Galeetiya 2

1A n daa n lee n ti niŋi yuma pii ni anaasi, m ni Baanaba daa n mari Tito, a du n we Jiruusilim, 2a kpali Naawunni n daa n wusi ma m gaari. Niŋi n na, m ni chaachi dima kpemba ko daa n laŋsi, ka ma yeli ba seema ni wusira baligusi baarusuma maa, a kpali bo, m daa n bi kpabira tumseesi ni tee n tumi, a ni tumseesi ni ya n tumi la niŋi putoom. 3Ka Tito, so n niŋi Giriiki daba, ka paa ma gaari la, ba bi bobi u, ni o ŋma o yoori. 4Ama niseesi n daa n yomsi n yeli maa, ba niŋi ti taaba, daa n ba niŋi, ka kpabira ba ŋma o yoori. Niriba maa daa n sogi n kpe, ba ti nye seema Kristu n ti ti mari niŋgbirimaasim, ba ti kari ti, a yi niŋgbirimaasim maa niŋi. 5Ama ti bi sagi n pa ba zu beela zaa, ya ti nye daama baŋŋi baarusuma maa, a ni a yamonsi. 6Ama seesi n daa n ba niŋi, ka niŋi kpemba la daa n bi wusi ti yapaali zaa. O bi tiri ma, ba n niŋi kpemba, a yi niriba saani la, a kpali bo, Naawunni bi gamsira. 7Ama ba pa nyeni maa Naawunni daa n tumi ma, m ti wusira baligusi baarusuma maa, a maa seema o n daa n tumi Piita, o ti wusira Juusi dima la. 8O gbinni niŋi maa Naawunni daa n ti ti bayi maa zaa daama, Piita ti wusira Juusi dima, ka m mi ti wusira baligusi. 9Jeemsi, a ni Piita, a ni Jon, seesi n niŋi kpemba maa pa n ti nye maa Naawunni ti ma ni barika la, ba puusi m ni Baanaba nene, ka yeli maa, ti ti wusira baligusi, ka ba ti wusira Juusi dima. 10Ka ba lee n yeli maa, ti moligira nandaandima, seema ti gba n kpabira ti niŋina. 11Dindaso Piita daa n ta Antiyo, ka ma zabi u, a kpali seema o n niŋi la zu. 12Seema o n niŋi n ŋa. Poin ka Jeemsi daa n tumi niriba, wune Piita ni baligusi daa n dira, ama ba n daa n pa ti ta, o zagsi, ka bi lee n dira ba saani, a kpali bo, o daa n zora seesi n kpabira ba ŋmaara so zaa yoya la dabeem. 13Ka Juusi dimseesi n che la pa o zu, a niŋina yaseesi ba n baŋŋi a n bi veela la, ka ba yomsi Baanaba gba o niŋina n ŋa. 14Ni daa n nye maa, ba n bi paara yamonsi wusigu la zu, ma daa n yeli Piita, a yi ba zaa nufu niŋi, Nyaasi. E niŋini Juusi daba, ka mi niŋina maa baligusi, a zu, da bobira baligusi ba niŋina maa Juusi dima. 15Ya nyaasi. Ti seesi n niŋi Juusi dima, a kpali ti niriba zu, ka bi niŋi yabeniŋiniba, a maa baligusi, 16ti baŋiya maa, zaaligusi zu paabu ki tee n ti nira loobi n niŋi nivusuŋŋu, a yi Naawun saani, ama Yeesu Kristu yeride niŋinisim ko. Lala n na ti gba bi lee n paara zaaligusi maa zu, ka dee Yeesu Kristu yela, a niŋina u yeride, a ti loobi nivusuma, a yi Naawun saani. A kpali bo, zaaligusi maa paabu ki tee n ti so zaa loobi nivusuŋŋu, a yi Naawun saani. 17Ama ka ti niŋina Kristu yeride, a ti loobi nivusuma, a yi Naawun saani la, ka mi niŋina yabeeri, pa Kristu n taasi. 18Ama ka m lee n dee zaaliguseesi ni daa n zagsi la, n ŋa wusira maa, m bi paara zaaligusi maa zu nene. 19A kpali bo, zaaligusi maa daa n ti ma zagsi zaaligusi maa gba, m ti tumina Naawunni. 20O niŋini maa, ba daa n ku m ni Kristu zaa. A zu, pa mani n ba niŋi, ama Kristu ba m niŋi. Ka seema zaa ni niŋina, a yi durinye ŋa puwa, m niŋina Naawun bii Yeesu yeride. Wune n daa n kpabira ma, ka ti ba ku u, o ti moligi ma. 21Lala n na m bi koŋina Naawun barika, a kpali bo, ka zaaligusi maa di n tee n ti niriba loobi nivusuma, a yi Naawun saani, Kristu daa n di kpini putoom.

will be added

X\