Luuka 3

1Yumiso Aroom naaba Tabeeriya n daa n di naalim, o yuma pii ni anu daana, Ponti Pailati mi niŋi Judiya paaligu gomina, ka Herodi mi niŋi Galili paaligu naaba, ka o sunzo Filipi mi niŋi Aturaya ni Takonita paaligusi naaba, ka Lusaniya mi niŋi Abileena paaligu naaba, 2ka Ana ni Kayafa mi niŋi buŋkobkuuriba zudaandima. Ba saŋa maa n na, Jon, Zakariya biya, daa n ba dalimpii paaligu puwa, ka Naawunni tumi u, o wa ti wusira niriba. 3A zu, o yi n chaŋŋi mogiso ba n boona Jooda paaligusi zaa, a wusira niriba, ni ba dee ba saamiya, o su ba koom, ka Naawunni o che ba yabeeri paŋŋi ba. 4Yela ŋa n na, Naawun chaame Azaya daa n sebi n yeli kusu zaa, ni niso ni ba dalimpii paaligu puwa, a tasi n yetira, Ya niŋi siriya, ti duuma o ta, ka maali o soya, a tooli. 5Kosoo zaa ni paali, ka zoori zaa, a sigi, buŋgoŋŋu, o tooli, ka binnyirimanyirima, o loobi boliboli. 6Ka so zaa, ba nye Naawunni moligira niriba. 7Niŋi n na, Jon daa n yi wusini zamuseesi n chena o saani, o su ba koom, ka yeli, Yarima n niŋi maa waagi. Seema ya n kpabira ya zo, a yi Naawun tubiri darigirisim, lala veela? 8Ya wa ti niŋina yaseesi n ti niriba ba baŋŋi ya n dee ya saamiya, ka da yeli maa, a kpali Ibrahim n niŋi ya yaaba zu ya ni zo, a yi tubiri darigirisim maa puwa. Ya nyaasi kuga ŋa, ka Naawunni kpabira, o ni tee n naag a loobi Ibrahim yaŋsi. 9Ya nyaasi, ba niŋini kikpaŋfu siriya, ba naa n ŋma tiso zaa n bi wanna walisuma, a naa n niŋi bugum, o di. Ba ni niŋi niriba seema ba n ya n niŋi tiisi maa. 10O n ti togsi n baasi, zamusi maa boosi u, Ka wula ti ya n niŋi? 11O yeli ba, Ka ya so zaa n mari tagitesi ayi, o nyisi yindaana ti so n bi mari, ka ya so zaa n mari bindira, cheli o gba o niŋi lala. 12Niŋi n na, lampoo deegiriba ta o saani o ti su ba koom, ka boosi u, Ti karichi, ti niŋi wula? 13O yeli ba, Seema ba n yeli ya ya deegira, ya deegira lala, ka da lee n dee n paasira. 14Niŋi n na, soojisi gba ta, ka boosi u, Ti niŋi wula? O yeli ba, Ya da samina niriba putoom, ka da faara bini, ka ligiseesi ba n yoora ya la, a sagsi ya. 15A jemani maa niriba maa zaa guusi n nyaasira Kristu so Naawunni n ya n tumi maa, o ta, ka feera ba sufu niŋi, ni a koo Jon niŋi Kristu maa. 16Ka Jon yeli ba zaa, Ma wune naani koom suura ya, ka niso n gaari ma ni ta, m bi daga m pirigi o sabtaasi. Wune ni ti ya Naawun siya, koo bugum. 17O niŋini siriya o niŋi niriba nyaasi, a maa seema ba n yeena chi, a naa n niŋi kiŋkana puwa, ka wura maa ba niŋi bugum niŋi. Bugum maa mi ka kpisigu. 