Juusi dima 11

1Ya nyaasi. Ka nira niŋina Naawunni yeride, o mari tama maa o n di n nye yaseesi o n kpabira, ka na bi nye. 2Lala n na saŋa la dima yeride niŋinisim zu, ba daa n peri Naawunni. 3A kpali ti n niŋina Naawunni yeride la zu, ti baŋiya maa, kusu zaa Naawunni daa n naag o daama yatoga maali durinye ŋa. O n daa n maali u maa, o naa binseesi ti n bi nyaara, a maali durinyeso ti n ba niŋi nyaara n ŋa. 4Ya nyaasi seema Yeebu n daa n niŋina Naawunni yeride kusu zaa la. A jemani maa o daa n naa bunso n peri Naawunni la ti u, ama o beeri Keen daa n naa bunso n bi peri Naawunni la ti u, Naawunni dee Yeebu toori, a wusira maa o niŋini nivusuŋŋu, ka bi deeg o beeri toori. A zu, o beeri maa daa n ku u, ama Yeebu yaniŋisa na wusira ti ni. 5Kusu zaa la Yiinoki daa n niŋina Naawunni yeride, ka ba daa n yetira o yela, ni o petira Naawunni. A zu, Naawunni daa n mari u du n gaari, o da kpi, ka ba daa n kpabi u je durinye ŋa puwa. 6Ya nyaasi. Ka nira bi niŋina Naawunni yeride, o ki tee n peri u. A kpali bo, so zaa n bi mari tama maa, Naawunni ba niŋi, koo, a naa laada tira seesi n kpabira ba baŋŋi o yela, wune ki tee n we Naawun saani. 7Ya lee n nyaasi seema Nuhu n daa n niŋina Naawunni yeride. Kusu zaa la Naawunni daa n yeli u yaseesi n ya n niŋi, o daa n wumi, ka maali ŋarintintaa, o ti moligi o yiridima. Lala n na o daa n wusi maa, durinye dima zaa liya, ama wune n daa n loobi nivusuŋŋu, a kpali o yeride niŋinisim la zu. 8Ya nyaasi seema Ibrahim n daa n niŋina Naawunni yeride. Kusu zaa la Naawunni daa n yeli u, ni o yi seela o n be maa, a wa ti ba paaligu yindaana, so wune Naawunni n ti u noori, ni o ni naa n ti u. Ka a kpali Ibrahim daa n niŋina u yeride la zu, o cheli o gbagba paaligu, ka yi n wara seela o n bi baŋŋi, 9ka paa paaligu maa. Niŋi n na, a kpali o yeride maa zu, o daa n niŋini maa saana. O bii Isaaka, a ni o yaŋŋu Yakubu mi daa n ba niŋi, ka Naawunni ti ba gba noori maa. Ka ba zaa daa n doora tanti diisi puusi. 10Lala n na Ibrahim daa n gutira jemanso o n di n nye tiŋso Naawunni n maali n me, a ni o zaabu ziisi. 11Ya lee n nyaasi seema Ibrahim poga Seera n daa n niŋina Naawunni yeride. Halli ka o daa n na bi dogi bii zaa, ka tee n kurigi, o daa n niŋina Naawunni yeride, ni o n di n ti o mari puwa, seema o n daa n ti u noori la. Lala n na Ibrahim poga daa n nye daama mari puwa, 12ka Ibrahim n daa n tee n kurigi ga daa n dogi o bii Isaaka la, ka ti nye yaŋsi n zoo maa ŋmeribiisi, koo tambisigu. 13Niriba ŋa zaa, halli ka ba daa n bi nye yaso Naawunni n daa n ti ba noori la, ba daa n niŋina u yeride, ka kpi. Ama ba daa n nye yela maa beela, a maa a n ba wogilim, ka ba daa n yeli maa, saamba niŋi ba, a yi durinye ŋa puwa. 14Ka ti baŋŋi maa, seesi n togsira n ŋa kpabira paaligu yindaana, seela ba n di n be. 15Ka ti mi baŋŋi maa, ba daa n bi feera paaliguso ba n daa n yi la, a kpali bo, ba daa n mari daama ba pori n we nisaaniŋi. 16Ama ba daa n kpabira paaligu yindaana, so n ba Alizaana puwa, ka mari tono ga. A zu, ka ba boona Naawunni ba duuma, o petira u, ka o maali tiŋyindaana zaali ba. 17Ya lee n nyaasi seema Ibrahim n daa n niŋina Naawunni yeride. Kusu zaa la Naawunni daa n niŋi Ibrahim so o n ti noori la nyaasi, a yeli, ni o ku o biluŋko Isaaka ti u. Ka Ibrahim, halli ka Naawunni daa n ti u noori, ni o bii Isaaka di n ti o nye yaŋsi ga, o daa n bi zagsi, ka niŋi siriya o ku Isaaka ti u. 19A kpali bo, o daa n baŋŋi maa, Naawunni ni tee n nyisigi nira, a yi kum niŋi. A zu, o niŋini maa Ibrahim daa n ku u, ka Naawunni daa n nyisigi u ti u. 20Isaaka n daa n ti kurigi, o daa n niŋi Naawunni yeride, a niŋi barika niŋi o biisi Yakubu ni Yiiso, a yi yaseesi n ya n niŋi. 21Ka Yakubu gba n daa n kpiira, o daa n niŋi Naawunni yeride, a niŋi barika niŋi o bii Yisifu biisi niŋi, ka mi kuri o daŋkpalli niŋi kpeesira Naawunni. 