Niŋinisim 6

1A jemani maa Yeesu nyaaŋpaariba daa n zoogira, ka ba seesi n togsira Giriiki tiri zabi seesi n togsira Juusi dima yatoga, a kpali bo, ka ba yi ti tori ligiri, pogkooba n togsira Giriiki tiri yi bi nyaara ba toori. 2A zu, tumusi pii ni bayi maa booli nyaaŋpaariba maa, ba laŋsi, ka yeli ba, Ti yidima, a bi veela ti n cheli Naawun yela wusigu, a kpali ligiri totigu maa zu. 3A zu, a yi ya puwa, ya nyisi dabsi bayapoin n mari yam ga, a ni Naawun siya, ba totira ligiri maa, 4ka cheli ti togsira Naawun saani, ka wusira niriba Naawun yela. 5Seema tumusi maa n yeli maa peri nyaaŋpaariba maa zaa, ba nyisi dabsi bayapoin. Ba yuya n ŋa, Sitiivin ni Filipi ni Pokoro ni Nikano ni Timo ni Paramena ni Nikola, so n yi Antiyo tiŋŋa puwa, ka puusira Naawunni seema Juusi dima n puusira la. Sitiivin mi niŋina Naawunni yeride ga, ka mi mari Naawun sii ga. 6Niŋi n na, nyaaŋpaariba maa mari dabsi bayapoin maa gaari tumusi maa saani, ka tumusi maa togsi Naawun saani ti ba, ka naa ba nuusi pa ba niŋi. 7A jemani maa, a yi Jiruusilim puwa, Naawun yela maa daa n yaatira ga, ka nivudamta lee n loobira Yeesu nyaaŋpaariba, ka buŋkobkuuriba nivudamta mi loobi n dee Yeesu yela di. 8Niŋi n na, Naawunni naa barika ga ti Sitiivin, ka ti u kpeeŋu o niŋina mamaachi yela, a yi niriba nufu niŋi. 9Ama dabseesi n nyisigi, a dira amore o saani. Ba seesi n yi Sariini ni Alisaandi tiŋsi, ka mi yi laŋsini laŋsigu dii ba boona Kagirunsi, ka ba seesi yi Silisiya ni Asiya paaligusi. Ba n dira amore maa, 10Naawun sii ti Sitiivin feri, o mari yam gaari ba, ka di ba. 11A zu, ba sogi n to jina ti ba seesi ŋma jiri yeli, ni ba wumi Sitiivin n tuura Musa ni Naawunni. 12Lala n ti kpemba ni zaaliguwusiriba ni niriba ba nyisigi n we Sitiivin saani, a wa ti gbaag u, ka mari u gaari kisari dii. 13Ba n wa ti paa kisari dii maa, ba nyisi dabsi ba ŋma jiri ti kisari maa, a yeli, Taaru zaa dabaa yi togsirini yabeeri, a ŋmeŋsira Naawun dii, a ni Naawun zaaligusi. 14Ti mi wumini o n yeli, ni Yeesu n daa n yi Nazire puu la ni saami Naawun diyaa, ka ya n cherigi ti yaadima yaseesi Musa n daa n zaali ti la. 15Dabsi maa zaa n ba kisari maa puu la nyaasi Sitiivin, ka nye o nufusee n ŋmaani malaki nufusee.

will be added

X\