18Lala Jon daa n niŋi, ka togsi yadamta paasi, a wusira niriba yasuma, 19ka lee n togsi naso ba n boona Herodi la yela. A kpali bo, naaba maa daa n niŋi yabee, a naag o sunzo poga, ba n boona Heroodiya, ka lee n niŋina yabeeri ga. A zu, Jon yeli, ni o bi niŋi nene. 20Naaba maa n ti wumi n ŋa, o lee n niŋi yabee, a gbaa Jon yo dii. 21Dindaso, ka ba na bi gbaa Jon yo dii la, ka Jon su niriba koom baasi, Yeesu ta, ka Jon su u koom. O n ti su u baasi la, Yeesu togsira Naawun saani, ka saazu yoo, 22Naawun sii yi n ŋmaani kili, a sigi n dobi o niŋi, ka goo yi saazu yeli, Nyini n niŋi m bikpabirigu, ka peri ma ga. 23A jemani maa n na, Yeesu daa n piili n wusira niriba, ka o yuma niŋi pisita, ka niriba fe maa, Yeesu ba niŋi Joosefi, Joosefi mi ba niŋi Heela, 24Heela mi ba niŋi Mata, Mata mi ba niŋi Liivai, Liivai mi ba niŋi Meliki, Meliki mi ba niŋi Jana, Jana mi ba niŋi Joosefi, 25Joosefi mi ba niŋi Matatiya, Matatiya mi ba niŋi Amosa, Amosa mi ba niŋi Neesim, Neesim mi ba niŋi Asili, Asili mi ba niŋi Naga, 26Naga mi ba niŋi Maata, Maata mi ba niŋi Matatiya, Matatiya mi ba niŋi Semeena, Semeena mi ba niŋi Jooseki, Jooseki mi ba niŋi Jooda, 27Jooda mi ba niŋi Joonan, Joonan mi ba niŋi Areesa, Areesa mi ba niŋi Zarababe, Zarababe mi ba niŋi Salatiya, Salatiya mi ba niŋi Neri, 28Neri mi ba niŋi Meliki, Meliki mi ba niŋi Adi, Adi mi ba niŋi Koosa, Koosa mi ba niŋi Alimada, Alimada mi ba niŋi Ara, 29Ara mi ba niŋi Yeesu, Yeesu mi ba niŋi Aleeza, Aleeza mi ba niŋi Joorim, Joorim mi ba niŋi Mata, Mata mi ba niŋi Liivai, 30Liivai mi ba niŋi Simiyo, Simiyo mi ba niŋi Juuda, Juuda mi ba niŋi Joosefi, Joosefi mi ba niŋi Joonan, Joonan mi ba niŋi Aliyakim, 31Aliyakim mi ba niŋi Meliya, Meliya mi ba niŋi Menna, Menna mi ba niŋi Matata, Matata mi ba niŋi Neetim, Neetim mi ba niŋi Dawuda, 32Dawuda mi ba niŋi Jesi, Jesi mi ba niŋi Abeda, Abeda mi ba niŋi Booza, Booza mi ba niŋi Sala, Sala mi ba niŋi Naason, 33Naason mi ba niŋi Aminada, Aminada mi ba niŋi Aramin, Aramin mi ba niŋi Arini, Arini mi ba niŋi Asaron, Asaron mi ba niŋi Pere, Pere mi ba niŋi Juuda, 34Juuda mi ba niŋi Yakubu, Yakubu mi ba niŋi Isaaka, Isaaka mi ba niŋi Ibrahim, Ibrahim mi ba niŋi Tera, Tera mi ba niŋi Nako, 35Nako mi ba niŋi Seriga, Seriga mi ba niŋi Araga, Araga mi ba niŋi Pelega, Pelega mi ba niŋi Aba, Aba mi ba niŋi Sala, 36Sala mi ba niŋi Kaana, Kaana mi ba niŋi Apagada, Apagada mi ba niŋi Sem, Sem mi ba niŋi Nuhu, Nuhu mi ba niŋi Lame, 37Lame mi ba niŋi Matuusala, Matuusala mi ba niŋi Ano, Ano mi ba niŋi Jare, Jare mi ba niŋi Malalee, Malalee mi ba niŋi Kaana, 38Kaana mi ba niŋi Anosi, Anosi mi ba niŋi Seti, Seti mi ba niŋi Adam, wune Naawunni piili n maali.

will be added

X\