Afesu 4

1A zu, mani so ba n yo diyaa, a kpali ti duuma zu, m suusira ya ni, ni ya niŋi aniya niŋina yasuma, a maa seema n veela niseesi Naawunni n nyisi la ba niŋina, 2a yi tira jilima, ka ba boin, a ni kenyiti, ka kpabira taaba, a moligira taaba, 3ka niŋi aniya mari naŋgbanluŋko, a maa seema Naawun sii n tira, a ni niŋgbirimaasim. 4Ya nyaasi, Yeesu nyaaŋpaariba zaa niŋini niŋaluŋko, ka Naawun sii ko n ba niŋi, a maa seema Naawunni n daa n nyisi ya, ya ti nye moligirisim luŋko. 5Lala n na ti mari duumaluŋko, ka ti yeride niŋinisim niŋi luŋko, ka koom suubu gba niŋi luŋko, 6ka Naawunni ko n ba niŋi, ka niŋi ti zaa ba, ka mari daama gaari bunso zaa, ka ba seela zaa, ka ba ti zaa niŋi tumina. 7Ka Naawunni ti ti lunko zaa barika, a maa Yeesu Kristu n sagi n ti. 8A zu, ba daa n yeli, Yeesu n daa n nyisigi n du n gaari Alizaana la, o daa n ti nivudamta pa o zu gaari, ka pi nisaaldima piini. 9Ba n yeli, ni o daa n du n gaari la, o gbinni niŋi maa, o daa n piili n sigi n ta durinye ŋa puwa. 10Lala n na, so n daa n sigi maa niŋi so n daa n du n gaari la, ka o bi du n paa saazu ko, ama o we Alizaana, a wa ti nyaasira seela zaa. 11Yeesu n daa n pi piini la, o gbinni niŋi maa, o daa n ti seesi niŋi o tumusi, seesi o chaamesi, seesi o baarusuma wusiriba, seesi ba nyaasira chaachi dima, seesi ba wusira. 12O niŋini n ŋa, Naawun niriba ti mari daama tumina o tuma, ka niŋi maa wune Yeesu niŋa, a karigira, 13ti zaa ti pa ti mari naŋgbanluŋko, a yi Naawun yeride niŋinisim niŋi, ka baŋŋi o bii Yeesu nene. Lala n na, ti ni loobi maa nivukara, a maa seema Yeesu Kristu n be, a ni o daama zaa, 14ka ki lee n niŋi maa biisi, seesi yi n cherigira ba sufusi ga, a kpali yabeniŋiniba n yomsira ba, a wusira ba yaseesi n kuri n kuri. 15Ama ka togsira yamonsi, a kpabira taaba, ti ti loobi maa Yeesu Kristu, a yi ti yela zaa niŋi. Wune n niŋi maa ti zu, 16ka ti mi niŋi maa o niŋa wula, a tomi taaba. A zu, ka wula maa zaa tumina a tuma nene, zu maa ti niŋa maa karigira, wula maa zaa a kpabira taaba. 17A zu, m yetira ya ni, ni a kpali ti duuma zu, ya da lee n niŋi maa seema baligusi n niŋina. Barima n yi feera feribeeri, 18ka bi baŋŋi yamonsi, ka ka nyevuriso Naawunni n tira la, a kpali bo, ba zagsigu ti ba ka a baŋinisim. 19Ka ba ka vi zaa, ka niŋina yadagiri, ka kpabira ba niŋina yabeeri zaa. 20Ama ya ki tee n niŋi n ŋa, a kpali ya n baŋŋi Yeesu Kristu la zu. 21Ya daa n wumi o yela, ka ba wusi ya o yamonsi. 22A zu, ya zagsi yabeseesi ya n daa n kpabira, koo, a niŋina, yaseesi n daa n yomsira ya la, 23ka ti ya sufusi kpabira yasuma, 24ya loobi n niŋi maa seema Naawunni n be, a ni o yasuma zaa. 25Ya da lee n ŋmaara jiri zaa, ama so zaa o yetira yamonsi, a yi o todaana saani, a kpali bo, ti zaa niŋini maa niŋa luŋko wula. 26Ka suuri mari ya, ya da ti ya sujeebu maa ti ya niŋi yabee, ka ti ya sufusi a maa, poin ka wuluŋu li, 27Sitaana o da nye daama yomsi ya. 28So n daa n niŋi tayugu, o da lee n zuura, ama o yi tumina tumsuma, o ti nye daama moligira nandaandima. 29Ya da togsira yatogadagiri, ama yatogasuma ko, a yi jemanso n daga ya togsira, ya ti moligira seesi n wumina a maa. 30Ka da saami Naawun sii sufu, a kpali bo, sii maa daa n duligi ya, ya ti nye moligirisim, a yi jemanso Naawunni di n di so zaa seriya. 31Ya da mari pubeerim, koo, a jeera suya, koo, a mari vu zabira, koo, a tuura, koo, a niŋina yabeeri zaa. 32Ama ya tira taaba jilima, ka zora nimbaa, a che taaba yabeeri paŋina ba, a maa seema Naawunni n daa n che ya yabeeri paŋŋi ya, a kpali Yeesu Kristu zu.

will be added

X\