Juusi dima 9

1Ama piiligu soori maa mari o zaaligusi, seema ba n tumina Naawunni ka mi mari seela ba n tumina u. 2O daa n niŋini tanti dii, so ba n daa n maali, ka barigi buyi zu. Ba yi ti kpe, ba paa seela ba n boona zisuŋŋu ziya, ka katulikarigu ba niŋi, a ni teebul, a ni paanuso ba n naa n tira Naawunni. 3Ka patisa barigi zisuŋŋu zii maa, a ni ziyindaana maa, seela ba n boona Naawun zii la. 4A yi Naawun zii maa, bunso ba n daa n naa suga maali daa n ba niŋi, ba yi moo bugum niŋi o niŋi, ka naa buŋŋusira pa bugum maa niŋi, a ŋusira nene. Ka daka mi ba niŋi, Naawunni n daa n ti ba maali u, a yi jemanso o n daa n zaali ba zaaligusi maa. Ba n daa n maali u maa, ba daa n naa sugasi tabi u poli n jili. Ka o puu niŋi Aaron daŋkpalli so n daa n bosi la ba niŋi, a ni kugseesi niŋi ba n daa n sebi Naawun zaaligusi digili la, a ni koŋkoŋ so ba n daa n naa suga maali, ka koŋkoŋ maa puu niŋi, bindiriso Naawunni n daa n naa n ti ba la ba niŋi. 5Daka maa zu, ba daa n naa sugasi maali buŋkobiri ayi, a tomi o baasigusi, ka a wusira Naawun daama seema o n be. Buŋkobiri maa mi mari niinsi kpuŋkpama, ka a pili a sunsuu niŋi, seela yuma zaa ba n naa zeem wutira, a kpisira niriba yabeeri, ba boona u nimbaa zoobu ziya. Ti ki yeli yela ŋa gbina zaa pimpariŋa. 6N ŋa n na ba daa n zaali tanti dii maa, ka taaru zaa buŋkobkuuriba maa daa n yi kpeni o piiligu zii maa, a tumina ba tuma. 7Ama dikpaari maa wune, yumini zaa buluŋko n na buŋkobkuuriba zudaana maa daa n kpeera niŋi, ka yi mari zeem paasi n kpe, o ti kpisi o ni o taaba Juusi dima yabeeri. 8Lala n na Naawun sii wusira maa, ka tanti dii maa na ba niŋi, niriba ki nye soori kpe Naawun zii maa. 9Lala n na tanti dii maa niŋini maa durinye ŋa puu buŋ. Ama bini ni buŋkobiri seesi ba n naa n tira Naawunni la ki tee n ti seesi n naag a tira la ba mari tama maa ba yabeeri zaa kpisiya. 10Ka a zaaligusi maa mi wusira bindira ni binyuura chisa, a ni koom suubu. Yela ŋa niŋinisim mari a baasigu, a yi jemanso Naawunni ni cherigi bunso zaa. 11Ama Yeesu Kristu tee n nyisigi n loobi yasumseesi ti n ya n nye maa zudaana. Ka o daa n dee seela n veela n gaari tanti dii piiligu zii maa kpe Naawun zii buluŋko ko. Seela o n dee maa veela n gaari tanti dii maa, a kpali bo, pa niriba n maali u, ka o mi ka durinye ŋa puwa. O n kpe Naawun zii la, o bi naa buusi ni nagibilisi zeem kpe, ama o gbagba zeem, a nye daama moligira niriba, a wara saŋa ni saŋa zaa. 13Ya nyaasi. Buŋkobkuuriba zaaligusi maa yeli, ni ka nivu mari dagiriso n ti o da tumina Naawunni, ka ba naa buu koo nagidaa zeem, koo nagibila tampeelim, a wuri u, o niŋa ki lee n mari dagiri maa. 14A zu, ti mari tama maa, Yeesu Kristu so n daa n ka dagiri zaa, ka Naawun sii daa n ti o naag o maŋŋa ti Naawunni la, o zeem maa ni tee n ti ti baŋŋi maa, ti yabeeri kpisiya, ti tumina Naawunni nene. 15Lala n na Yeesu Kristu daa n zaali sopaali maa, so zaa Naawunni n booli, ba nye yasumseesi n ka baasigu, a maa seema wune Naawunni n daa n ti noori la. O ni tee n niŋi n ŋa, a kpali seema Yeesu n daa n kpi n ti moligi ba, a yi ba yabeseesi n saami Naawun zaaligusi o n daa n zaali maa. 16Ti baŋiya maa, ba bi dira nisaalnyaarigu kapite, ama o kpini, ka ba baŋŋi o yela. 18Lala n na piiligu soori maa gba daa n ka daama, ama ba kuura buŋkobiri. 19A zu, kusu zaa Musa n daa n naa Naawun zaaligusi zaa wusi Juusi dima zaa baasi, o naa nagibilisi ni buusi zeema, a jebi koom niŋi, ka naa pekoba ba n si, a loobi binzee, a le n tabi kpiuwa, ka naa n sugi zeema ni koom maa, a wutira seela ba n sebi zaaligusi maa, a ni niriba maa zaa. 20O n niŋina n ŋa, o yetira, Zeemaa zu ya mari tama maa, soso Naawunni n zaali ya la mari daama. 21Ka o lee n misi zeema maa wuri tanti dii maa, a ni dii maa binseesi zaa ba n naa n tumina Naawunni la. 22Lala n na, zaaliguseesi Naawunni n daa n zaali la gaalinga ki tee n ti bunso loobi bunsuŋŋu, ama ba kuni bunso, o zeem yi. Lala n na so zaa mi ki tee n nye yabeeri che n paŋinisim, ama ba kuni bunso, o zeem yi. 23Lala n na ba daa n maali Naawun tanti dii ni o bini maa, a maa binseesi n ba Alizaana puwa, ka naa buŋkobiri zeem wuri a, a loobi bunsuma. Ama Yeesu zeem mari daama gaari buŋkobiri zeem maa, ka o zeem maa ti seesi n ya n we Alizaana loobi nivusuma. 24A kpali bo, Yeesu Kristu bi kpe Naawun ziso niriba n daa n maali maa Alizaana la, ama o kpe Alizaana gbagba, ka ba Naawun saani, a suusira u tira ti. 25Ya nyaasi. Yuma zaa Juusi dima buŋkobkuuriba zudaana yi naani buŋkobiri zeem kpe Naawun zii maa. Ama Yeesu wune bi naag o maŋŋa tira Naawunni yuma zaa. 26Ka o di niŋina n ŋa, o n di n nyaara nam yuma zaa, a yi durinye ŋa piiligu. Ama durinye ŋa daa n yuu n niŋi yuma seem poin, ka Yeesu daa n ta buluŋko, a ti naag o maŋŋa kpisi yabeeri. 27Ka seema nisaaldima zaa yi n kpiira buluŋko, ka nyaara ba seriya diibu, 28lala n na Yeesu Kristu gba daa n ta, ka naag o maŋŋa ti Naawunni buluŋko, o ti kpisi nivudamta yabeeri, ka ni lee n ta buyidaana, pa a kpali yabeeri zu, ama o ti moligi seesi zaa n gutira u.

will be added

X\