Piita gbana ayidaana 1

1Ya seesi n niŋina Naawunni yeride, a maa tirima, a kpali yasumseesi Yeesu Kristu so n niŋi Naawunni, ka moligira ti la daa n niŋi, mani Simon Piita puusira ya. M niŋini Yeesu Kristu giruŋŋu, a ni o tumu. 2Naawunni ti ya baŋŋi o ni ti duuma Yeesu Kristu yela, a nyaara barika ni niŋgbirimaasim ga. 3Ya nyaasi. Naawunni daa n naag o daama, ti ti baŋŋi o yela, a nye bunso zaa n tira nyevuri, koo, a tira ti daama ti niŋina seema n petira u. Wune n daa n nyisi ti, ti ti nye o daama, a ni seema o n veela ga, 4ka naag a ti ti noya ga, ti ti nye moligirisim, a yi durinye ŋa puu yabeeri niŋi, seesi nisaaldima kiperi n tira la, ka ba seema o gba n be. 5A zu, seema ya n niŋina u yeride la, ya niŋi aniya niŋina yasuma paasira, ka kpabira baŋinisim, 6ka dasira ya maŋsi nene, ka mari kenyiti, ka tumina Naawunni nene, 7ka kpabira taaba, a ni niriba zaa. 8Ka ya niŋina n ŋa nene, a ni ti ya tumina nene, ka nye tono, a yi ti duuma Yeesu Kristu baŋinisim niŋi. 9Ama so zaa n zagsi a niŋini maa zooma, koo niso n bi nyaara nene, ka tami maa, o tee n nye yabeseesi o n daa n niŋi la che n paŋinisim. 10A zu, m taaba, ya niŋi aniya tumina nene n ŋa, a da koŋŋi seema Yeesu Kristu n daa n nyisi ya la. Ka ya niŋina n ŋa, ya ki li zaa, 11ka nye daama zaa, a kpe Yeesu Kristu naalim puwa. Wune n niŋi ti duuma, a ni ti moligira, ka o naalim maa ka baasigu zaa. 12A zu, halli ka ya tee n baŋŋi yela maa, ka paara yamonseesi ya n baŋŋi la zu, m yi teesira ya a yela, 13ka m fe maa, ka m na ba durinye ŋa puwa, o veela ni teesira ya n ŋa. 14A kpali bo, seema ti duuma Yeesu Kristu n daa n yeli ma, m baŋiya maa, a che daba ayi m ni kpi, 15ka m kpabira maa, ka m lee n ka durinye ŋa puu gba, ya teesira yela maa. 16Ti n daa n wusira ya Yeesu Kristu daama, a ni seema o n di n lee n ta durinye ŋa puu la, ti daa n bi sulimina sulima, ama ti daa n nye u, a ni o daama. 17Lala n na, ti ni nu daa n ba Naawun zotintaa zu, a yi jemanso o ba Naawunni n daa n ti u jilima, a ni yuuri duubu, a ti goo yi saazu yeli, M bikpabirigu n na la, ka o peri ma ga. Ka ti wumi o yetigu maa. 19A zu, ti mari tama maa, yaseesi Naawun chaamesi n daa n yeli la niŋini yamonsi, ka o veela ya wumina a, a kpali bo, a niŋini maa katulli n tira paaligu, a yi ligu niŋi, a ti paa wuluŋpusigu, Yeesu Kristu pa lee n ti ta, a maa simbojafa yi n pusira boguu niŋi la, ka ti ya sufusi peligi. 20Ya nyaasi. Yaseesi kusu zaa Naawun chaamesi n daa n yeli, ka ba sebi a digili, a yi Naawun buku puu la mari a gbina, ka a gbina maa bi niŋi niso zaa feri feebu kiperi, 21a kpali bo, pa niriba n daa n ti chaamesi maa yetira a, ama Naawunni n daa n naag o sii ti ba, ba yetira a.

will be added

X\