Jon 18

1Yeesu n daa n yeli yela ŋa, o ni o nyaaŋpaariba yi n gaari, a wa ti gali kosoo, so ba n boona Kidiron la, a wa ti kpe puso ba n buri tiisi niŋi. 2Juudasi, so n ya n koosi Yeesu la, bi paa ba gaari, ka mi baŋŋi nisaaniŋi, a kpali bo, Yeesu ni o nyaaŋpaariba yi laŋsini niŋi. 3Niŋi n na, Juudasi wa ti nye soojisi ni pirisisi, a yi buŋkobkuuriba kpemba ni Farisii dima saani, ba we seela Yeesu n be la. Ba n wara maa, ba mari katula ni moori bugum ni binseesi ba n ma n zabira toowa, a gaari. 4Niŋi n na, Yeesu baŋŋi yaseesi zaa di n niŋi u, ka vuu n gaa yii tuusi ba, ka boosi ba, ?ani n na ya kpabira? 5Ba yeli u, Yeesu n yi Nazire. Yeesu yeli ba, Mani n na. Ka Juudasi so n koosi u la za ba puwa. 6Yeesu n yeli ba n ŋa, ba vuu n gaa nyaaŋa, ka li tiŋŋa. 7O lee n boosi ba, ?ani n na ya kpabira? Ba yeli, Yeesu n yi Nazire. 8Yeesu yeli, M yeli ya, ni mani n na. A zu, ka mani n na ya kpabira, ya cheli dabsaa ba wara. 9O yelini n ŋa, yaso o n yeli, ni niseesi Naawunni n naa n ti u la liŋini zaa bi basi la, o kpari n niŋi yamonsi. 10Niŋi n na, Simon Piita voog o karentiya, a ŋma buŋkobkuuriba zudaana tumtumina nudii tubiri basi. Tumtumina maa yuuri niŋi Malika. 11Yeesu yeli Piita, Naag e suu niŋi o pegu puwa. M ni niŋi seema m ba Naawunni n kpabira m niŋi. 12Niŋi n na, soojisi maa ni ba naaba ni pirisiseesi Juusi dima kpemba n tumi la gbaa Yeesu, ka le u, 13ka mari u gaari Ana yiri, o mi niŋini Kayafa deendaba. A yumini maa Kayafa n niŋi buŋkobkuuriba zudaana, 14ka daa n yeli Juusi dima, ni ka nivuluŋko yi kpi, ka che ba baligu zaa, lala n so. 15Niŋi n na, Simon Piita ni Yeesu nyaaŋpaariba yindaana daa n pa Yeesu zu we niŋi. Ba n mari Yeesu kpe laanta maa, nyaaŋpaara maa mi kpe, a kpali o n baŋŋi buŋkobkuuriba zudaana maa zu, 16ka Piita za yaŋŋa. A zu, nyaaŋpaariso n baŋŋi buŋkobkuuriba zudaana maa yi n wa ti togsi pogso n nyaasira laanta maa begunoori la saani, ka mari Piita kpe. 17Pogso n nyaasira laanta begunoori maa boosi Piita, Pa Yeesu nyaaŋpaariba yindaana niŋi i? Piita yeli, M bi niŋi. 18A kpali waari n ba niŋi maa zu, tumtuminiba ni pirisisi maa naa saala maali bugum, ba za n wunna, ka Piita gba za ba puu wunna. 19Niŋi n na, buŋkobkuuriba zudaana Ana daa n boosi Yeesu o nyaaŋpaariba ni o wusigu yela. 20Yeesu yeli u, M yi yaani yetira niriba zaa, ka yi wusira laŋsigu diisi puusi ni Naawun dii laanta puwa, seela Juusi dima yi n laŋsira, ka bi sogira m yela. 21Ka bo n na e boosi ma n ŋa? Boosi seesi ni wusi la, barima n baŋŋi yaso ni yeli. 22Yeesu n yeli n ŋa, pirisisi maa yindaana n za nisaaniŋi naag o nuu ŋme u, ka yeli u, Da yeli ti buŋkobkuuriba zudaana n ŋa. 23Yeesu yeli u, Ka m yeli yabee, wusi ma yabee maa. Ka m togsi nene, bo n na e ŋme ma? 24Yeesu na n le maa, Ana ti ba mari u gaari buŋkobkuuriba zudaana Kayafa yiri. 25Simon Piita na n za n wunna bugum maa, seesi boosi u, E bi niŋi Yeesu nyaaŋpaariba la yindaana, koo? Piita chisi n yeli, M bi niŋi. 26Niŋi n na, tumtumina yindaana ba niŋi, ka tumina buŋkobkuuriba zudaana Ana tuma, ka mi niŋi niso tubiri Piita n ŋma la nira. O boosi Piita, Pa e ni Yeesu n di ba tiisi la pu la? 27Piita lee n chisi. A puli maa niŋi nodaa kumi. 28Niŋi n na, boguu niŋi, ba daa n mari Yeesu yi Kayafa yiri gaari gomina maa zoŋŋu puwa. Ba gbagba bi wa ti kpe, a kpali bo, gomina maa bi niŋi Juusi daba, ka ba kpeya, ba ni niŋi dagiri, ka ki tee n di Galingaari maa. 29A zu, gomina maa ba n boona Pailati maa yi n paa ba, ka boosi, Bo yabeeri ya yeli dabaa niŋi n li? 30Ba yeli u, Ka dabaa di bi niŋi yabeniŋina, ti di bi mari u ta e di o seriya. 31Gomina maa yeli ba, Ya mari u wa ti naa ya zaaligusi di o seriya. Juusi dima kpemba maa yeli u, Ya Aroom dima ki sagi ti di seriya ku nira zaa. 32N ŋa niŋini maa Yeesu n daa n yeli seema ba n di n niŋi n ku u la. 33Niŋi n na, gomina maa lee n kpe o zoŋŋu puwa, ka booli Yeesu, a boosi u, E niŋini Juusi dima naaba? 34Yeesu boosi, E gbagba n boosi ma, koo, ba yeli i ni m yela? 35Gomina maa yeli, M bi niŋi Juusi daba. E gbagba baligu ni ba buŋkobkuuriba kpemba naag i ti ma, m di e seriya. Bo yabee n na e niŋi? 36Yeesu yeli, Ma wune naalim bi niŋi durinye ŋa puwa. Ka m di di naalim durinye ŋa puwa, m tumtuminiba di n zabi, ba da naa ma ti Juusi dima kpemba. M mi naalim ka durinye ŋa puwa. 37Gomina maa boosi u, Seema e n yeli a zu, e niŋini naaba? Yeesu yeli, Nyini yeli m niŋini naaba. Ba daa n dogi ma ni, m ta durinye ŋa puwa, a kpali yaluŋko zu, m ti wusi yamonsi. So zaa n kpabira yamonsi n wumi n tira ma. 38Gomina maa boosi u, Bo n niŋi yamonsi? O n yeli n ŋa, o lee n yi n gaari Juusi dima saani, a wa ti yeli ba, Dabaa bi li. 39Ya nyaasi, yumini zaa, ka ya ya n di Galingaari, m yi nyisini diyooriba yindaana ti ya. ?ani ya kpabira m nyisi, Juusi dima naaba ŋa, koo, yindaana? 40Ba tasi n yeli, Ka dabaa. Cheli Baraba. Baraba maa mi daa n niŋini tayugu.

will be added

X\