Luuka 24

1A lee n chee bee, Aleedi bogufifi, ba nyisigi n naa tulalesi la gaari kaa maa ziya, ba wa ti sarigi Yeesu niŋa. 2Ba n wa ti paa niŋi, ba nyeni kugtintaa la ba n daa n naa n nyeri o noori la bi lee n nyeri u. 3Niŋi n na, ba kpe, ka bi nye kpiiŋu maa, 4ka biina o gbinni, ka dabsi bayi ti za ba saani, ba bimpinna nyagsira. 5Dabeem gbaa pogiba maa, ba zulisi ba zuuri tiŋŋa, ka dabsi maa boosi ba, Wula n na ya kpabira nyevuri daana kpiinsi puwa? 6Ya teesi, o n daa n yeli ya, a yi Galili paaligu puwa, 7ni ba ni ti nivubeeri gbaa wune Naawun Nisaala kpa n tabi daa o kpi, ka o daba ata daari o nyisigi. 8Pogiba maa teesi yaseesi Yeesu n daa n yeli la, 9ka pori n gaa yiri wa ti yeli o nyaaŋpaariba pii ni yinni la, a ni nyaaŋpaariba maa zaa. 10Pogiba maa daa n niŋi Mariama Magiliini ni Jowana ni Jeemsi ma Mariama, a ni pogiseesi. 11Ba n yeli Yeesu tumusi maa n ŋa, tumusi maa fe maa, a bi niŋi yam yela, ka bi niŋi ba yeride. 13A dindaari maa zaa n na, Yeesu nyaaŋpaariba bayi daa n yi Jiruusilim wara tiŋso ba n boona Ameyasi, o ni Jiruusilim mi bani wogilim beela. Ba n wara maa, ba togsira taaba saani yaseesi zaa n niŋi la. 15Ka Yeesu ti paasi ba niŋi, ba zaa wara, 16ba mi bi baŋŋi maa, Yeesu n na. 17Ka o boosi ba, Bo yela n na ya chaŋina, ka togsira? Ba loobi n za, a ni sufusaaŋu, 18ka yindaana ba n boona Kiliyopa boosi u, E ko n ba Jiruusilim, ka bi baŋŋi yaseesi n niŋi daba ayi la niŋi la? 19Yeesu boosi ba, Wula yela? Ba yeli u, Yeesu n yi Nazire la yela, o daa n niŋini Naawun chaame, ka o yaniŋisa ni o yatoga niŋi yatintaasi, a yi Naawunni ni nisaaldima saani. 20Ka ti buŋkobkuuriba kpemba ni ti kpemba taasi ba gbaag u, ka yeli o liya, ba kpa u tabi daa o kpi. 21Ti mi daa n feni maa, wune ya n moligi Juusi dima. Ka ŋama zaa nyaaŋa, zinaa niŋi o daba ata daari ba n daa n ku u la, 22ka boguu la pogiseesi n yi ti puu ku ti noya, ni ba daŋini we kaa maa ziya, 23ka bi nye kpiiŋu maa, ba pori n ti yeli, ni ba nyeni malakisi, ba yeli ba, ni Yeesu marini nyevuri. 24A zu, ti seesi we nisaaniŋi, ka wa ti nye seema pogiba maa n yeli la, ka bi nye Yeesu. 25Yeesu yeli ba, Zolisaa, ya maaya ga, a bi tee n deegira yaseesi zaa Naawun chaamesi n daa n yeli kusu zaa la. 26A daga Kristu maa, o nye nam n ŋa, ka di o naalim. 27Niŋi n na, o wusi ba o gbagba yaseesi Musa ni Naawun chaamesi la zaa n daa n sebi n digili la gbina. 28Lala n na, ba wa ti paa tiŋso ba n wara maa, ka ŋu wune niŋi maa, o n kpari n wara yiya, 29ba bi sagi, ka yeli, Nyaasi, wuluŋu liirini, ti kpe ti saani. A zu, o kpe n gaari ba saani. 30Ba n ya n di, Yeesu naa paanu maa suusi barika niŋi o niŋi, ka ŋma u ti ba, 31ba nufu yoo, ba pa baŋŋi Yeesu n na, o lirimi, ka che ba. 32Ba yeli taaba, Ee, yamonsi n na, ti n di n chena, ka o wusira ti yaseesi ba n daa n sebi la, ti puusi di peligi ti ga. 33Niŋi n na, a puli maa niŋi, ba yi n pori n gaari Jiruusilim, ka wa ti paa nyaaŋpaariba pii ni yinni maa n laŋsi, a ni seesi n ba ba saani. 34Ba n nye nyaaŋpaariba bayi maa, ba yeli ba, Yamonsi n na, ti duuma nyisigi, Simon nye u. 35Niŋi n na, ba mi yeli ba yaseesi n niŋi soori maa puwa, a ni seema Yeesu n ŋma paanu, ba pa baŋŋi, o n na. 36Ba na n yetira n ŋa, Yeesu gbagba ti za ba puwa, dabeem gbaa ba, 37ba yirimi, ka fe maa, ba nyeni siya. 38O boosi ba, Bo n tiri ya ya sufusi niŋi, ya bi niŋi tama, ni mani n na? 39Ya nyaasi m nuusi ni m noba, m gbagba n na. Ya siisi ma nye, sii zaa bi mari valisi ni koba, a maa ya n nye ni mari a. 41Ba bi dee, ka na biina, a kpali ba sufusi n maa zu, Yeesu boosi ba, Ya mari bunso m di? 42Ba naa korotokuuŋu ti u, 43o deeg u ŋobi ba nufu maa niŋi. 44Dindaso Yeesu yeli ba, M ni ya n daa n ba niŋi, m daa n yeli ya, ni m yaso zaa Musa ni Naawun chaamesi ni seesi n maali Naawun yiima la n daa n sebi n digili Naawun buku puu kusu zaa la ni niŋi. Ka pimpariŋa a pa niŋiya. 45Niŋi n na, o wusi ba yaseesi ba n daa n sebi maa gbina, 46a yeli ba, Kusu zaa ba daa n sebi, ni Kristu maa ni nye nam, ka o daba ata daari, o nyisigi kum puwa, 47ka o yuuri zu, ba wusi Jiruusilim niriba ni baligusi zaa, ni ba dee ba saamiya, Naawunni o che ba yabeeri paŋŋi ba. 48Yarima n niŋi yela maa dansiyasi, 49ka m taasi m ba, Naawunni, o ti ya bunso o n daa n yeli la. A zu, a yi zinni, ya da yi tiŋaa puwa, ama Naawunni ti ya ni daamaso o n yeli la poin. 50Niŋi n na, Yeesu mari ba yi n gaari Befani, a wa ti lali o nuusi du saa, a dibi ba. 51O na n dibira ba maa, o du saazu, 52ka ba pori n gaari Jiruusilim, a ni pupeelim. 53Niŋi n na, taaru zaa ba yi ba Naawun dii laanta kpeesira Naawunni.

will be added

X\