Korinti piiligu daana 1

1Ya chaachi dima n ba Korinti tiŋŋa puwa, mani Pool ni ti todaana Sositini puusira ya. Ti ba Naawunni, a ni ti duuma Yeesu Kristu ti ya barika, a ni niŋgbirimaasim. Naawunni daa n booli ma, m ti niŋi Yeesu Kristu tumu, ka o mi booli ya, ya ti tumina u, ka niŋi o niriba, a kpali seema Yeesu Kristu n daa n niŋi. Wune Yeesu Kristu n niŋi ti duuma, ka so zaa n ba seela zaa, ka tumina u, o mi niŋi o duuma. 4M yi kpeesirini Naawunni tira ya, a kpali seema Yeesu Kristu n ti ya nye barika, 5a yi ya yatoga zaa, a ni baŋinisim zaa puwa. 6Pimpariŋa ya deeni Yeesu yela nene, 7ka nye barika zaa, ka gutira u, o lee n ta durinye puwa. 8Wune ti duuma Yeesu Kristu ni mari ya, a ti paa dindaso o n di n lee n ta durinye puu la, ya da mari yabee zaa. 9Ti baŋŋi n ŋa, a kpali Naawunni ki zagsi o noori. Wune n daa n booli ya, ya ni o bii Yeesu Kristu so n niŋi ti duuma la ya ti mari naŋgbanluŋko. 10M taaba, a kpali ti duuma Yeesu Kristu daama zu, m yetira ya ni, ya da dira amore, ama ya mari naŋgbanluŋko, a ni sufuluŋko. 11M yelini n ŋa, a kpali Kilowe dima yeli ma, ni ya yi dira amore. 12Ya seesi yetira, ni ba paarini mani Pool zu, ka seesi mi yetira, ni ba paarini Apolosi zu, ka seesi mi yetira, ni ba paarini Piita zu, ka seesi mi yetira, ni ba paarini Yeesu Kristu zu. 13Ya nyaasi, Yeesu bi barigi. Pa mani Pool n na ba daa n kpa n tabi daa la m ti moligi ya. Koo, ba n daa n su ya koom, pa m daama zu n na. M ŋmaarini jiri? 14Ya lee n nyaasi, m puu peligini, a kpali m daa n bi su ya so zaa koom, ama Kisipa ni Gaya. 15A zu, ya yindaana zaa ki tee n yeli, ni ba su u ni koom a kpali m daama zu. 16Ee, pimpariŋa ma teesi, ni m daa n su Tefana ni o yiri dima zaa koom, ka m bi lee n teesi maa, m su yindaana zaa paasi. 17Yeesu Kristu daa n tumi ma, pa m ti su niriba koom, ama m ti wusira o baarusuma, ni m da naa nisaaldima yam yatoga wusira a, yam maa o da saami Yeesu kum maa daama yela. 18Ya nyaasi, so zaa n bi kpabira Yeesu o moligi u, o yi feera maa, Yeesu kum maa yela niŋini zolim, ama ti seesi n nyaara moligirisim maa, ti baŋiya maa, yela maa niŋini Naawun daama. 19Lala n na kteesi, ni m daa n su Tefana ni o yiri dima zaa koom, ka m bi lee n teesi maa, m su yindaana zaa paasi. 20A zu, ya nyaasi yambaŋiniba yela, a ni karichisi yela, a ni amorediriba yela. Naawunni naani ba durinye yam yela zaa loobi zoltiri. 21A kpali bo, Naawunni ki sagi niriba ba naa durinye yam yela baŋŋi u, ama yaseesi ti n wusira, ka ba boona a zoltiri la, ŋarima Naawunni n kpabira ba dee, a nye moligirisim maa. 22Ya nyaasi, Juusi dima yi kpabira ba nye mamaachi yela, ka Giriiki dima yi kpabira ba baŋŋi yam yela, 23ka ti mi wusira Yeesu kum maa yela. Juusi dima mi chisira a, ka baligusi feera maa, a niŋini zoltiri. 24Ama niseesi Naawunni n nyisi, halli Juusi dima, koo baligusi, ba baŋiya maa, Yeesu Kristu kum maa yela niŋini Naawun daama ni yam zaa. 25A kpali bo, Naawun zoltiri mari yam gaari nisaaldima yam, koo, Naawun pugirisim mari kpeeŋu gaari nisaaldima kpeeŋu. 26M taaba, ya teesi seema ya n daa n be, ka Naawunni daa n booli ya. Ya seesi n daa n mari yam, a yi durinye yela niŋi daa n bi zoo. Ka seesi n daa n mari daama, koo, a niŋi nadima biisi mi daa n bi zoo. 27Ama Naawunni booli seesi n ka yam, o ti vi gbaa yambaŋiniba, ka mi booli seesi n ka daama, o ti vi gbaa daama dima, 28ka lee n booli nandaandima, a ni seesi niriba n niŋina siya, a ni seesi n ka tono zaa, o ti saami seesi n mari tono la yela. 29A zu, ka niso zaa paa Naawun saani, o ki tee n kpalimi. 30Wune Naawunni ko n taasira ya nye nyevuri, a kpali seema o n naag o yam ti Yeesu Kristu moligi ya, ya loobi n niŋi maa niseesi o n boona nivusuma la, ka niŋina o kiperi. 31A zu, so zaa o da kpalimina, ama o kpeesira Naawunni, seema ba n daa n sebi n digili kusu zaa la.

will be added

X\