Piita gbana ayidaana 2

1Halli lala, yomsiriba daa n nyisigi, a yomsi n yetira, ni ba niŋini Naawun chaamesi. Lala n na, niseesi ni nyisigi n yomsi n wusira ya yaseesi n bi niŋi yamonsi, halli ba zagsi ti duuma Yeesu, so n daa n kpi n ti moligi ba. A zu, ba ni kpi yoom, ka gaari bugum ziya. 2Ama ba n ba niŋi maa, ba ni ti nivudamta pa ba yabeeri maa zu, ka yabeeri maa ni ti niriba togsira yabeeri ŋmeŋsira wusiguso n mari yamonsi la. 3Yomsiriba maa ni kpabira ba kiperi ko, a zu, ba ni ŋma jiri yomsira ya, ba ti nye ba kiperi maa. Ama ba ni nye tubiri darigirisim yoom, seema kusu zaa Naawunni n daa n zaali ba la. 4Ya nyaasi. Naawunni daa n bi che malakiseesi n daa n niŋi yabeeri la gba, ama o naag a lobi beerim ziya, seela ligu n be, a ti paa seriya diibu daari maa. 5Lala n na, kusu zaa Naawunni daa n bi moligi niseesi n daa n bi paara o zu, ama o daa n ti koom di ba, ka moligi Nuhu, so n daa n wusira yasuma la, a ni niriba bayapoin ko. 6Lala n na, Naawunni daa n ti bugum di tiŋseesi ba n daa n boona Sodom ni Gomora la, o ti wusi seesi n bi paara o zu seema tubiri darigirisim n be. 7Ama poin ka bugum di a la o daa n moligi Loti, a yi a puwa. A kpali bo, daba maa daa n kpabira yasuma, ama niseesi n che la daa n kpabira yabeeri, ka yabeseesi ba n daa n niŋina taaru zaa la daa n damtira daba maa sufu ga. 9A zu, ti baŋiya maa, ti duuma mari daama moligira o niriba, a yi nam niŋi, ka ti yabeniŋiniba nyaara tubiri darigirisim, a ti paa seriya diibu daari maa. 10Ka yabeniŋiniba seesi n niŋina yabeeri ga, a yi ba niŋasi niŋi, ka bi paara kpemba zaaligusi zu, ba yabeeri n zoo n gaari seesi n che. Ya nyaasi. Yomisiriba maa mari dabilim, ka kpalimina, ka bi zora dabeem tuura daamadima. 11Ama malakisi, halli ka a mari daama gaari yomsiriba maa ga, a ki sagi n tuura ba, a yi ti duuma nufu niŋi. 12Ama yomsiriba maa niŋini maa buŋkobseesi n ka feri, ka ba gbaagira a, a kuura. A kpali bo, ba togsira yabeeri ŋmeŋsira yaseesi ba n bi baŋŋi. A zu, ba ni ku ba maa buŋkobiri maa, 13ba nye ba yabeeri maa tubiri darigirisim. Yabeniŋiniba maa yi kpabira ba deemina ga wuntooŋu, ka dira ya saani, a yomsira ya, 14ka kpabira taaba pogiba, ka yi kpabira yabeeri, ka yomsira seesi n bi baŋŋi Naawun yela nene, ka mari pubeerim ga. O niŋini maa Naawunni si ba noya, 15a kpali seema ba n zagsi yasuma zu paabu, ka niŋina yabeeri, a maa seema Beya bii Beelim n daa n niŋina, a kpabira ligiri kusu zaa la. 16A jemani maa Naawunni daa n zabi Beelim, ka ti o buŋŋu togsi maa nisaala, a kari u, a yi zolimso o n ya n niŋi la. 17Ya lee n nyaasi. Yomsiriba maa niŋini maa buliso n ka koom, koo tanwuligu so sasapilimpii n vaara, ka Naawunni zaali ba ziya, a yi ligu niŋi. 18A kpali bo, ba kpalimina ga, ka togsira zolim, ka niseesi n ya n zagsi seesi n bi baŋŋi yamonsi la, yomsiriba maa yomsira ba, ba niŋina ba niŋasi kiperi yabeeri. 19Ka yomsiriba maa yi tira ba noori maa, ba ki niŋi maa girunsi, ama yomsiriba maa gba niŋini maa girunsi, a kpali bo, bunso zaa n miili nira, o niŋini maa buŋ maa giruŋŋu, ka yabeeri mi miili ba. 20Lala n na, ka nira ti baŋŋi ti duuma Yeesu Kristu, so n niŋi ti moligira la, a nye moligirisim, a yi durinye ŋa puu yabeeri, ka lee n ti niŋina yabeeri, ka a miili u, o baasigu maa yabeeri n zoo n gaari piiligu. 21A zu, ka o di bi baŋŋi zaaliguseesi n wusira seema nira n loobira nivusuŋŋu Naawun saani la n so, a gaari o n baŋŋi a, ka lee n ti zagsi a. 22N ŋa niŋini maa kiŋaasasi, ni baa wugini, ka lee n pori n di a, koo, pireeku yi suni koom, ka lee n wa ti do veri niŋi.

will be added

X\