Korinti ayidaana 13

1Ya nyaasi, m butadaana n ŋa ma ya n ta ya saani. A jemani maa, ka ya ya n sami so zaa, ya nye dansiyasi bayi koo bata poin. 2Ni daa n ba ya saani buyidaana la, m daa n yeli seesi zaa n daa n niŋi yabeeri, a ni niriba zaa, ni ba da niŋina n ŋa. Pimpariŋa m lee n ka ya saani, ka na yetira ya n ŋa, ni ka m pa ti ta, m ni darigi yabeniŋiniba tuba. 3Lala zu ya ni baŋŋi maa, Yeesu Kristu daama n na ma naa n togsira. Ka wune Kristu mari daama nyaasira ya. 4Ba n daa n ku u maa, o pugirisim n na, ama Naawunni ti u daama o nyisigi n ba niŋi. Lala n na, ti gba mari pugirisim, ama Naawunni ni ti ti daama ti ni nu ti ba niŋi, a tumina ya. 5A zu, ya niŋi ya maŋsi nyaasira, a nye ya niŋina Yeesu yeride nene? Wune Yeesu Kristu bani ya so zaa niŋi, ama ya bi tee n niŋi u yeride. 6Ka m fe maa, ya n pa n baŋŋi maa, ti wune bi niŋi u yeride jeera. 7Ka ti suusira Naawunni maa, ya da niŋina yabee zaa. Ama ti bi suusira n ŋa, a ti wusi maa ti gba bi niŋi yabee zaa, ama halli ka ya feera maa, ti bi niŋina nene, ya wune ya yi niŋina nene. 8A kpali bo, ti ki tee n zagsi yamonsi maa, ka tumina a. 9Halli ka ti mari pugirisim, ka ya wune mari kpeeŋu, ti sufusi peligiya, ka ti suusira Naawunni maa, ya yela zaa a maali nene. 10M sebini n ŋa pimpariŋa, a ya n tolimi ya, m da ti ta ya saani, a naa m daama zabi ya. Ti duuma ti ma daama maa m ti moligira ya, pa m ti saamina ya. 11Ti taaba, m gbaŋaa baasigu n ŋa, ya mari pupeelim, ka zagsira yabeeri, ka dasira ya maŋsi niŋi, ka mari naŋgbanluŋko, ka mari niŋgbirimaasim taaba saani, ka Naawunni, so n tira niŋgbirimaasim, ka kpabira ya la ni ba ya saani. 12Ya puusi taaba nene ga. 13Naawun niriba zaa puusira ya. 14Ti duuma Yeesu Kristu ti ya zaa barika, ka Naawunni o ti ya kpabira taaba, ka o sii o ti ya mari naŋgbanluŋko.

will be added

X\