Luuka 14

1Kpeema yindaana daa n ba niŋi, ka niŋi Farisii daba. Dindaso, daborigu, Yeesu we o yiri, o wa ti di. Niseesi n ba niŋi maa nyaasira u, 2ka dabyindaana ba ba puu beera, o niŋa zaa fuŋsi. 3Yeesu boosi zaaliguwusiriba ni Farisii dima, O veela nira n tibi nira daborigu daari, koo, o bi veela? 4Ba zaa muuri. Niŋi n na, Yeesu gbaa daba maa, ka tibi u, ka ti o gaari. 5Ka o yeli ba, Ka ya so zaa n mari buŋŋu, koo nagidaa, ka daborigu daari o fa n li buligu puwa, e ki nyisigi yoom wa ti nyisi u? 6O n yeli lala maa, ba bi tee n di u amore. 7Niŋi n na, niriba na laŋsira, ba ti di, Yeesu nye seema ba n kpabira zimaŋa ziisi. A zu, o bo kiŋaasa yeli, Ka niso dugi bindira zoo, ka booli i, e ni niriba ya wa ti di, 8da wa ti zi zimaŋa ziya, ka pa lala, o boolini niso n niŋi nivumaŋa gaari i, 9ka niso n booli i maa o yeli i, Ti dabaa ziya, vi o gbaag i, e wa ti zi seela n bi na. 10A zu, ka niso booli i, e ni niriba ya wa ti di, wa ti zi seela n bi na la, ka so n booli i maa ti nye seela e n zi maa, o ni tee n yeli i, Ti zi zimaŋa ziya. Ka o yeli i n ŋa, e yuuri n du, a yi seesi zaa n ya n di maa puwa. 11Niŋi lala, a kpali bo, ka so zaa wusi o maŋŋa, o yuuri o du, o yuuri ni sigi. Ama ka so zaa ti o yuuri sigi, o yuuri ni du. 12Niŋi n na, Yeesu yeli dabso n booli u maa, Ka e yi ya n dugi bindira, a booli niriba ti di, da booli e zodima, koo e ma biisi, koo e dogim puwa, koo e taaba bindaandima. A kpali bo, ba gbagba ni tee n dugi, ka booli i, e lee n nye binseesi e n daa n saami la. 13A zu, ka e yi ti dugi bindira, e booli nandaandima ni boobisi ni seesi n liira wobiri ni zoomasi, 14ka e ni nye barika, a yi o puwa, a kpali bo, barima n ki tee n yo i, ama Naawunni ni yo i samini, a yi dindaso o n nyisigira nivusuma la. 15Ba seesi n dira maa yindaana n wumi n ŋa, o yeli Yeesu, Niso zaa n dira bindira, a yi Naawun naalim puwa, o puu yi peligini. 16Yeesu yeli u, Dabso n nyisigi. Dindaso o ya n dugi bindira zoo, ka booli nivudamta. 17Bindira maa jemani ti paa, daba maa tumi o tumtumina, o wa ti booli seesi o n yeli la. 18Ba zaa niŋi u gaafara, ni ba ki tee n ta. ?a la yeli, ni o dani pu, ka ya n wa ti nyaasi, a zu, o ya n niŋi u ni gaafara. 19?a la yeli, ni o dani nagidaasi piiya, a ti ko o pu, ka ya n wa ti nyaasi a, a zu, o ya n niŋi u ni gaafara. 20Ka ŋa la mi yeli, M naani pogipaali, a zu, m ki tee n ta. 21Niŋi n na, tumtumina maa pori n kuli, a wa ti yeli o yidaana, o je suuri, ka yeli u, Yi tiŋaa puu zaa, a wa ti booli nandaandima, boobisi, zoomasi ni seesi n liira wobiri. 22Tumtumina maa we, ka pori n ti yeli u, M ba, m niŋi seema e n yeli m niŋi maa, ka zii kpari n ba niŋi. 23Yidaana maa yeli u, Yi n pa soya ni puuri, a booli niriba kpeeŋtiri ta, m yiri o paali. 24M yeli ya ni, niseesi zaa ni daŋŋi n booli, ka ba zagsi la ki tagsi m bindira ŋa. 25Niŋi n na, zamusi daa n beena Yeesu, ka o loobi n yeli ba, 26So zaa n ya n pa m zu, ka bi zagsi o gbagba ba, a ni o ma, a ni o poga, a ni o biisi, a ni o beya, a ni o sunzoba, a ni o sunzopogiba, a ni o gbagba maŋŋa, o ki tee n pa m zu. 27Ka so zaa n bi kpabira o nye nam pa m zu, o ki niŋi m nyaaŋpaara. 28Ya nyaasi, ka so zaa n ya n me jirimbisa tintaa, o ni wa ti zi n kaali jirimbisa maa ligiri nye, ka a ni paa, o ti me. 29Ama ka o bi niŋi n ŋa, ka maali o zii nene, ka piili n meera, ka ligiri maa baasi, o ki tee n me n baasi, ba ni niŋi u siya yetira, 30Ee, dabaa meera, ka ki tee n me n baasi. 31Koo, ya lee n nyaasi. Ka naso zaa n kpabira o kari o todaana naso n ya n ti zabi u toowa, o yi zini fe feri poin, a koo o ni dabsi tusa piiya ni tee n kari so n mari dabsi tusa pisiyi chena la. 32Ka o ki tee n kari u, ka o todaana naaba maa na n ba wogila chena la, o ni tumi niriba, ba wa ti suusi ba loobi naŋgbanluŋko. 33Lala n na, ka so n bi zagsi o bini zaa, o ki tee n niŋi m nyaaŋpaara. 34Yaarim veela, ama ka a ti borigi a meesim, a ki lee n tee n nye meesim maa, 35ka bi lee n mari tono zaa, ba naag a basi. So n niŋi wumina, cheli o wumi.

will be added

X\