Jon 20

1Daborigu maa n daa n baasi, ka a chee bee, bogufifi, ka ligu na ba niŋi, Mariama Magiliini gaari kaa maa see. O n wa ti paa niŋi, o nyeni, ka kugkarigu so ba n naa n nyeri kaa maa noori maa lee n ka niŋi. 2O chee n wa ti paa Simon Piita ni nyaaŋpaariso Yeesu n kpabira la, ka yeli ba, Ba naa ti duuma yi kaa maa puwa, ti mi bi baŋŋi seela o n be. 3A zu, Piita ni nyaaŋpaara maa yi n chee n wara kaa maa see. Nyaaŋpaara maa chee n gaari Piita, ka daŋŋi n paa kaa maa, 5ka nyaasi o puwa, a nye wajepeela maa, o mi bi kpe. 6Niŋi n na, Simon Piita pa o nyaaŋa ti kpe kaa maa puwa, ka nye wajepeela maa n do, 7a ni kparichepeeli so ba n naa n le o zu la n pobi n do seela. 8Niŋi n na, nyaaŋpaara maa n daŋŋi n pa yii la kpe, ka nye, ka niŋi yeride. 9A ni lala zaa ba na bi baŋŋi Naawun buku n yeli, ni o ni nyisigi kum puu la. 10Niŋi n na, nyaaŋpaariba maa daa n pori n kuli, 11ka che Mariama za kaa maa see kumina. O n kumina maa, o nyaasi kaa maa puwa, 12ka nye malakisi ayi n pili bimpeela, a zi seela Yeesu di n do maa. Yindaana zi zu see, ka yindaana zi noba see. Ba yeli u, Poga, bo n mari e kumina? 13O yeli ba, Ba naa m duuma, m mi bi baŋŋi seela ba n naag u digili. 14O n yetira la, o loobi, ka nye Yeesu n za, ka mi bi baŋŋi maa, Yeesu n na. 15Yeesu yeli u, Poga, bo n mari e kumina? ?ani n na e kpabira? O fe maa, tiisi maa daana n na, ka yeli u, M ba, ka e naag u ni gaari, wusi ma seela e naag u digili, m wa ti naag u. 16Yeesu yeli u, Mariama O loobi n sagi Juusi dima yatoga niŋi, Dabooni. O gbinni niŋi karichi. 17Yeesu yeli u, Da siisi ma, a kpali bo, m na bi du n gaari m ba Naawunni saani. Wa ti yeli m taaba la, ni m ya n duni gaari m ba Naawunni saani. O niŋini m ni ba zaa ba, ka lee n niŋi m ni ba zaa Naawunni. 18A zu, Mariama Magiliini wa ti yeli Yeesu nyaaŋpaariba, ni o nyeni ba duuma maa, ka lee n yeli ba seema o n yeli u la. 19A dindaari yiiŋu, Yeesu nyaaŋpaariba daa n laŋsi n ba dii, ka yo kukulunsi, a kpali ba n zora Juusi dima kpemba la zu. Niŋi n na, Yeesu ti za ba puwa, ka yeli ba, Naawunni ti ya niŋgbirimaasim. 20O n yeli lala, o wusi ba o nuusi ni o pulugimini, o nyaaŋpaariba puusi peligi ba n nye ba duuma. 21Ka Yeesu lee n yeli ba, Naawunni ti ya niŋgbirimaasim. Seema m ba Naawunni n daa n tumi ma la, m gba mi tumi ya. 22O n yeli lala, o vuusi niŋi ba, ka yeli, Ya dee Naawun siya. 23Ka ya che yabeeri paŋŋi nira zaa, yabeeri maa cheya. Ka ya bi che n paŋŋi, a bi che. 24Yaŋama ŋa n daa n niŋi, Yeesu nyaaŋpaariba pii ni bayi maa yindaana ba n boona Tomasi, ka o niŋi jaa la ka niŋi. 25A zu, nyaaŋpaariba maa yeli u, Ti nyeni ti duuma. Tomasi yeli, Ka pa m nye piima la voya, a yi o nuusi niŋi, ka naa m nubila tumi, ka lee n naa m nuu tumi o pulugimini voori la niŋi, m ki niŋi yeride. 26A n daa n lee n ti niŋi daba anii, Yeesu nyaaŋpaariba maa lee n ba dii la puwa, ka Tomasi ba ba puwa, ka dinoya maa yo. Niŋi n na, Yeesu ti za ba puwa, ka yeli, Naawunni ti ya niŋgbirimaasim. 27Ka yeli Tomasi, Naag e nubila niŋi kpe nyaasi m nuusi, ka lee n teeg e nuu tumi m pulugimini. Da zagsira yeride niŋinisim, niŋi ma yeride. 28Tomasi yeli u, M duuma, a ni m Naawunni. 29Yeesu yeli u, E n nye ma zu n na e niŋi ma yeride? Seesi n bi nye ma, ka niŋi ma yeride nyeni barika. 30Yeesu mi daa n niŋi yela ga, o nyaaŋpaariba maa nufu niŋi, a mi bi sebi n niŋi buku ŋa niŋi. 31Yaseesi n sebi n ŋa, a sebini ya niŋi yeride, ni Yeesu n niŋi Kristu so Naawunni n daa n ya n tumi la, ka mi niŋi Naawun biya, ka ya seesi n niŋina u yeride la, ya ni nye nyevuri, a kpali o yuuri zu.

will be added

X\