira seema zaaliguwusiriba n wusira la. 23A jemani maa dabso n mari kikpaarigusi kpe laŋsigu dii maa, ka tasi n yeli, 24Ee, Yeesu n yi Nazire, bo n na e ya n ti niŋi m kikpaarigusi? E ya n ti kari a ni? M baŋŋi niso n niŋi i, e niŋini Naawun nivusuŋŋu. 25Ka Yeesu yeli kikpaarigusi maa, ni a muuri, ka yi daba maa niŋi. 26Niŋi n na, kikpaarigusi maa tasira, ka damtira u, ka yi o niŋi, 27a ku niriba maa zaa noya, ba yeli taaba, Ee, nyaasi n nye. Yapaali n na, o mari daama katira kikpaarigusi gba, a yi. 28Yeesu n niŋi yela maa, yela maa yeligi n gaa tiŋsi zaa n leeli nisaaniŋi, a yi Galili paaligu puwa. 29Yeesu n niŋi yela maa, o ni Simon ni Andiru ni Jeemsi ni Jon yi laŋsigu dii maa, a we Simon ni Andiru yiri, 30ka Simon deempoga niŋa bii, o do n beera, ba yeli Yeesu o yela, 31o we o saani, a wa ti gbaag o nuwa, o nyisigi n za, o toora maa yi o niŋi, ka o tumina ba. 32Wuluŋu n ti li, ba mari baaradima, a ni kikpaarigusi dima zaa, ta Yeesu saani, 33ka tiŋŋa maa niriba zaa laŋsi n za yiri maa dinoori. 34Ka Yeesu tibi nivudamta toorasi, ka kari kikpaarigusi ga, ka bi sagi kikpaarigusi maa yeli yela zaa, a kpali bo, a baŋŋi u. 35A n di n kaa bee, nodakpagu, Yeesu daa n nyisigi n yi n we seela niriba n ka niŋi, a wa ti togsira Naawun saani. 36A n ti niŋi beela, Simon ni seesi n ba o saani la wa ti kpabira u, ka nye u, ka yeli u, 37ni so zaa kpabira u. 38Yeesu yeli ba, Ya cheli ti gaari tiŋseesi n leeli kpe, m wa ti wusi ba gba, a kpali bo, lala zu ma ta durinye ŋa puwa. 39Niŋi n na, o chaŋŋi Galili paaligu zaa, a wusira ba yi laŋsigu diisi, ka katira kikpaarigusi. 40Dindaso koritedaana daa n ta Yeesu saani, ka gba tiŋŋa, ka suusi u, a yeli, Ka e kpabira, e ni tee n tibi ma. 41Niŋi n na, nimbaa gbaa Yeesu, o teeg o nuwa, ka siisi daba maa, ka yeli u, M kpabira, e tibiya. 42A puli maa niŋi, korite maa yi o niŋi, o nye kpeeŋu. 43Ka Yeesu yeli u nimbirimoo tiri, Da naa yela maa yeli nira zaa. Wa ti gaa buŋkobkuura saani, o nyaasi e niŋa, ka a kpali e tibirisim maa zu, e kpabi bunso kusu zaa Musa n daa n yeli, ba ku n ti Naawunni la, niriba ba baŋŋi maa, toora maa yi e niŋi. 45Niŋi n na, daba maa yi, a wa ti togsi yela maa wusi niriba zaa. A zu, nivudamta wara Yeesu saani, o ki lee n tee n kpe tiŋŋa zaa niriba nufu niŋi, ka ba moo puwa, ka niriba wara o saani, a yi seela zaa.

will be added

X\