Jon 12

1Daba ayoobu n che, ka ba di Galingaari, Yeesu daa n ta Befani, seela Lazira so o n daa n nyisigi kum puu la n be. 2Ka ba dugi n ti u, ba di. Maata mi ba niŋi, ka naa bindira tira ba. Lazira mini n niŋi seesi n paa Yeesu dira la yindaana. 3Niŋi n na, Mariama naa tulale koliba haafu, seesi ba n boona naadi la ta. A veela ga, ka mari ligiri ga. O naag a sarigi Yeesu noba, ka naag o zukoba bilimi o noba maa. Tulale maa ŋuu paali yiri maa zaa. 4Niŋi n na, Yeesu nyaaŋpaara ba n boona Juudasi Ikaroti, ka ya n koosi Yeesu la yeli, 5ni poga maa di bi niŋi lala, ka koosi tulale maa, a nye ligiri ga, a naa n tori nandaandima, lala n so. 6O n yeli n ŋa, pa a kpali o bagsi n ba nandaandima niŋi zu, ama wune n mari nyaaŋpaariba maa ligiri boro, ka zuura ligiri yi o niŋi. 7Yeesu yeli, Cheli u, o niŋini zaali m piibu daari. 8Taaru zaa ya ni nandaandima n na, m mi ni ya ki ba niŋi taaru zaa. 9Niŋi n na, Juusi dima nivudamta wumi, ni Yeesu ba nisaaniŋi, ka ta. Ba tani maa, Yeesu ni Lazira so o n daa n nyisigi kum puu la zaa zu. 10A kpali n ŋa zu, buŋkobkuuriba kpemba maa to jina ba ku Lazira gba, 11a kpali Lazira yela taasi Juusi dima nivudamta zagsi buŋkobkuuriba kpemba yela, ka dee Yeesu yela. 12A n daa n kaa bee, zamutintaa n ta Jiruusilim ba ti di Galingaari la wumi, ni Yeesu chenni. 13A zu, ba naa beusi vaari wa ti tuusi u, ka tasi n yetira, Naawunni ni moligi u. Naawunni ni ti so o n tumi la kpeeŋu. O niŋini Juusi dima naaba. 14Niŋi n na, Yeesu nye buŋŋu biya, ka du n zi o zu. N ŋa kusu zaa ba daa n sebi Naawun buku puu la yeli, 15Jiruusilim poga, da zora dabeem. Nyaasi, e naaba ba buŋŋu bii chena. 16A jemani maa Yeesu nyaaŋpaariba bi baŋŋi seema o n niŋina maa gbinni, ka halli Yeesu pa ti nyisigi kum puwa, ka du n gaari Alizaana, ba pa teesi, ni ba daa n sebi o yela n ŋa, ka o mi niŋi. 17Zamu maa wa ti tuusi Yeesu, a kpali ba n wumi maa o daa n nyisigi Lazira yi kum puwa, ka booli u yi kaa maa puu la. Seesi n daa n ba niŋi, ka Yeesu moligi Lazira la yeli ba taaba o yela. 19Niŋi n na, Farisii dima yeli taaba, Ya nyaasi, ya ki tee n niŋi seŋ, durinye yi n gaari, ba wa ti pa o zu. 20Niŋi n na, Giriiki dima ba niŋi, a yi seesi n we Jiruusilim, ba wa ti di Galingaari, ka kpeesi Naawunni la. 21Ba seesi we Filipi so n yi Beseeda n ba Galili puu la saani, a wa ti yeli u, Ti ba, ti kpabirini ti gaari Yeesu saani. 22Filipi wa ti yeli Andiru, ka Andiru ni Filipi mi wa ti yeli Yeesu. 23Yeesu yeli ba, Jemani paaya, mani Naawun Nisaala ya n dee kpeeŋu. 24Yamonsi ma yeli ya, ka chi bii li tiŋŋa, ka bi zagi, o ko n ba niŋi. Ka o zagiya, o ni buli, ka wali ga. 25So zaa n kpabira o nyevuri ni koŋŋi u, ka so zaa n bi kpabira o nyevuri durinye puwa, ni nye nyevuriso n ka baasigu. 