Korinti ayidaana 6

1A kpali ti n tumina Naawunni la ti suusira ya ni, ya da naa barikaso Naawunni n tira la, a tumina jagajaga. 2Ya wumi seema Naawunni n daa n yeli, ni e jemani n daa n ti paa, mani Naawunni wumi e yela, ka ti i barika, a moligi i. Ya nyaasi, pimpariŋa jemani maa paaya, Naawunni ya n ti ti ni barika, a moligi ti. 3A zu, ti bi katira so zaa, ti da saami ti tuma maa, 4ka ti niŋi aniya tumina Naawunni nene, a ni kenyiti ga. Ama ti nyaara nam, ka ba toom puwa, 5ka ba buura ti, ka yoora ti diisi, ka namsira ti, ka ti mi tumina, ka koŋina gbeem, ka kom matira ti. 6Halli lala zaa, ti yi niŋina yasuma, a wusira niriba, a ni kenyiti, ka tira ba jilima, a kpabira ba yamonsitiri, seema Naawun sii n tira, 7ka togsira yamonsi, ka naa Naawun daama niŋina yasuma, a yi bunso zaa niŋi, 8halli ka ti nyaara jilima, koo, a bi nyaara, ti yuuri duura, koo, a sigira. Seesi yetira, ni yomsiriba niŋi ti, ka seesi mi yetira maa, yamonsidiriba niŋi ti. O niŋini maa ti n kpiira, ka na mari nyevuri, koo, ba darigira ti tuba, ka na bi ku ti, 10koo, ti mari sufusaaŋu, ka ti puusi yi peligi, koo, ti niŋi nandaandima, ka ti ti nivudamta nyaara tono, koo, ti ka buŋ zaa, ka mi mari bunso zaa. 11Ya nyaasi, ya Korinti dima, ti piligi ti sufusi zaa ti ya, ka kpabira ya ga, 12ka bi kaŋina ya bunso zaa. Ama ya wune bi kpabira ti nene, 13a zu, m yetira ya ni, a maa biisi, ni ya kpabira ti nene. 14Ya nyaasi, ya da naagira pogseesi n bi paara Yeesu zu, koo, a kulisira dabseesi n bi paara o zu. A kpali bo, yasuma ni yabeeri bi niŋi luŋko, ka ligu ni paaligu gba bi niŋi luŋko, 15ka Yeesu Kristu ni Sitaana gba bi niŋi luŋko, ka seesi n paara Yeesu zu ni seesi n bi paara gba bi niŋi luŋko, 16ka wuna gba ki tee n ba Naawun dii. Ama ti wune niŋini Naawun toori, seema o n daa n yeli, Mani Naawunni ni ba ba saani, ka chaŋina ba puwa, ka ba tumina ma, ka m gba m nyaasira ba. 17Ka Naawunni lee n yeli, Ya yi ba puwa, ka da niŋina maa barima, ama yasuma ko, ka mani Naawunni kpeeŋu daana ni dee ya, a niŋi ya ba, ka ya mi niŋi m biisi.

will be added

X\