Tesalonika piiligu daana 1

1Ya Tesalonika dimseesi n laŋsi n tumina ti ba Naawunni ni ti duuma Yeesu Kristu, mani Pool, a ni Sayila, a ni Timoti ti puusira ya. Naawunni ti ya barika, a ni niŋgbirimaasim. 2Jemanso zaa ti kpeesira ti ba Naawunni, a kpali ya zaa zu, ka suusira u tira ya, ka teesira seema ya n niŋina yeride la, a ni seema ya taaba kpabirisim n ti ya tumina nene, a ni seema ya n mari tama, a yi ti duuma Yeesu Kristu niŋi. 4Ti taaba, ti baŋiya maa, Naawunni kpabira ya ni, ka nyisi ya. 5A kpali bo, ti n daa n wusira ya Yeesu baarusuma la, o daa n bi niŋi yatoga ko, ama Naawun sii daama daa n ba niŋi, a ti ya mari tama maa, o niŋini yamonsi. Ka ya baŋiya seema ti n daa n yi niŋina yasuma, a tira ya. 6Ka ya mi daa n loobi n niŋina maa tirima, a ni ti duuma. A kpali bo, halli ba daa n namsira ya ga, Naawun sii maa daa n ti ya dee wusigu maa, a ni pupeelim. 7Ka ya yaniŋisa ŋa wusira seesi zaa n niŋina Yeesu yeride, a yi Masidoona ni Giriiki paaligusi la, seema ba n di n niŋi. 8A kpali bo, ya wusira ti duuma yela, a yi paaligusi maa, a ni seelasi zaa, ka niriba zaa baŋŋi seema ya n niŋina Naawunni yeride. A zu, halli ka ti bi yetira seŋ, 9barima n yetira ya yela, seema ya n daa n dee ti, ka zagsi buga, a ti tumina so ko n niŋi Naawunni yamonsi, 10ka gutira o bii Yeesu, so o n daa n nyisigi kum puu la, o yi Alizaana ta. Wune Yeesu ni moligi ti, a yi tubiri darigirisim n ya niŋi la puwa.

will be added

X\