Niŋinisim 16

1Ba n daa n wara maa, ba wa ti paa Daabi ni Lisita tiŋsi. A yi Lisita, ba nye Yeesu nyaaŋpaariba yindaana ba n boona Timoti, o ma mi niŋini Juusi poga, ka daa n dee Yeesu yela di. O ba mi niŋini Giriiki daba. 2Ka Yeesu nyaaŋpaariba n ba Lisita ni Ikoniyo togsira Timoti yela, ni o niŋini nivusuŋŋu, 3Pool kpabira o mari u gaari, o wa ti paasi ba niŋi. Ama, a kpali Juusi dima zaa n ba tiŋsi maa puu la n baŋŋi maa Giriiki daba niŋi o ba la zu, Pool ti ba ŋma o yoori, ka o paasi ba we. 4Ba n wara maa, ka paa tiŋsi, ba wusira Yeesu nyaaŋpaariba seema tumusi maa ni chaachi kpemba, a yi Jiruusilim, n yeli Yeesu nyaaŋpaariba zaa ba niŋina la. 5Lala n na ba duusi ba zuuri niŋi, ba niŋi Naawunni yeride, ka taaru zaa chaachi dima maa yi zoogira. 6Niŋi n na, Naawun sii daa n bi ti Pool ni o taaba kpe Asiya paaligu puwa, a togsi Yeesu yela. A zu, ba gaa Firiga ni Galeetiya paaligusi puwa. 7Dindaso ba wa ti paa Misiya paaligu noori, a kpabira ba wa ti kpe Bitiniya paaligu, ka Yeesu sii bi ti ba kpe. 8A zu, ba gali Misiya sigi n gaa Tiroowa. 9Dindaso yiiŋu, Pool zaasi zaasim nye dabyindaana n yi Masidoona paaligu puwa, a suusira u, ka yeli, Ta Masidoona paaligu, a ti moligi ti. 10Pool n ti zaasi o zaasim maa baasi, ti baŋiya maa, Naawunni n kpabira ti wa ti wusi Masidoona dima Yeesu yela, a zu, a puli maa niŋi ti niŋi siriya wa ti gaa nisaaniŋi. 11Niŋi n na, ti daa n wa ti kpe ŋarintintaa, a yi Tiroowa, ka wa ti paa Samoteesa paaligu. A n kaa bee, ti lee n wa ti paa Naapoli tiŋŋa, 12ka yi ŋariŋu maa puwa, a lee n gaa Filipai tiŋŋa, o niŋini Masidoona paaligu lugimbegu yindaana, so Aroom dima n daa n me la. 13A n ti niŋi daba ayi, daborigu, ti yi tiŋŋa maa puu gaa mogiri, a kpali ti feni maa, zii ba niŋi niriba yi laŋsi n togsira Naawun saani. Ti n paa nisaaniŋi, ti zi seela pogiseesi n laŋsi n zi, ka wusi ba Yeesu yela. 14Pogiba maa yindaana yuuri niŋi Lidiya, o yini Tayataara, ka koosira wajezeesi, seesi n mari ligiri ga, ka puusira Naawunni maa Juusi dima n puusira la. O n ti wumi Pool n togsira la, duuma yoog o sufu, o dee yela maa di, 15Pool su o ni o yidima koom. Poga maa yeli ti, Ka ya baŋŋi maa, m deeni ya duuma yela yamonsi di, ya ti kpe m yiri zi. Ti sagi n pa o zu. 16A n ti niŋi daba ayi, ka ti daa n lee n wara seela ba n laŋsi n togsira Naawun saani la, bipuŋso tuusi ti, ka mi niŋi giruŋŋu, ka mari kikpaarigusi, ka kikpaarigusi maa yi taasi o bogi n nye ligiri ga, a naa n wa ti ti o yidaandima. 17Niŋi n na, o pa ti ni Pool zu, a tasi n yetira, Dabsaa niŋini Naawun tumtuminiba, ka wusira niriba ba yabeeri cheebu yela. 18O niŋi lala paa daba seem, a bi peri Pool, o loobi n yeli kikpaarigusi maa, A yi Yeesu Kristu yuuri zu, ya yi o niŋi. A puli maa niŋi kikpaarigusi maa yi n gaari. 