Jon 17

1Yeesu n daa n yeli yela ŋa baasi, o nyaasi saazu, ka yeli, M ba Naawunni, jemani maa paaya. Cheli mani e bii yuuri du, m nye daama ti e yuuri du. 2E ti ma ni daama yi nisaala zaa zu, m nye nyevuriso n ka baasigu tira niseesi zaa e n naa n ti ma maa. 3Nyevuriso n ka baasigu maa gbinni niŋini maa ba baŋŋi nyini Naawunni so ko n niŋi Naawunni yamonsi, ka mi baŋŋi ma, Yeesu Kristu, so e n tumi la. 4Ni ba durinye puwa, m baasi tumtumso e n ti ma tumi la, a taasi e yuuri du. 5M ba Naawunni, pimpariŋa ti m yuuri du e nufu niŋi, o ti paa seema o n daa n be, ka durinye daa n na ka niŋi la. 6Yeesu lee n togsi n yeli Naawunni, M naag e yela wusi niseesi e n daa n nyisi n ti ma, a yi durinye ŋa puu la. Ba niŋini e toori, ka e daa n naa n ti ma, ba mi deeg e yela di. 7Ba pa baŋiya, ni bunso zaa e n ti ma maa yini e saani yamonsi. 8M wusi ba yaseesi e n wusi ma la, ba deeg a, ka baŋŋi maa, m yini e saani yamonsi, ka ba mi dee maa, e n tumi ma la. 9Ba zu, m suusira i ni. M bi suusira durinye zaa zu, ka pa seesi e n daa n naa n ti ma maa, a kpali ba niŋini e toori. 10M toori zaa niŋini e toori, e mi toori zaa niŋi m toori, ka taasi m yuuri du. 11Pimpariŋa m ya n tani e saani, ka ki lee n ba durinye puwa, ama ba wune ba durinye puwa. M ba Naawunni, mari ba nene, a kpali e yuso e n daa n naa n ti ma la zu, ba niŋi luŋko, a maa seema ti gba n niŋi luŋko ŋa. 12Ni ba ba saani la, mani n mari ba, a kpali e yuso e n daa n naa n ti ma la zu. Ni mari ba la, ba yindaana zaa bi basi, ka pa luŋko, so Naawun buku n daa n yeli, ni o ni basi la, buku maa yelli loobi n niŋi yamonsi. 13Pimpariŋa m ya n tani e saani, ka na ba durinye puwa, ka yeli yela ŋa, ba sufusi a di peligi maa m toori. 14M wusi ba ni e yela, ama durinye dima chisi ba, a kpali bo, ba bi kpabira durinye yabeeri, a maa m gba n bi kpabira durinye yabeeri la. 15M bi suusira i e nyisi ba yi durinye puwa, m suusira i ni e nyaasira ba, Sitaana o da yomsi ba ba niŋi yabee. 16Ba bi kpabira durinye yabeeri, a maa m gba n bi kpabira a la. 17E yela n niŋi yamonsi, cheli yamonsi maa loobi ba, ba niŋi e nivusuma. 18A maa e n daa n tumi ma durinye puu la n na, m gba tumi ba. 19Ka, a kpali ba zu, m ŋmeni m sufu m tumina e ko, e yamonsi maa o loobi ba, ba niŋi e nivusuma. 20Ka ba ko zu ma suusira, ama seesi ba n pa n ya n wusi, ka ba mi niŋi ma yeride la, 21ba zaa ba niŋi luŋko. Seema nyini m ba Naawunni n ba m niŋi, ka m gba ba e niŋi, m suusira i, ba gba ba ba ti niŋi, durinye dima ba baŋŋi e n tumi ma la. 22Seema e n ti m yuuri du la, m gba n ti ba yuuri o du, ba niŋi luŋko, a maa ti gba n niŋi luŋko ŋa. 23M ba ba niŋi, ka e mi ba m niŋi, durinye dima ba baŋŋi e n tumi ma, ka e kpabira ba seema e n kpabira ma ŋa. 24M ba Naawunni, nyini n naa ba ti ma, ka ma kpabira ba ba seela ni ya n be, ba ti nye m daama, so e n daa n naa n ti ma poin, ka durinye maali la, a kpali e n kpabira ma la zu. 25M ba Naawunni, durinye dima bi baŋŋi i, ama ma wune baŋŋi i, ka niribaa gba baŋŋi e n tumi ma la, 26ka ma taasi ba baŋŋi e yela, ka ni lee n taasi ba baŋŋi, kpabirisim so e n kpabira ma la o ba ba niŋi, ka m gba m ba ba niŋi.

will be added

X\