Niŋinisim 19

1Apolosi n daa n ba Korinti tiŋŋa puu la, Pool daa n saa paaliguseesi, a sigi n gaa Afesu tiŋŋa, a wa ti paa nyaaŋpaariba seesi, 2ka boosi ba, Ya n daa n dee yela ŋa di, Naawun sii kpe ya niŋi? Ba yeli, ni ba na bi wumi Naawun sii yela. 3Pool lee n boosi ba, Ba n daa n su ya koom, o gbinni? Ba mi yeli, Ba su ti ni koom seema Jon Baatisi n daa n suura la. 4Pool lee n yeli ba, Jon Baatisi daa n suura niseesi n dee ba saamiya la koom, ka mi yeli ba, ni ba niŋi niso n ya n pa o zu la yeride. So n daa n ya n pa Jon zu maa n niŋi Yeesu. 5Ba n ti wumi n ŋa, ba ti Pool su ba koom, a yi duuma Yeesu yuuri zu, 6ka Pool mi naag o nuusi pa ba niŋi, Naawun sii kpe ba niŋi, ba togsi yatogipaala ni Naawun yela. 7Dabsi maa zaa ba pii ni bayi. 8Niŋi n na, o ŋmerisi ata Pool yi kpe Juusi dima laŋsigu dii, a togsi dabilim tiri, a dira amore, ka togsira Naawun naalim yela. 9Ka seesi zagsi yela maa deegirisim, ka yetira laŋsigu dii maa niriba, ni yela maa niŋini yabee. A zu, Pool ni ba seesi n dee yela maa di la bi lee n wara laŋsigu dii maa puwa. Taaru zaa o yi weni dabyindaana ba boona Tirana sukuri, a wa ti wusira Yeesu yela, 10ka o yuma ayi o ba niŋi wusira ba. Lala n na Asiya paaligu dima, Juusi dima ni baligusi zaa wumi duuma yela maa. 11Niŋi n na, Naawunni ti Pool niŋina mamaachi yela, 12halli niriba naa Pool kparicheesi ni wajaasi seesi o n pili, a wa ti ti baaradima, ba toorasi ni kikpaarigusi yi ba niŋi. 13A jemani maa Juusi dima seesi yi n chaŋŋi n katira kikpaarigusi basira, ka kpabira ba naa Yeesu yuuri, a katira a basira, a yetira, Yeesu so yela Pool n togsira la yuuri zu, ya yima. 14Niŋi n na, Juusi dima buŋkobkuuriba kpeema ba n boona Sikiiva, o biduusi bayapoin gba daa n katirini kikpaarigusi n ŋa, 15ka kikpaarigusi maa yeli ba, Yeesu ti baŋŋi, Pool ti baŋŋi, ama ya wune ti bi baŋŋi ya. 16Ka dabso n mari kikpaarigusi maa chee n kpe ba puwa, a nyaŋŋi ba zaa kpeeŋu, ka bu ba, ba niŋasi furi, ka chee ba wajaasi, ba mari alabanasi yi n zo yiri maa puwa. 17Ka seesi zaa n ba Afesu, Juusi dima ni baligusi zaa wumi yela maa, o dabeem gbaa ba, ka Yeesu yuuri du. 18Niŋi n na, Yeesu nyaaŋpaariba nivudamta laŋsi n dee ba saamiya, a yetira yabeseesi ba n daa n niŋina. 19Ba seesi n daa n niŋina akiibisi laŋsi ba akiibisi gbana yi, a kusi bugum, so zaa nufu niŋi. A ligiri paa botesi tusa ayoobu. 20Lala n na duuma yuuri du, nivudamta deeg o yela di. 21Niŋi n na, Pool fe o sufu niŋi, ni o ni dee Masidoona dima paaligu ni Giriiki dima paaligu, a gaari Jiruusilim, o daba ayi, ka lee n yi n gaari Aroom tiŋŋa. 