Tesalonika piiligu daana 4

1M taaba, ti daa n wusi ya seema n daga ya niŋina, a petira Naawunni, ka ya niŋina a. Ama ti suusira ya, ka yetira ya, ya niŋi a paasira, a kpali ti duuma Yeesu zu. 2Ya baŋŋi yaseesi o n daa n ti ti wusi ya, 3ni Naawunni kpabira ya niŋina o kiperi, ka da niŋina yabeeri, a yi seema dabsi ni pogiba n doora. 4A zu, so zaa o naag o poga seema n daga, a ni jilima tiri, 5ka da niŋina u maa baliguseesi n bi baŋŋi Naawunni, ka kpabira o ni nu doobu ko. 6Ka ya da kpabira taaba pogiba, a kpali bo, seema ti n daa n wusi ya la, Naawunni ni darigi n ŋa dima zaa tuba. 7A kpali bo, Naawunni bi nyisi ti, ti ti niŋina yabeeri, ama yasuma. 8A zu, so zaa n zagsira yela ŋa, pa nisaaldima n na o zagsira, ama Naawunni, so n tira ya o sii la. 9Ti taaba, Naawunni daa n wusi ya, ni ya kpabira taaba, ka ti baŋiya maa, ya kpabira ya taaba nyaaŋpaariba zaa n ba Masidoona paaligu puwa. A zu, o bi lee n tiri ti, ti sebi n yeli ya niriba kpabirisim yela, ama ti yetira ya maa, ya kpabira ba paasira, 11ka niŋi aniya ba boin, ka da ba foifoi, ka seema ti n daa n yeli ya la, so zaa o tumina o gbagba tuma, 12a nyaara binseesi n tiri, seesi n bi paara Yeesu zu ba tira u jilima. 13Ti taaba, ti kpabira ya baŋŋi seesi n kpi maa yela, ka da mari sufusaaŋu, a maa seesi n ka tama la. 14Ya nyaasi. Ti baŋiya maa, Yeesu daa n kpini, ka lee n nyisigi. A zu, ti baŋŋi maa, Naawunni ni ti Yeesu mari seesi n daa n niŋina u yeride, ka kpi la ta. 15Yaseesi ti n ya n yeli ya niŋini ti duuma wusigu, ni ti seesi na n mari nyevuri, a yi dindaso ti duuma n lee n ya n pori n ta durinye puu la, ti ki daŋŋi seesi n kpi la paag u. 16A kpali bo, ka ti duuma pa chena, o ni yi saazu sigi, a tasi n yeli daamatiri, a maa malakisi kpeema, koo, a maa ba pemsira Naawun kabilli. A jemani maa seesi n daa n niŋina Kristu yeride, ka kpi la ni nyisigi, 17ka ti seesi na n mari nyevuri la, a ni seesi n kpi maa ni du n laŋsi sagbana puwa, a ti paa ti duuma, a yi saazu. N ŋa n ti niŋi, ti ni ba ti duuma saani, a wara saŋa ni saŋa zaa. 18A zu, ya naa yela ŋa, a duusira taaba zuuri.

will be added

X\