Timoti ayidaana 4

1Lee n nyaasi, Yeesu Kristu ni lee n ta, a ni o naalim daama, a ti di so zaa seriya, halli seesi n kpi, koo seesi na n bi kpi. O ni Naawun daama zu, m yetira i, 2ni jemanso zaa e yi wusira Naawun yela nene, ka yetira ba seema ba n niŋina yabeeri, ka duusira ba zuuri, a ni kenyiti ga. 3Nyaasi, jemanso ni paa, niriba ki lee n wumina wusiguseesi n mari yamonsi, ama seema ba n kpabira, ba ni wumi wusiriba n wusira yaseesi n petira ba, ka paara sulima zu. 5Ama nyi wune, da paara n ŋa zu, ka da zagsira nam nyaabu, ka yi wusira Yeesu baarusuma la, seema zaa Naawunni n kpabira e niŋina. 6Ama ma wune, m jemani paaya, ba ya n ku ma, m barigi durinye. 7M tumini Naawunni nene, a ni nam, a ti paa baasigu, a maa niso n chee n baasi, ka m bi zagsi Yeesu yeride niŋinisim. 8A zu, ti duuma, so n dira seriya nene la pa ti di niriba zaa seriya, o ni ti ma m yasuma laada, ka niseesi zaa n kpabira o taabu la, o ni ti ba gba ba laada. 9Niŋi aniya ta yoom, a kpali bo, Luuka ko n ba m saani. Kirese gaari Galeetiya paaligu, ka Tito gba gaari Dalamatiya paaligu, ka m tumi Tikika o gaari Afesu, ka Deema loobi n kpabira durinye ŋa yela, ka zagsi ma, ka gaari Tesalonika. E pa ti chena la, mari Maaki ta, o ti paasi ma tumina Naawunni, ka e naa tanawajeso ni daa n cheli Kaapa saani, a yi Tiroowa la ta, ka lee n naa gbana maa ta, a seesi yela n tiri ga. 14Alisaanda, so n niŋi bayipo la daa n niŋi ma yabeeri ga, ama ti duuma ni darigi o tubiri, a kpali seema o n niŋi maa zu. 15O daa n zabira ti wusigu ga, a zu, da pa ti wara o saani. 16Ba n daa n ti di ma seriya, o piiligu, m daa n ka nyaanzaara, ba zaa zagsi ma, ama cheli ti duuma o che ba yabeeri ŋa paŋŋi ba. 17Wune ti duuma n daa n ba m saani, ka ti ma daama, ma tee n wusira o wusigu maa nene, baligusi zaa ba wumi a. Ka o moligi ma yi kuubu niŋi. 18Lala n na, o ni moligi ma yi yabeeri zaa niŋi, m pa ti kpe o naalim puwa, a yi Alizaana. Cheli ba kpeesira u saŋa ni saŋa zaa. 19Puusi Akila ni o poga Pisila, a ni Anisifora yiridima. 20M cheli Arasita yi Korinti, ka mi cheli Tirofima yi Mileeta, a kpali bo, o daa n beerini. 21Niŋi aniya ta poin, ka waari jemani paa. Yubula ni Pude ni Lina ni Kilooda, a ni ti taaba zaa puusira i. 22Ti duuma ba e saani, ka ti i barika.

will be added

X\