Korinti piiligu daana 12

1M taaba, m kpabira ya baŋŋi daamaseesi Naawun sii n tira maa yela. 2Ya n daa n na bi paara Yeesu zu, ka kpabira bunso zaa la, ya daa n yi we buga saani. Ama buga ki tee n niŋi seŋ. 3A zu, ma kpabira m yeli ya, ni so zaa n mari Naawun sii ki tee n si Yeesu noori. Ka so zaa n bi mari Naawun sii ki tee n yeli, ni Yeesu n niŋi o duuma. 4Ya nyaasi. Daamasi Naawun sii n tira maa zooya, ama siluŋko maa n tira a. 5Tuma zooya, ka duumaluŋko maa n na ba tumina. 6Tuma zooya, ka Naawunni ko n ti ba zaa tumina a. 7Naawun sii tira so zaa daama o moligira o taaba. 8O ti niso yam yatoga, ka mi lee n ti yindaana o wusira baŋinisim, 9ka ti yindaana niŋina ti duuma yeride ga, ka ti yindaana daama o tibira, 10ka ti yindaana daama o tumina mamaachi yela, ka ti yindaana o wusira maa Naawun chaame, ka ti yindaana o waligira siisi, a koo Naawun siya, koo siyindaana, ka ti yindaana o togsira yatogseesi o n bi wumina, ka ti yindaana o wusira a gbina. 11Siluŋko maa n tira daamasi maa zaa seema o n kpabira, so zaa o nye o toori. 12Ya nyaasi. Niŋa zaa niŋini luŋko, ka mari wula ga, ka wula maa zaa niŋini niŋaluŋko maa. Lala n na Yeesu Kristu nyaaŋpaariba zaa mi niŋi niŋaluŋko, 13a kpali Naawun sii n daa n ti ti zaa loobi n niŋi niŋaluŋko maa, halli Juusi dima, koo baligusi, koo girunsi, koo kagirunsi, ka Naawunni ti ti o sii maa, ti zaa nye. 14Niŋa maa zaa bi niŋi wulluŋko, ama a zooni. 15A zu, ka nobiri yeli, ni a kpali o n bi niŋi nuu zu, o bi niŋi niŋa maa wulli, lala ki tee n ti o da niŋi niŋa maa wulli. 16Koo, ka tubiri yeli, ni a kpali o n bi niŋi nimbiri zu, o bi niŋi niŋa maa wulli, lala ki tee n ti o da niŋi niŋa maa wulli. 17Ya nyaŋko, ka niŋa zaa di niŋini nimbiri ko, o ki tee n wumi. Koo, ka o di lee n niŋi tubiri ko, o ki tee n ŋusira bini. 18Koo ka niŋa zaa di niŋini wulluŋko, o di bi lee n niŋi niŋa. Ama Naawunni ti wula maa zaa ziya, seema o n kpabira. 20Wula maa zooni, ka niŋi niŋaluŋko. 21A zu, nimbiri ki tee n yeli nuwa, ni nuu maa ka tono yi o saani, koo, zu gba mi ki tee n yeli noba, ni a ka tono yi o saani. 22Ama wuliseesi ti n baŋŋi maa, a ka kpeeŋu la mi mari a tono. 23Ka wuliseesi ti n baŋŋi maa, a ka jilima la, ti tira a jilima ga, ka wuliseesi n mari vi la, ti nyaasira a nene. 24Ama ti wuliseesi n veela la bi lee n kpabira seŋ. Ka Naawunni ti wula zaa ziya, ni so n bi mari jilima ni nye jilima ga, 25barigirisim o da ba niŋa maa niŋi, wulli zaa o moligira o taaba zaa. 26A zu, ka wulli nyaara nam, a zaa n nyaara, koo, ka wulli nyaara kpeesigu, a zaa n wumi meesim. 27Lala n na, yarima n niŋi Yeesu Kristu niŋa, ka ya so zaa niŋi o wulli, 28ka a yi chaachi puwa, Naawunni naa so zaa zaali o ziya. Piiligu dima n niŋi Kristu tumusi. Buyidaana n niŋi Naawun chaamesi. Butadaana n niŋi wusiriba. Ka o mi ti seesi niŋina mamaachi yela, seesi ba tibira, seesi ba moligira, seesi ba nyaasira chaachi yela, seesi ba togsira yatogseesi ba n bi wumina. 29Ama ya zaa bi niŋi Kristu tumusi, koo Naawun chaamesi, koo wusiriba, koo mamaachi niŋiniba, 30koo tibiriba, koo seesi n togsira yatogseesi ba n bi wumina, koo seesi n wusira a gbina. 31Ya niŋi aniya kpabira daamaseesi n tiri ga maa, ama m ni wusi ya yayindaana n tiri ga gaari a zaa.

will be added

X\