19Bii maa yidaandima n ti nye, ni o ki lee n nye ligiri ti ba, ba gbaa Pool ni Sayila kpeeŋu tiri, ka mari ba gaa tiŋŋa maa daa diibu ziya, 20seela ba n satira, ka yeli seriyadiriba maa, Dabsaa niŋini Juusi dima, ka mari tiŋaa dima, a niŋina waliwali, 21ka wusira ti ti niŋi yaseesi n bi veela, a kpali ti n niŋi Aroom dima la zu. 22Niŋi n na, zamu maa mi zabira Pool ni Sayila. A zu, seriyadiriba maa chee Pool ni Sayila bimpinna basi, ka ti ba naa daari bu ba. 23Ba n ti bu ba ga, ba naa ba wa ti yo dii, ka yeli dabso n nyaasira dii maa, o guri ba nene. 24Daba maa mari ba kpe diisi maa zaa sunsuu niŋi, a wa ti naa ba noba niŋi daari niŋi, ba da niŋi n nyisigi n yi. 25Tunsuu n ti paa, Pool ni Sayila togsira Naawun saani, ka yiimina yiima kpeesira u, ka seesi gba ba n yo dii la wumina. 26A puli maa niŋi, zii maa yigsi ga, a saami dii maa zaabu ziya, dinoya maa zaa yoo, binseesi ba n naa n le ba maa zaa lerigi. 27Dabso n nyaasira diisi maa n nyisigi n nye, ka dinoya maa zaa yoo, o fe maa, diyooriba maa zoni, o naag o sukarigu, a ya n ku o maŋŋa. 28Pool n ti nye ŋama maa, o tasi n yeli u, Da pa ti niŋi e maŋŋa daaŋu, ti zaa ba niŋi. 29Daba maa yeli, ni ba naa katula ta, ka chee n ti kpe n li tiŋŋa, a yi Pool ni Sayila yiya, a chirimina, a kpali dabeem n gbaag u zu. 30Niŋi n na, daba maa nyisi ba yi, ka boosi, Wula ma ya n niŋi, Naawunni o nyisi ma yi m yabeeri puwa? 31Ba yeli u, Niŋi ti duuma Yeesu yeride, Naawunni o naag e yabeeri che n paŋŋi i, a ni e yiri dima zaa. 32Ka ba mi naa Naawun yela wusi o ni seesi n ba o yiri la zaa, 33ka daba maa mari ba yiiŋu maa, a wa ti pegi ba nantaya, ka Pool ni Sayila su o ni o yiri dima zaa koom, 34ka o mari ba kpe o dii, a wa ti ti ba bindira ba di. Ka o ni o yiri dima zaa puusi peligi, a kpali o n dee Naawun yela la zu. 35A n kaa bee, seriyadiriba maa tumi pirisisi yeli, ni ba wa ti nyisi dabsi maa ba wara. 36Dabso n nyaasira diisi maa wa ti yeli Pool, a yeli, Seriyadiriba maa tumini pirisisi, ba ti nyisi ya ya gaari. A zu, ya ti yi n wara, a ni niŋgbirimaasim. 37Pool yeli pirisisi maa, Ti niŋini Aroom dima, ka, a ni lala zaa, seriyadiriba maa bi di ti seriya, ka ti ba bu ti, ka naa ti yo dii, ka pimpariŋa ba kpabira ba sogi n nyisi ti. Lala veela? Ti ki sagi, ya cheli ba gbagba ba ti nyisi ti. 38A zu, pirisisi maa naa lala, a wa ti yeli seriyadiriba maa, ni Pool ni Sayila niŋini Aroom dima, dabeem gbaa ba, 39ba we niŋi, a wa ti maa ba sufu, ka nyisi ba dii maa puwa, ka suusi ba ba yi tiŋŋa maa puu gaari. 40A zu, Pool ni Sayila yi dii maa puwa, ka wa ti puusi Lidiya ni ba taaba maa, ka duusi ba zuuri niŋi, ka yi tiŋŋa maa puu gaari.

will be added

X\