Jeemsi 5

1Bindaandima, ya wumi, ka kumina ga, a kpali ya yabeeri ya n ti ya nye nam zu. 2Ya yabeeri n ŋa, ya bunsuma saamina putoom, ka leela ŋobira ya bimpinna putoom, 3ka ya ligiri gba saamina putoom, ka a saaminisim maa ni wusi maa, ya liya, ya nye nam ga, a maa bugum n dira nira. Ti duuma taabu jemani paagira, ka ya zaana bini putoom. 4Koo, niseesi n daa n koora ya, ka ya yomsi ba, a bi yo ba samini, ba ligiri ya n bi yo ba maa wusi maa, ya niŋi yabeeri, ka bunso zaa duuma wumi seema seesi n ko ya maa n yetira ya yela. 5Koo, ya bani durinye puwa, ka dira meesim ga, a nyaara ya kiperi, ka dira bindira karigira ga, a maa nagkara ba n ya n ku n dira. 6Koo, ya yeli, ni niso n niŋina yasuma liya, ka ku u, ka o bi zabi ya. 7A zu, m taaba, ya mari kenyiti, a guri ti duuma o lee n ta. Seema kokpaara yi n mari kenyiti, a gutira saa o ta, o ti nye piiligu bindira, 8ya gba ya mari lala kenyiti, ka ya sufusi niŋi ya niŋi siriya, a kpali ti duuma taabu leena. 9A zu, m taaba, ya da zabira taaba, ka Naawunni gba o da dira ya seriya. Ya nyaasi, ti duuma n niŋi seriyadira maa ya n tani. 10M taaba, ya nyaasi Naawun chaamesi n daa n naa o daama wusira ti yaadima kusu zaa la. Chaamesi maa daa n nyaara nam ga, ka mari kenyiti ga. 11Ba seesi n bi zagsi, ti yeli ba mari pupeelim. Koo, ya nyaasi Joobi seema o n daa n nyaara nam ga, ka bi zagsi Naawun yeride niŋinisim, ka ya baŋŋi o yela maa baasigu, seema Naawunni n daa n zo u nimbaa, ka moligi u ga la. 12M taaba, o tiriya, ka ya yetira bunso zaa, ya da peera bunso zaa, halli saazu, koo tiŋŋa, koo bunso zaa, ama ya yi yetira, Mm, koo, Akayi, ko, a da yetira yabeeri, Naawunni o da yeli, ni ya liya. 13Ya lee n nyaasi, ka ya yindaana nyaara nam o suusi Naawunni. Koo, ya so n mari pupeelim o yiimi n kpeesira Naawunni. 14Koo, ya so n beera, o booli chaachi kpemba ba ta o saani, ka doo kpaam sarigi o zu, ka suusi Naawunni o tibi u, a kpali ti duuma yuuri zu, 15ka a kpali ba suusigu maa, a ni yeride la, Naawunni ni ti baara maa nye alaanfiya, o nyisigi, ka yabeseesi o n niŋi maa, Naawunni ni che a zaa paŋŋi u. 16A zu, ya yi yetira taaba ya yabeeri, ka suusira Naawunni tira taaba, o tibira ya. Lala n na nivusuma suusigu mari daama ga Naawun saani. 17Ya nyaasi Alayija, o daa n niŋini nisaala maa ti, ka daa n suusi Naawunni ga, ni saa o da ta, ka saa bi ta yuma ata ni binchee. 18Niŋi n na, o daa n lee n suusi Naawunni, ka saa ta, ba lee n nyaara bindira. Lala n na Alayija daa n suusi Naawunni. 19M taaba, ka ya yindaana zagsi Naawun yasuma, ka yindaana ti o loobi n paara a zu, 20ya baŋŋi maa, so zaa n ti yabeniŋina maa loobi n paara Naawun zu ni moligi yabeniŋina maa siya, o da kpi, ka o yabeeri maa zaa gba ni che n paŋŋi u Naawun saani.

will be added

X\