Niŋinisim 1

1Tofila, m lee n ya n sebini yela ŋa yeli i. Ni daa n sebi gbaŋŋu ti i la, m daa n yeli yaso zaa Yeesu n daa n niŋina, ka wusira, a ni seema ba n ku u, ka o lee n nyisigi, Naawunni ti naag u du saa la. Yeesu n daa n nyisigi, ka Naawunni na bi naag u du saa la, Naawun sii ba o niŋi, o togsi o tumusi maa o n daa n nyisi la saani, a yeli seema ba n di n niŋi. 3O n daa n nyisigi la, o dapisinaasi daari, o chena ba saani daasi daasi, ka wusira ba ba baŋŋi o n kpari n mari nyevuri, ka mi wusira ba Naawun naalim yela. 4Yeesu n daa n ba ba saani maa, o yeli ba, Ya da pa ti yi Jiruusilim puwa, ama Naawunni ti nyisi noso o n daa n ti la, seema ni daa n yeli ya la, ni Jon Baatisi daa n yi suurini niriba koom ko, ama Naawunni wune ni naag o sii ti ya. 6Dindaso n na Yeesu ni o tumusi maa daa n laŋsi taaba, ka tumusi maa boosi u, Ti duuma, e ni kari Aroom soojisi yi ti Juusi dima paaligu pimpariŋa, koo? 7Yeesu yeli ba, A bi nye ya ya baŋŋi jemanseesi Naawunni di n niŋi yela, a kpali bo, Naawunni koluŋko n baŋŋi a jemani maa. 8A ni ŋama zaa Naawunni ni ti ya o siya, ya mari daama wusira m yela, a yi Jiruusilim tiŋŋa puwa, a ni Judiya paaligu puwa, a ni Samaariya paaligu puwa, a ni durinye zaa paaligusi puusi. 9Yeesu n togsi yaŋama ŋa baasi, ka o tumusi la na nyaasira u, Naawunni mari u du saa, ka sagbana yuusi u, ba bi lee n nye u. 10Ba na n kabini kpaya, a nyaasira saazu, o n duura maa, ba nye dabsi bayi n pili bimpeela, a ti za ba saani, 11ka yeli ba, Galili paaligu dabsi, bo n na ya za n nyaasira saazu? Seema ya n si nye Naawunni mari Yeesu du saa gaari la, lala n na o ni lee n yi saazu, a sigi n ta. 12?ama zaa daa n niŋini, a yi zoso ba n boona Olivi la zu, ka ba pori n gaari Jiruusilim puwa. Zoo maa ni Jiruusilim niŋini mayil chee. 13Ba n ti paa tiŋŋa maa, ba wa ti kpe jirambisa puwa, seela ba n be. Tumusi la yuya n ŋa, Piita ni Jon ni Jeemsi ni Andiru ni Filipi ni Tomasi ni Baatolimi ni Matiyu ni Jeemsi, Alifiisi biya, a ni Simon Gamsira ni Juudasi, Jeemsi biya. 14Ba ni Yeesu ma Mariama, a ni pogiseesi, a ni Yeesu sunzoba yi laŋsi n togsira Naawun saani. 15Dindaso niriba koowa ni pisiyi laŋsi, ka Piita nyisigi n za ba puwa, a yeli, 16M yidima, kusu zaa Naawun sii daa n ti Juusi dima naaba Dawuda sebi n yeli seema a n di n pa n niŋi Juudasi, so n mari zamu we, ba wa ti gbaa Yeesu la. Seema o n sebi la, a mi niŋiya. 17Ti ni Juudasi daa n niŋini liŋini, ka ti ni nu zaa daa n tumini Yeesu, ka Juudasi niŋi yabee, a koosi Yeesu. 18O n ti koosi Yeesu la, ba ti u ligiri, o naa n wa ti da tiŋŋa, ka fa n li nisaaniŋi, o puu tasi, o puu niŋi bini yi, o kpi. 19Jiruusilim niriba zaa wumi o yela, ka boona nisaaniŋi ba yatoga niŋi Akelidama, o gbinni n niŋi zeem tiŋŋa. 20Yaso naaba Dawuda n daa n sebi la, o sebi Naawun buku yiima la niŋi, a yeli, Cheli o yiri loobi daboo, da ti nira kpe niŋi. ka lee n yeli, Cheli niso deeg o ziya, a tumina. 21A la zu, ya cheli ti lee n nyisi dabyindaana, o dee Juudasi ziya, a wusira niriba, ni Yeesu nyisigini kum puwa, a lee n mari nyevuri. Ka dabso ti n ya n nyisi maa mini, o daga o n daa n ba niŋi, ka Jon Baatisi su Yeesu koom, ka ti ni Yeesu daa n lagimi n tumina, a ti paa jemani la Naawunni n naa Yeesu du saa la. 23Piita n ti togsi n baasi, ba nyisi dabsi bayi, Matiyasi ni Joosefi. Joosefi lee n mari yuya ayi, Baasaba ni Jasita. 24Niŋi n na, niriba maa zaa n ba nisaaniŋi maa togsi Naawun saani, a yeli, Ti duuma, nyini n baŋŋi dabsi zaa, a ni ba sufu, wusi ti dabsi bayi ŋa, so e n nyisi, 25o ti dee Juudasi so n zagsi n we tubiri darigirisim zii la ziya, a tumina ti saani. 26Ba n ti togsi Naawun saani baasi, ba naa kuga lobi, a nyisi Matiyasi, o paasi tumusi pii ni yinni la niŋi.

will be added

X\