26So zaa n kpabira o tumina ma, cheli o paara m zu, ka seela zaa ni be, o mi ni ba nisaaniŋi. Ka so zaa n tumina ma, m ba Naawunni ni ti o yuuri du. 27Ka Yeesu lee n yeli, Pimpariŋa m sufu saamiya. Wula ma ya n yeli? Ka m suusi m ba Naawunni o nyisi ma yi yaso n ya n niŋi a puwa, lala veela? Akayi. Yela maa zu ma ba niŋi. 28M ba Naawunni, cheli e yuuri du. Niŋi n na, goo yi saazu yeli, M yuuri sali n du, ka m ni lee n ti o du. 29Zamu maa n za n leeli la seesi yeli, Saa kumiya. Seesi mi yeli, Malaki n togsi o saani. 30Yeesu yeli, Ka m zu n na goo maa togsi, ya zu n na o togsi. 31Pimpariŋa n na durinye seriya ya n di, Naawunni, o kari durinye naaba Sitaana basi. 32Ka mani, ka ba pa ti naa ma du n yagili, m ni ti niriba zaa ba pa m zu. 33Yeesu yelini lala, o wusi seema o n ya n kpi. 34Zamu maa yeli u, Nyaasi, Naawun buku wusi ti, ni Kristu maa ni ba niŋi wara. Ka o n wusi lala, wula zu n na e yeli, ba ni naa Naawun Nisaala du n yagili? ?ani n niŋi Naawun Nisaala? 35Yeesu yeli ba, Paaligu ni ba ya saani daba ayi. A zu, o na n ba ya saani la, ya chaŋina, ligu o da paa ya soori. A kpali bo zu, so n chaŋina ligu niŋi bi baŋina seela o n wara. 36Ka paaligu maa na n ba niŋi ŋa, ya niŋi u yeride, ka loobi paaligu maa biisi. Yeesu n daa n yeli n ŋa, o yi n sogi, ka che ba. 37A kpali bo, halli ka o niŋi mamaachi yela ga yi ba saani, ba bi niŋina u yeride. 38?ama niŋini, a maa seema kusu zaa Naawun chaame Azaya n daa n yeli, ni ti duuma, so zaa bi dee yaso ti n yeli, ba luŋko zaa bi nye Naawun kpeeŋu. 39A zu, ba bi tee n niŋi Yeesu yeride la, a maa seema Azaya n daa n lee n yeli, 40Naawunni zoomi ba nufu, ka yo ba sufusi, ba da lee n naa ba nufu nyaasira, ka da baŋŋi ba sufusi niŋi, ka da loobi n ta m saani, m tibi ba. 41Azaya daa n yelini n ŋa, a kpali bo, o nye Duuma kpeeŋu, ka yeli o yela. 42A ni lala zaa, Juusi dima kpemba nivudamta niŋi Yeesu yeride. Ama a kpali ba n zora Farisii dima zu, ba bi yeli nira zaa, Farisii dima maa ba da kari ba yi laŋsigu diisi puusi. 43A kpali bo, ba kpabira nisaaldima kpeesigu gaari Naawun kpeesigu. 44Niŋi n na, Yeesu tasi n yeli, So zaa n niŋina ma yeride, pa m ko n na o niŋina, so n tumi ma la n na o niŋina yeride. 45Ka so zaa mini n nye ma, o nyeni so n tumi ma la. 46Ma wune n niŋi paaligu ta durinye puwa, ka so zaa n niŋina ma yeride ki ba ligu niŋi. 47Ka so zaa n wumi m yetigu, ka bi deeg a, ma wune ki di o seriya. A kpali bo, m bi tani m ti di durinye seriya, m tani m ti moligi durinye. 48Ka so zaa n zagsi ma, ka bi dee m yetigu, o ni nye seriya diibu durinye baasigu, m yetigu maa o n zagsi la ni di o seriya. 49Pa m gbagba daama zu ma togsira, m ba Naawunni, so n tumi ma la zaali ma zaaligu, seema m di n togsi n yeli. 50M baŋiya, ni o zaaligu tirini nyevuriso n ka baasigu. A zu, ma togsira seema m ba Naawunni n ti ma togsira la.

will be added

X\