Niŋinisim 24

1Daba anu daari buŋkobkuuriba zudaana Ananaya, a ni o chaame Taatula, a ni Juusi dima kpemseesi daa n sigi n we Siiziriya, a wa ti naa Pool yela niŋi gomina maa toŋine. 2Ba n ti sari, Taatula nyisigi n yetira Pool yela, a yeli, Ti gomina Fiilisi ti puusira i ni. A kpali e n niŋi ti gomina zu, ti marini niŋgbirimaasim, ka e zaali zaaligusi, a moligira ti Juusi dima. 3?ama ŋa zu, ti puusi peligiya, a yi seela zaa ti n wara. 4To, m bi kpabira m togsi n yuu, ka suusira i e wumi ti yabilaa. 5Ti baŋini maa, dabaa, so ba n boona Pool la yi taasirini yabeeri. Seela zaa o n daa n yi n we, a wa ti paa Juusi dima seesi n jebi baligusi puu la, o yi nyisigini ba suya, ba tasira taaba. O mi lee n niŋini seesi n dee Nazire yela la yipaara. 6Dindaso o daa n ta Jiruusilim, ka ya n dagi Naawun dii laanta, ti gbaag u. 8Ka e boosi u yaseesi zaa ti n naa n paara u ŋa, o ni yeli a yamonsi. 9O n togsi n baasi, Juusi dima n ba niŋi maa paasi n yeli, ni yela maa zaa o n yeli la niŋini yamonsi. 10Niŋi n na, gomina maa daa n naag o nuu niŋi Pool, ni o togsima. Pool yeli, M baŋiya, ni yuma kusu zaa e dirini m yidima seriya. A zu, m puu peligiya, ma chisira m noori, a yi e saani, e dirini m seriya. 11Seema ba ni tee n yeli i, m yela n ŋa. A bi gaari dapii ni ayi, ka ma daa n du n we Jiruusilim, a wa ti kpeesira Naawunni, 12ka ba bi nye ma, a yi Naawun dii laanta, koo, a yi Juusi dima laŋsigu diisi, koo, a yi tiŋŋa maa puu zaa, ma mari nira dira amore, koo, a nyisigira zamu suya. 13Ka yaseesi zaa ba n ŋma n pa ma maa, ba ki tee n wusi a yamonsi. 14Ba yaluŋko ma sagi, ni o niŋi yamonsi. Yeesu so yela ba n yetira, ni o bi niŋi yamonsi, ma dee, a tumina Naawunni so ti yaadima n daa n tumina la, ka lee n dee seema zaa Musa ni Naawun chaamesi n daa n yeli kusu zaa, ka sebi la. 15Ka seema niribaa n dee la n na, m gba deeya, ni seesi zaa n kpi, nivubeeri ni nivusuma, Naawunni ni nyisigi ba zaa. 16A zu, m niŋina aniya m mari sufusuŋŋu, a peri Naawunni, a ni nisaaldima. 17Yuma n niŋi seem, m daa n yini kpe paaligu, a gaa seela, m daasi ayi n na la, ma lee n ta, ka mari ligiri, m ti ti m taaba, ka ti ku buŋkobiri ti Naawunni. 18A zu, ma naa m dagiri basi, a we Naawun dii laanta, a kpabira ba ku buŋkobiri ti Naawunni. Ni ba niŋi maa, zamu ka niŋi, vu ka niŋi, ka Juusi dimseesi n yi Asiya paaligu la nye ma, ka ti ba gbaa ma. 19Juusi dima maa bi ta kpe. Ka ba kpabira ba yeli, ni m niŋi yabee, cheli ba ta kpe. 20Koo, dabsaa n ta kpe ŋa, barima n daa n di m seriya, ti ba yeli yaso ni niŋi n li. 21Yaluŋko n daa n ba niŋi, ka ba n dira m seriya maa, ma tasi n yeli, Zinaa ya dirini m seriya, a kpali bunso zu ni dee, ni Naawunni nyisigirini kpiinsi la. 22Gomina ba n boona Fiilisi la tee n baŋŋi Yeesu yela, o yeli satigu maa dima, ni o ki tee n di seriya maa pimpariŋa, ama soojisi naaba Lusiya pa sigi n ta, o ni di o seriya. 23A zu, o yeli soojisi kpemba yindaana, ni ba nyaasira Pool, a yi zoŋŋu maa puwa, ka ti o niŋina seema o n kpabira, ka ti o zodima ti tira u bunso zaa o n kpabira. 24A n ti niŋi daba ayi, gomina maa ni o poga n niŋi Juusi poga, ka ba boona u Dusila la daa n ta. Gomina maa booli Pool, o we, a wa ti wusi u Yeesu Kristu yeride niŋinisim. 25O n wusira u la, o naa yamonsi niŋinisim, a ni sufu diisigu yela, a ni durinye ŋa seriya diibu wusi u, dabeem gbaa gomina maa, o yeli, Cheli, ka wara, m pa lee n ti nye daama, m ni lee n booli i. 26O mi kpabira Pool o nye ligiri ti u, a la zu, o ti ba booli u buyaayi, o ta, ba togsira. 27Yuma ayi n daa n ti paa, ba ya n nyisi gomina ba n boona Fiilisi la yi o tuma niŋi, ka dabyindaana ba n boona Pokiyo Fesita la o deeg o ziya. Gomina maa mi kpabira o maa Juusi dima sufu, a ti Pool na ba diyoorigu maa puwa.

will be added

X\