Korinti ayidaana 2

1A zu ma daa n ŋme m sufu, ni m da lee n ta ya saani, a ti saami ya sufusi. 2A kpali bo, ka m di saami ya sufusi, ya di ki tee n ti m puu peligi, 3seema n daga. Ama seesi saamina m sufu. A zu ma daa n sebi yela ŋa ti ya, m da lee n ti nye m sufu saaminisim, a yi ya saani. A kpali bo, m mari tama maa, ka m sufu peligiya, ya gba sufusi peligiya. 4Ama sebirisim maa daa n ba toom, a kpali seema m sufu n daa n saami ga, a ni nintam. M daa n bi kpabira m saami ya sufusi, ama a wusi ya seema ni kpabira ya. 5Ama ka nivu taasi sufusaaŋu yela, pa m sufu n na o saami, ama ya sufusi. M ki yeli maa, ya zaa sufusi n na o saami, m da zabi u ga. 6N ŋa daana, ka o ti nye tubiri darigirisim, a yi ya nivudamta saani, lala sagsiya. 7A zu, ya mi loobi n che n paŋŋi u, ka duusira o zu, o sufusaaŋu a da ti logu yi u. 8M suusira ya ni, ya cheli o baŋŋi maa, ya kpabira u ga. 9Ni daa n sebi n ti ya la, m sebi n ti niŋi ya nyaasi, a koo ya wumina m noori nene. 10So zaa yabeeri ya n che n paŋŋi u, m gba n che n paŋŋi u. Lala n na, ka m che nivu yabeeri paŋŋi u, m che n paŋŋi u, a kpali ya zu, a yi Yeesu Kristu nufu niŋi, 11Sitaana o da nye daama nyaŋŋi ti. A kpali bo, ti baŋŋi Sitaana yaniŋisa. 12Ni daa n ta Tiroowa, m ti wusira Yeesu baarusuma, m daa n nye daama tumina ti duuma, 13ama m sufu bi za ziluŋko, a kpali bo, m todaana Tito ka niŋi. A zu ma che ba, ka we Masidoona paaligu. 14Ama ti kpeesira Naawunni, a kpali bo, o yi mari ti nene, a kpali Yeesu Kristu zu, ka seelasi zaa, o ti ti wusira o yela, a ni a meesim. 15Halli ka ti ba seesi n ya n nye moligirisim saani, koo seesi n ya n gaari bugum ziya, Yeesu Kristu ti ti peri Naawunni, a maa seema tulale n peri niriba. 16Ama ti beebu maa wusira seesi n ya n we bugum zii la, ni ba ni kpi, ama seesi n ya n nye moligirisim la, ni ba ni nye nyevuri. Naawunni ti ti daama ti niŋina n ŋa. 17A kpali bo, ti bi wusira o yela, a maa ba n koosira bini hariha, ama ti togsira yamonsi o nufu niŋi, seema o n kpabira, a ni Yeesu Kristu daama.

will be added

X\