Korinti piiligu daana 8

1M ya n yeli ya ni buga bindira yela. Ti baŋŋi maa, niso zaa mari baŋinisim, ka baŋinisim maa ti niriba kpalimina. Ama ka niso kpabira o taaba ni Naawunni, kpabirisim maa moligira ba. 2Ama ka niso fe maa, o mari baŋinisim, o baŋinisim maa na bi paa seema n daga. 3Ama ka niso kpabira Naawunni, wune n na Naawunni baŋŋi. 4Ya nyaasi buga bindira yela, buga maa ki tee n niŋi yela zaa, Naawunni koluŋko mari daama. 5Halli ka niriba n yetira, ni siisi ni buga n zoo, a yi saazu, koo durinye ŋa niŋi, 6ti wune saani, ti ba Naawunni ni ti duuma Yeesu Kristu ko n ba niŋi. Ba zu n na, ti ni bunso zaa ba niŋi. 7Ama ya seesi na bi baŋŋi maa, buga ki tee n niŋi seŋ, a kpali ba n daa n maana buga zu, ka fe maa, buga bindira ni tee n niŋi bunso. A zu, ka ba nye buga bindira, ba sufusi damtira ba, ba fe maa, ba niŋina yabeeri. 8Ama bindira diibu bi tiri Naawun saani, a kpali bo, ka ti dira, koo, ti zagsira a, o bi niŋi seŋ Naawun saani. 9Ka ya dasi ya diibu niŋi, ni ya da ti so na n bi dee Yeesu yela di nene niŋi yabee. 10Ya nyaasi, ka ya so zaa baŋŋi maa, buga ki tee n niŋi seŋ, ka wa ti zi buga dii puu dira, ka o todaana so buga yela na n damtira o sufu la nye u, a koo n ŋa ni taasi o gba o di. 11Ka niso n niŋi n ŋa, a kpali o baŋinisim maa zu, o ni ti so na n bi dee Yeesu yela di nene la zagsi Yeesu zu paarisim, halli so zu Yeesu n daa n kpi maa. 12Lala n na nira maa niŋi Yeesu Kristu yabee, a kpali o niŋi o todaanso na n bi dee Yeesu yela nene maa yabee, a damtira o sufu. 13A zu, ka buga bindira ti m todaana niŋina yabee, m ki lee n ŋobi valiga zaa, m da ti o niŋi yabee maa.

will be added

X\