Niŋinisim 23

1Niŋi n na, Pool nyaasira kisari maa, ka yeli, M yidima, m sufu wusi ma maa, m yi niŋini Naawun kiperi, a ti yini zinni. 2A kpali Pool n yeli n ŋa zu, buŋkobkuuriba zudaana Ananaya yeli seesi n za n begi u, ni ba ŋme o noori. 3Pool yeli u, E niŋini gondapeeli, ka be puu niŋi. Naawunni ni ŋme i. A kpali bo, e tani e ti naa zaaligusi di m seriya, ka ti ba ŋme ma seema zaaligusi maa n yeli ba da niŋina. 4Seesi n za n begi Pool la yeli u, Ee, e tuni ti buŋkobkuuriba zudaana. 5Pool yeli, Gaafara, m bi baŋŋi maa buŋkobkuuriba zudaana n na, a kpali bo, ba daa n sebini ya da tuura ya yipaara zaa. 6Niŋi n na, Pool pa baŋŋi kisari maa seesi n dee Sajusii dima yela, a yi yeli, ni kpiinsi bi nyisigira, ka malakisi ni siisi ka niŋi, ka kisari maa mi seesi n dee Farisii dima yela, ka yi yeli, ni kpiinsi nyisigira, ka malakisi ni siisi ba niŋi. A zu, Pool tasi n yeli, M yidima, m deeni Farisii dima yela di, ka zinaa ya dira ma seriya, a kpali ni deeg a maa kpiinsi ni nyisigi la. Pool n togsi n baasi, Farisii ni Sajusii dima maa dira amore, ka ba vu du ga, 9ka zaaliguwusiriba seesi n dee Farisii dima yela di la nyisigi n yeli, Ti bi nye dabaa yabee zaa, a koo yamonsi n na, malaki togsi o saani. 10Niŋi n na, amore maa loobi zabiri, soojisi naaba la fe maa, ba n di n niŋi Pool daaŋu, o ti soojisi sigi n gaari, a wa ti fa Pool, o yi ba puwa, ka mari u du n gaa soojisi maa yiri maa. 11O yiiŋu duuma ti za n begi Pool, ka yeli, Da zora dabeem. Seema e n niŋi m dansiya yi Jiruusilim, lala n na e ni lee n niŋi, a yi Aroom tiŋŋa puwa. 12A n daa n kaa bee, Juusi niriba n gali pisinaasi laŋsi n to jina, ka ti Naawunni noori, ni ka ba bi ku Pool, ba ki lee n di bindira, koo, a ŋu. 14Ba n ti to jina baasi, ba wa ti yeli kpemba ni buŋkobkuuriba kpemba maa, a yeli, Ti tini Naawunni noori, ni ka ti bi ku Pool, ti ki di. 15A zu, ya ni kisari maa zaa ya ti ba wa ti yeli soojisi naaba maa, ni ya lee n kpabirini ya laŋsi n di daba maa seriya nene, ka ti ba mari u sigi n ta kisari maa puwa. Ba ti mari u sigi n chena, ti ni sogi n ku u. 16Niŋi n na, Pool sunzopoga biduu wumi ba jina maa, o wa ti kpe soojisi yiri maa, a yeli Pool. 17Ka Pool booli soojisi kpemba la yindaana, a ti yeli u, ni o mari bii maa gaa soojisi naaba saani, o wa ti yeli u yaso. 18Niŋi n na, o mari bii maa gaari, a wa ti yeli soojisi naaba maa, ni Pool so ba n yo dii la n booli u, ni o mari bii maa ta o saani, o ti yeli u yaso. 19Soojisi naaba maa gbaa bii maa nuwa, a mari u gaa larimini, a wa ti sogi n boosi u, Wula n na e ya n yeli ma? 20O yeli u, Juusi dima seesi toni jina, ba ti yeli i, e ti ba mari Pool gaa kisari puu soosa, ba lee n wa ti di o seriya nene. 21Nivusi gali pisinaasi ti Naawunni noori, ni ka ba bi ku Pool, ba ki di, koo, a ŋu. Ka ba mi ya n sogini, ba pa ti mari u wara la, ba yi n ku u. A zu, ba nyaasira i ni, e sagi. Da sagi. 22Soojisi naaba maa yeli bii maa, ni o da yeli nira zaa, ni o yeli u, ka ti o yi n gaari. 23Niŋi n na, soojisi naaba maa daa n booli soojisi kpemba bayi, ka yeli ba, M kpabirini ya niŋi siriya, a nyisi soojisi kobsiyi, a ni binduurigusi dima pisiyapoin, a ni kpana dima kobsiyi, 24ka naa binduurigusi paasi. Yiiŋu ya naa Pool ziili binduurigusi maa yindaana niŋi, a mari u nene gaari, a wa ti ti Fiilisi n niŋi gomina, a yi Siiziriya. 25Ka soojisi naaba maa ŋma gbaŋŋu, a yeli, 26Gomina Fiilisi, mani Kiloodiya Lusiya puusira i. 27M ya n naani dabso ti e saani. Daari la Juusi dima seesi gbaag u ni, ka ya n ku u, ma wa ti baŋŋi maa, Aroom nira n na, ka wa ti fa u. 28A chee bee, soosila, ma kpabira m baŋŋi yabeso o n niŋi, ma ti ba mari u gaari Juusi dima kisari, 29ka ba wa ti mari u togsi ba gbagba zaaligusi yela, ka yeli o liya. M mi bi nye yabeso o n niŋi, ba n di n ku u, koo, a yo u dii. 30Ka zinaa ma wumi ba n to jina ba n di n ku u, ma kpabira ba naag u ti e saani, ma yeli seesi n yeli o togsi n li la ba gaari e saani, e di o seriya. 31Yiiŋu maa soojisi niŋi seema o n yeli ba la, a mari Pool wa ti paa Antipatiri. 32A n chee bee, soojisi maa ni kpana dima maa pori n kuli, ka binduurigusi dima la ko mari Pool gaari Siiziriya. 33Ba n wa ti paa Siiziriya, ba mari gbaŋŋu la ni Pool we gomina maa saani. 34Gomina maa karimi gbaŋŋu maa, ka boosi Pool, ni ya paaligu n na o yi. Pool yeli, ni o yini Silisiya. 35Gomina maa yeli, Ka seesi n yeli e n togsi n li la pa taya, m ni di e seriya. Niŋi n na, o ti soojisi nyaasira u, a yi zoŋŋu puso naa Herodi n daa n me la.

will be added

X\