Juusi dima 6

1A zu, ti da ti Yeesu Kristu yaseesi niriba n piili n bamsira lee n tiri ti, ama ti lee n bamsi o yaseesi paasira. Lala n na ti ki lee n bamsi piiligu yela, seema niriba n zagsira yaseesi n ka tono niŋinisim, koo seema ba n niŋina Naawunni yeride, 2koo seema ba n suura niriba koom, koo seema ba n naa ba nuusi paara niriba niŋi, koo seema seesi n kpi maa ni nyisigi, koo seema Naawunni ni di so zaa seriya, ka ti u o laada, koo o tubiri darigirisim, a wara saŋa ni saŋa zaa. 3A zu, ka Naawun sagiya, ti ni wusi ya yaseesi n paasi la. 4A kpali bo, seesi pa n baŋŋi yamonsi, a ni yaso Naawun n tira, ka Naawun sii ba ba puwa, ka ba pa baŋŋi seema Naawun yela n veela, a ni daamaseesi ba n di n nye, a yi jemanso n ya n ta, ka zagsi yela ŋa zaa zu paabu, ba ki lee n tee n dee n saamiya. A kpali bo, o niŋini maa ba gbagba n lee n ku Naawun bii Yeesu, a ti niriba ba laara u. 7N ŋa niŋini maa paaligu seela saa n chena nene, ba koora, ka a bunna, a loobira bindira, niriba dira a. O niŋini maa Naawunni tini paaligu maa barika. 8Ama ka goosi ko bunna, paaligu maa ka tono, o baasigu ba ni kusi u bugum, o niŋi maa Naawunni si o noori. 9Ti taaba, halli ti yetira n ŋa, ti mari tama maa, ya ni nye moligirisim, a ni o yasuma. 10A kpali bo, Naawunni dira seriya nene, ka ki tami tumseesi ya n daa n tumi n tira u, a ni seema ya n daa n kpabira Naawun niriba, ka tumina ba, a kpali wune Naawunni zu, ka na niŋina n ŋa. 11Ka ti mi kpabira maa, ya so zaa o niŋi aniya mari tama maa, o n di n nye yaseesi o n kpabira, a ti paag o baasigu. 12Ya da niŋi zinyagsi, ama ya niŋi maa seesi n mari kenyiti niŋina Naawunni yeride, ka ya n nye yaseesi Naawunni n daa n ti noori la. 13Ya nyaasi. Naawunni n daa n ti Ibrahim noori la, bunso zaa lee n ka niŋi gaari wune Naawunni o n di n naa n pe. A zu, o daa n pe o maŋŋa, 14a yeli, Yamonsi n na, m ni ti i barika e nye yaŋsi ga. 15Niŋi n na, Ibrahim daa n mari kenyiti ga, ka dee seema Naawunni n yeli u maa di. 16Ama ka niriba dira amore, ba yi naani so n gaari ba peera, ka peebu maa ti amore maa baasi. 17Lala n na, Naawunni n daa n kpabira seesi o n daa n ti noori la ba mari tama ga, ni o ki cherigi seema o n yeli maa, o daa n pe o maŋŋa la. 18Ka o noori tiibu maa, a ni peebu maa zaa ka cherigirisim, a kpali bo, Naawunni bi ŋmaara jiri. A zu, ti seesi n kpabira o moligira ti mari zuuri duusigu ga, ti ti niŋi tama maa, yela maa di n niŋi. 19Ka tama maa zu, ti baŋŋi maa bunso zaa ki tee n gbaa ti siisi, ka ti ni gaari Naawun gbagba saani, 20seela Yeesu n tee n we, ka loobi zudaana, a maa Mekizade, a wara saŋa ni saŋa zaa, o ti moligi ti.

will be added

X\