Tesalonika piiligu daana 5

1Ti taaba, o bi lee n tiri ti, ti sebi n ti ya, a wusi jemanso ti duuma n ya n ta maa. 2A kpali bo, ya baŋiya maa, ti duuma ni ti pirigi ti, a maa tayugu n chena yiiŋu. 3A jemani maa niriba ni yetira maa, ba mari niŋgbirimaasim, a ni alaanfiya, ama seema peminisim n nyisigira pogiba saani, lala n na kum ni gbaa ba yoom, ba kpabi sogirisim zii je. 4Ama ya wune, ti taaba, ya ka ligu niŋi. A zu, dindaari maa yela ki pirigi ya. 5A kpali bo, ya zaa niŋini paaligu toori, a ni wuntooŋu, ka bi niŋi yiiŋu koo ligu toori. 6A zu, ti da gbisira maa seesi n che la, ama ti tumina, ka baŋŋi ti maŋŋa niŋi. 7A kpali bo, yiiŋu n na niriba yi gbisira, koo, a kuuna. 8Ama ti wune niŋini wuntooŋu toori. A zu, cheli ti baŋŋi ti maŋŋa niŋi, ka seema soojisi n pinna ba toowa bini, ti wune cheli ti mari yeride niŋinisim, a ni taaba kpabirisim, a ni tama maa, ti ni nye moligirisim. 9Naawunni bi zaali tubiri darigirisim ti ti, ama moligirisim, a kpali ti duuma Yeesu Kristu, 10so n daa n kpi, o ti moligi ti la zu, halli ka ti kpiya, koo, a na mari nyevuri, ti zaa ni ba o saani. 11A zu, ya duusira taaba zuuri, ka moligira taaba, a maa seema ya n niŋina ŋa. 12Ti taaba. Niseesi ti duuma n nyisi ba niŋi ya yipaariba, a moligira ya, ka wusira ya yam, ya tira ba jilima, 13ka kpabira ba ga, a kpali ba tuma maa zu, ka mari niŋgbirimaasim taaba saani. 14Ti taaba, ya zabira seesi n mari zinyagiri, ka duusira seesi n ka tama la zuuri, ka moligira seesi n bi niŋina yeride nene, ka mari kenyiti niriba zaa saani. 15Halli ka niso niŋi ya yabee, ya da niŋi u yabee, ama ya yi niŋina yasuma taaba saani, a ni niriba zaa saani, 16ka yi mari pupeelim, 17ka yi suusira Naawunni, 18ka kpeesira u, a kpali ya yela zaa zu. N ŋa n na Naawunni kpabira Yeesu nyaaŋpaariba ba niŋina. 19Ya da zagsira Naawun siya, 20koo seesi n togsira Naawun chaamesi yatoga, 21ama ya niŋi a zaa nyaasi, ka niŋina a seesi n veela, 22ka zagsira yabeeri zaa. 23Naawunni, so n tira ti niŋgbirimaasim la, o ti ya niŋi yasuma ko, ya so zaa o da mari yabee, halli o siya, koo o sufu, koo o niŋa, a ti paa jemanso ti duuma Yeesu Kristu n ya n ta la. 24Naawunni, so n nyisi ya la ki cherigi o sufu, ka ni ti n ŋa niŋi. 25Ti taaba, ya suusira Naawunni tira ti gba. 26Ya puusi ya taaba zaa nene ga, 27ka niŋi aniya karimi gbaŋaa ti ba zaa, a kpali ti duuma zu. 28Ti duuma Yeesu Kristu ti ya barika.

will be added

X\