Piita piiligu daana 3

1Pogiba, ya wumina ya siriba noya. Ka ya niŋina n ŋa, siriseesi n bi dee Naawun yela ni loobi n dee. A kpali bo, halli ka ba pogiba bi yetira ba seŋ, ba ni nye seema ba n niŋina, 2a tira jilima, ka niŋina yasuma. 3Ka ya da yi kpabira pogsarim, a leera ya zukoba ga, koo, a pitira suga bini, koo, a pinna binsuma, 4ama ya yi kpabira yasuma, a yi ya sufusi niŋi, ka ba boin, ka da mari vu. N ŋa mari tono gaari pogsarim maa, ka ka kurigirisim, ka petira Naawunni ga. 5Lala n na, saŋa la pogseesi n daa n mari tama paara Naawun zu daa n yi niŋina, ka tira ba siriba jilima. 6N ŋa n na Ibrahim poga Seera daa n wumina o sira maa noori, ka tira u jilima, a boona u o yidaana. Ka ya wune, ka ya yi niŋina yasuma, ka bi zora dabeem, ya niŋini maa Ibrahim poga maa biisi. 7Siriba gba, halli ya baŋŋi maa, ya mari kpeeŋu gaari ya pogiba, ya tira ba jilima, a kpali bo, Naawunni tini ya ni ba zaa barika, ya mari nyevuri, bunso zaa o da kaŋina ya Naawun suusigu. 8Ya nyaasi. Ya zaa ya mari naŋgbanluŋko, ka moligira taaba, ka kpabira taaba, a maa nira ni o mabiya, ka zora taaba nimbaa, ka tira taaba jilima. 9Ya da naa yabeeri yoora taaba samini, koo tuubu, ama ya tira ba barika. A kpali bo, lala n na Naawunni kpabira ya niŋina, ya gba ya ti nye barika. 10A maa seema ba n daa n yeli, ni so zaa n kpabira o wumi meesim, koo, a nye tono, a yi durinye ŋa puwa, o da togsira yabeeri, koo, a ŋmaara jiri, 11ama o cheli yabeeri, ka niŋina yasuma, ka yi kpabira niŋgbirimaasim yela. 12A kpali bo, ti duuma nyaasira nivusuma, ka wumina ba suusigu, ama o zagsira yabeniŋiniba. 13A zu, ka ya yi kpabira ya niŋina yasuma, so zaa ki tee n niŋi ya daaŋu. 14Ama halli ka ya yasuma niŋinisim ti ya nyaara nam, ya zu n veela. Ya da zora ba dabeem, koo, a ti ya sufusi damtira ya, 15ka tira ti duuma Yeesu Kristu jilima, a yi ya sufusi niŋi, ka yi niŋi siriya wusira so zaa n boosira ya bunso zu ya n mari tama ya ni nye moligirisim. Ama ka ya wusira nira n ŋa, ya ba boin, ka tira u jilima, 16ka da niŋina yabeeri zaa, a da damtira ya sufusi. Lala n na, ka ya niŋina yasuma paara Kristu zu, ka ba tuura ya, vi ni gbaa ba. 17Ama ka Naawunni sagiya ya nyaara nam, a kpali ya yasuma niŋinisim zu, o so ya n nyaara nam a kpali ya yabeeri zu. 18Ya nyaasi Kristu gba yela. Halli o daa n bi niŋi yabee zaa, o daa n kpi, o ti kpisi yabeniŋiniba yabeeri, ka mari ti gaari Naawun saani. Lala n na, ba daa n ku o niŋa, ama o sii lee n nyisigi, 19ka wa ti wusi siseesi ba n daa n yo dii. 20Siisi maa niŋini seesi n daa n bi wumina Naawun noori kusu zaa la, a yi jemanso Naawunni n daa n mari kenyiti gutira Nuhu, o maali ŋariŋu tintaa maa, a ti moligi niriba banii, a yi koom maa niŋi la. 21Ya nyaasi. N ŋa niŋini maa koom suubu, so n pa moligira ya pimpariŋa. A kpali bo, ka ba suura nira koom, pa niŋa niŋi dagiri koom suubu n na, ama o suusira Naawunni, ni Yeesu Kristu kum nyisigirisim ti o nye yabeeri che n paŋinisim. 22Wune Kristu daa n we Alizaana, a wa ti ba Naawun nudii zu, ka mari daama gaari malakisi ni kikpaarigusi.

will be added

X\