Niŋinisim 20

1Yela maa n daa n ti baasi, Pool booli nyaaŋpaariba la, a ti duusi ba zuuri niŋi, ka kali ba, ka yi n wa ti gaa Masidoona paaligu. 2O n wa ti paa paaligu maa, o chaŋŋi n duusi Yeesu nyaaŋpaariba zuuri niŋina, ka wa ti paa Giriiki paaligu, 3a zi nisaaniŋi ŋmerisi ata. ?merisi ata maa n ti baasi, o ya n kpe ŋarintintaa gaari Siriya paaligu, ba yeli u maa, Juusi dima to jina, ni ba niŋi u yabee. A zu, o cherigi o sufu, ni o ni pori n dee Masidoona paaligu wara Siriya paaligu. 4O n wara maa, seesi paag u gaari. Ba mi yuya n niŋi Sopata, Pira biya, n yi Biriya, a ni Aritaaka ni Sekundusi n yi Tesalonika, a ni Gaya n yi Daabi, a ni Timoti, a ni Tikika ni Tirofima n yi Asiya paaligu. 5Barima n kpe ŋarintintaa pa ti yii gaa Tiroowa, 6ka che ti, a yi Filipai, ka ti di Galingaari nisaaniŋi poin, ka wa ti kpe ŋarintintaa. Ti daba anu ti paa ti taaba, a yi Tiroowa, ka zi nisaaniŋi daba ayapoin. 7Asibiti n ti paa, o yiiŋu, ti daa n laŋsi taaba, a yi jirimbisa puwa, a ya n ŋma paanu ŋobi, a teesi Yeesu kum yela. Ka Pool kpabira o kaa bee gaari. A zu, o wusi ti, tunsuu ti paa, 8ka katula mi zoo n ba dii maa puwa, 9ka bipoliso ba n boona Yutika zi tokiro niŋi. Pool na n togsira la, gbeem gbaa bipolli maa, o gbisi, a fa n yi diisi ata daana tokiro niŋi, a li tiŋŋa. Ba chee n ti sigi n paag u, ka fe maa, o kpini. 10Ka Pool mi sigi, a li n pa o niŋi, a naag o nuusi gari u, ka yeli, Ya da ti yela maa tiri ya, o na marini nyevuri. 11Niŋi n na, Pool ni ba lee n du jirimbisa maa, ka ŋma paanu maa ŋobi, a teesi Yeesu kum yela, ka o ni ba togsira bee ti chee, o yi n gaari. 12Ka ba mari bipolli maa kuli, a ni alaanfiya, ba puusi peligi ga. 13A jemani maa Pool daa n kpabira o chaŋŋi noba niŋi, a wa ti paa ti Asosi, ka ti seesi n che la wa ti kpe ŋarintintaa gaari nisaaniŋi. 14Ti n wa ti paa niŋi, ti nye Pool, ka o kpe ŋariŋu maa, ti zaa gaari Mitileeni. 15A n kaa bee, ŋariŋu maa lee n naa ti gaari. O zaanoori ti wa ti leeli Chiyosi, ka za. A chee bee, ti wa ti saag o zu, a gaari Samo. A lee n kaa bee, ti wa ti paa Mileeta n leeli Afesu. 16Pool bi kpabira o we Afesu gbagba, o da yuu Asiya paaligu puwa, a koo o ni tee n paa Jiruusilim poin, ka daso ba n boona Pentikosi la paa. 17Ama o tumi seesi ba gaari Afesu ba wa ti booli ba chaachi kpemba ba ta. 18Chaachi kpemba maa n daa n ta, Pool yeli ba, M zodima, ya gbagba baŋiya, ni dindaso ni daa n piili n ta Asiya paaligu la, taaru zaa m ni ya n daa n na, 19ka m daa n tumina ti duuma, a ni nintam, ka bi kpalimina, ka nyaara nam, a kpali Juusi dima n daa n toora m jinasi la. 20Ka mi yeli ya yaseesi zaa ni baŋŋi, ni a ni tee n moligi ya, ka daa n wusira ya niriba nufu niŋi, a ni ya yiyasi. 21Juusi dima ni baligusi zaa ma daa n wusira la, ni ba dee ba saamiya, a yi Naawun saani, ka niŋi ti duuma Yeesu Kristu yeride. 22Pimpariŋa Naawun sii tumi ma ni, ni m gaa Jiruusilim. M bi baŋŋi bunso n di n niŋi ma, a yi nisaaniŋi, 23ama tiŋŋa zaa ni wara, Naawun sii ti ma baŋŋi, ni m di n nye nam, ka ba yo ma dii. 24M baga ka nyevuri niŋi, ama m kpabira m baasi yaso zaa ti duuma Yeesu n daa n yeli m niŋi, niriba ba baŋŋi seema Naawunni n kpabira o ti ba barika, a zora ba nimbaa. 25Saŋa la m daa n gaa n chaŋina ya puwa, a wusira Naawun naalim yela la. Pimpariŋa m baŋiya, ni ya ki lee n nye ma zaa. 26A zu ma ya n yeli ya, ka ya so zaa zagsiya, ka bi nye nyevuri maa, a bi yi m niŋi, 27a kpali bo, m bi zagsi m wusi ya Naawun yela zaa ni baŋŋi. 28Ya nyaasi. Yeesu n daa n kpi la, o kum maa zu ti niriba loobi n niŋi Naawun chaachi dima, ka Naawun sii mi nyisi ya ya loobi chaachi maa yipaariba. A zu, ya dasi ya maŋsi niŋi, ka guuna ba zaa nene. 29Ya lee n nyaasi. M baŋiya, ka m pa ti gaari, niriba ni ta, a ti niŋi chaachi dima maa daaŋu maa sibonasi, 30ka chaachi dima maa mi seesi ni nyisigi, a cherigira yaseesi ni daa n wusi ya la, a kpali bo, ba kpabira chaachi dima maa ba pa ba zu. 31A zu, ya dasi, ka da tami ni daa n ba ya saani yuma ata, a wusira ya, wuntooŋu ni yiiŋu zaa, a ni nintam la. 32Ka pimpariŋa m suusira ti duuma o nyaasira ya, ka ya da tami seema o n zora niriba nimbaa la. Wune ni tee n ti ya loobi naŋgbanluŋko, ka ti ya ziya, a yi seesi zaa o n nyisi la. 33Ya lee n nyaasi. Ni daa n ba ya saani, m bi kpabira ya ligiri, koo, ya bimpinna, 34ka ya gbagba baŋŋi, ni m daa n yi tumina m tuma, a daara binseesi m ni m taaba zaa n kpabira. 35Lala n na ma daa n wusi ya, ni o veela ti tumi n moligira seesi n ka kpeeŋu, a maa ti duuma Yeesu n daa n yeli, ni niso n tira, wune n nyaara barika gaari so n deegira. 36Pool n ti togsi n baasi, o gba tiŋŋa, o ni ba zaa togsi Naawun saani. 37Ba n togsi n baasi, ba ti gotira u, ka puusi u, 38a ni sufusaaŋu, a kpali seema o n yeli ba, ni ba ki lee n nye u zaa la zu. Ka ba beeli u, o wa ti kpe ŋariŋu maa puwa.

will be added

X\