22Ka Yisifu n daa n ya n kpi, o daa n niŋi Naawunni yeride, a yeli seema Naawunni di n mari o ni o taaba yaŋsi Juusi dima yi Yijipi paaligu puwa, ka mi yeli ba seema ba n di n pi u. 23Ya nyaasi seema Musa niriba n daa n niŋina Naawunni yeride. Ba n daa n dogi u kusu zaa la, ba daa n nye maa o veela, ka naag u sogi ŋmerisi ata, a kpali bo, Yijipi paaligu naaba daa n zaali zaaligu, ni ba ku Juusi dima biduusi zaa, ama Musa niriba bi sagi n pa zaaligu maa. 24Ya lee n nyaasi seema Musa gba n daa n niŋina Naawunni yeride. O n daa n niŋi bilee la, Yijipi paaligu naaba bipuŋŋu daa n nye u, ka naag u loobi o biya. Ama ka o n daa n pa ti karigi, o bi lee n sagi ba booli u bipuŋŋu maa biya, 25ka kpabira o nye nam Naawun niriba saani, a gaari o nye pupeelim so yabeeri n tira beela. 26A kpali bo, o daa n kpabira o di tono, ka baŋŋi maa, namso niriba n nyaara, a kpali Kristu zu mari tono gaari Yijipi paaligu binsuma. 27Ka a kpali o yeride niŋinisim maa zu, o daa n bi zora naaba maa suuri jeebu, o yi paaligu maa niŋi, a wa ti ba paaligu yindaana, a ni kenyiti, a maa o n nye Naawunni, so niriba n bi nyaara la. 28Musa n daa n lee n ti pori n gaari Yijipi paaligu, o daa n niŋi Naawunni yeride, a ti Juusi dima ba di Galingaari, a naa pebilisi zeem wuri kukulunsi daari, malakiso n ya n ku piiligu biduusi, o da ku Juusi dima toori. 29Juusi dima maa n daa n yi paaligu maa, Musa daa n niŋi Naawunni yeride, o barigi mogkarigu, so ba n boona binzee la, koom lee n ka, ba zaa chaŋŋi tiŋŋa du n gaari. Lala Yijipi toozabiriba gba daa n kpabira ba ti du, ama ba zaa daa n di koom. 30A daa n cheni yuma pisinaasi, ka Juusi dima maa daa n paa tiŋso ba n boona Jeriko la. Niŋi n na, ba daa n niŋi Naawunni yeride, a chaŋŋi n poli n jinna tiŋŋa maa daba ayapoin, ka gondaso n poli n jili tiŋŋa maa li, 31ba pa kpe n ku seesi n zagsira Naawun yela. Ama Areeha jagimilu wune ba bi ku u, a kpali bo, poin ka Juusi dima zaa paa tiŋŋa maa la, o daa n niŋi Naawunni yeride, a dee ba bayi n daa n we yiya, ba wa ti nyaasi tiŋŋa maa, seema o n be. 32Ya nyaasi. Nivudamta daa n niŋina Naawunni yeride ga, a maa barima maa, ama m ki tee n yeli ba zaa yela. Ba seesi n ŋa, Gidiyo, a ni Baraka, a ni Samsim, a ni Jefita, a ni naaba Dawuda, a ni Samiyu, a ni Naawun chaamesi. 33Ba zaa daa n niŋina Naawunni yeride, a nyaŋina naalima, koo, a niŋina yasuma, koo, a nye Naawun naŋgbantiibu, koo, a kari gbalaŋgbagsi, a da gbaagira ba, 34koo, a kpisi bugum tintaa, koo, a zo n yi kuubu niŋi, koo, a nye kpeeŋu, a yi ba pugirisim niŋi, koo, a zabira toowa, a nyaŋina ba, koo, a katira paaliguseesi toozabiriba, 35koo, pogiba nye ba biisi n lee n nyisigi, a yi kum puwa, koo, niriba daa n namsi ba seesi ku, a kpali ba n zagsi moligirisim, ba ti nyisigi n nye nyevuriso n mari tono ga. 36Koo, niriba daa n niŋi ba seesi siya, koo, a feebi ba, koo, a le ba miisi, koo, a yo ba diisi, 37koo, a lobi ba kuga, koo, a naa suu kasigi ba buyi, koo, a naa karentiya ku ba. Ka ba seesi mi daa n pili peeri ni buusi gbana, a ni kitiri, a ni nam, 38ka chaŋina dalimpii paaligu puwa, a duura zotintaasi, ka doora zovoya puusi, a kpali bo, durinye puu dima bi veela ba n ba ba saani. 39Niriba ŋa zaa, halli ka ba daa n niŋina Naawunni yeride nene la, ba daa n bi nye bunso Naawunni n daa n ti noori la, 40a kpali bo, Naawunni daa n ya n ti ti bunso n veela ga, ti ni ba zaa loobi Naawun nivusuma.

will be added

X\