22A zu, o tumi Timoti ni Arasita, seesi n paasi u tumina la, ba pa o yii gaa Masidoona paaligu, ŋu wune na n ba Asiya paaligu, a niŋi daba ayi. 23A jemani maa, a yi Afesu tiŋŋa puwa, nimbirimoo yela n nyisigi. 24Dabyindaana daa n ba niŋi, ba boona u Dimiitiriya, ka o yi naa sugasi maali dibaala, ka mi yi naa tuma ti o taaba, ba maali n tira u, o koosi n nyaara ligiri. Dibaala maa ba n maana maa ŋmaanini ditintaa so ba n kpe n puusira Atemisi la. 25Niŋi n na, daba maa ti o taaba maa ni seesi zaa n tumina tuma maa laŋsi, ka o yeli ba, M taaba, ya baŋiya, ni ti tuma ŋa niŋinisim zu ti nyaara ligiri, 26ka pimpariŋa ya wumiya, ka nye, a yi Afesu tiŋŋa, a ni Asiya paaligu zaa, nivudamta loobi n paara Pool zu, ka o yetira ba, ni bugseesi niriba n maana bi niŋi seŋ. 27A zu, ti feni, ni niriba ki lee n kpabira ti dibaala ŋa daabu, koo, a we Atemisi kpeeŋu daana la dii, a wa ti puusi u. A saŋa la, Asiya paaligu ni durinye zaa dima daa n puusira u, ka pimpariŋa ti feni maa, ba ni kari u yi o naalim kpeeŋu niŋi. 28Daba maa taaba n wumi o yela maa, suuri gbaa ba, ba tasi n yetira, Atemisi n ba Afesu tiŋŋa, wune n niŋi kpeeŋu daana. 29Lala n na ba gaa n niŋina vu yi tiŋŋa maa puwa, a loobi zamu, ka wa ti gbaa Pool zodima bayi, Gaya ni Aritaaka n yi Masidoona paaligu, ka paag u chaŋina la, ba mari ba chee n gaari tiŋŋa maa laŋsigu ziya. 30Niŋi n na, Pool kpabira o kpe zamu maa puwa, o nyaaŋpaariba mi bi sagi, 31ka tiŋŋa maa kpeemseesi n niŋi o zodima mi tumi nira, ni o da pa ti kpe zii maa niŋi. 32Zamu maa zooni, ka ba nivudamta bi baŋŋi bunso zu ba n laŋsi la, ba seesi chaari n yetira yayindaana, ka seesi mi chaari n yetira yindaana, ba vu du ga. 33Juusi dima seesi ti dabso ba n boona Alisaanda, o wa ti za zamu maa yiya, ka zamu maa seesi yeli o togsi. O niŋi zamu maa nuwa, ba muuri, o togsi. 34Ama ba n ti baŋŋi maa, o niŋini Juusi daba, ba tasi n yuu ga, a yetira, Atemisi n ba Afesu tiŋŋa, wune n niŋi kpeeŋdaana. 35Niŋi n na, gomina chaame ti ba sabi vu, ka o yeli ba, Ya Afesu dima, so zaa baŋiya maa, tiŋaa dima nyaasira Atemisi kpeeŋdaana ditintaa la, a ni kugiso n daa n yi saazu li la. 36So zaa ki tee n chisi yela maa. A zu, ya muuri, ka da yulimi n niŋi yaso n bi veela. 37Dabseesi ya n ma n ta kpe n ŋa bi zu bunso zaa yi Atemisi ditintaa la puwa, ba mi bi togsi Atemisi yabee zaa. 38A zu, ka Dimiitiriya ni o taaba tumtuminiba la pa naa yatoga paa nira zaa, ba sami ba satigu puwa, koo gominasi saani. 39Ama ka ya na kpabira yela zaa, ka kpemba laŋsi, ba ni togsi a ku. 40Yaso ti n niŋi zinaa la zu, Aroom dima di n tee n yeli, ni ti laŋsi n niŋi yabee, ka taasi vu putoom. 41O n togsi n ŋa baasi, o ti zamu maa zaa pisimi.

will be added

X\