Maatewos 1

1Abaabuun dhaloota Yesuus Kiristoos shanyii Daawwid, shanyii Abrahaam kunoo kana. 2Abrahaam Yisihaaq dhalche; Yisihaaq Yaaqoob dhalche; Yaaqoob Yihudaa fi obboleeyyan isaa ti dhadhalche. 3Yihudaan Taamaar irraa Faaresii fi Zaaraa dhalche; Faares Hesrom dhalche; Hesrom Aaram dhalche. 4Aaram Aminaadaab dhalche; Aminaadaab Nahasoon dhalche; Nahasoon Salmoon dhalche. 5Salmoon Rahaab irraa Bohaaz dhalche; Bohaaz Ruut irraa Yoobeed dhalche; Yoobeed Iseyy dhalche. 6Issey Daawwid mooticha dhalche; Daawwid niitii Uriiyaa irraa Solomoon dhalche. 7Solomoon Rehobihaam dhalche; Rehobihaam Abiiyaa dhalche; Abiiyaan Asaaf dhalche. 8Asaaf Yoshaafaax dhalche; Yoshaafaax Yooraam dhalche; Yooraam Oziyaas dhalche. 9Oziyaas Yohataam dhalche; Yohataam Akaaz dhalche; Akaaz Hisqiyaas dhalche. 10Hisqiyaas Minaasee dhalche; Minaaseen Amoos dhalche; Amoos Yosiyaas dhalche. 11Yosiyaas bara ummanni Israa'el Baabiloonitti booji'aman san Yekoniyaasii fi obboleeyyan isaa ti dhadhalche. 12Ummanni Israa'el Baabiloonitti eega booji'aman booddee Yekoniyaas Salaatihel dhalche; Salaatihel Zarubaabel dhalche. 13Zarubaabel Abiyuud dhalche; Abiyuud Eliyaaqim dhalche; Eliyaaqim Azor dhalche. 14Azor Zaadoq dhalche; Zaadoq Akiim dhalche; Akiim Eliyud dhalche. 15Eliyud Elehazaar dhalche; Elehazaar Maattaan dhalche; Maattaan Yaaqoob dhalche. 16Yaaqoob Yoseef dhalche; Yoseef kun qaadhima Maariyaam; isiin ammoo Yesuus isa “Kiristoos” jedhamee moggaafame deeyse. 17Dhaloonni kun hundinuu Abrahaamii irraa hanga Daawwiditti dhaloota kudha afur, Daawwid irraa hanga bara ummanni Israa'el Baabiloonitti booji'amanitti dhaloota kudha afur, bara Baabiloonitti booji'aman irraa hanga dhalachuu Kiristoositti dhaloota kudha afur turan. 18Dhalachuun Yesuus Kiristoos akka kanatti aanee jiru ture; Maariyaam haati isaa Yoseefiif qaadhimamtee ti turte; isiin Yoseefii wajjiin odoo wal bira hin gahin, Ruuhal Qudusiin ulfooytee ti arkamte. 19Yoseef qaadhimaan isii tiis nama qaceelaa waan tureef, dhooysatti isii dhiisuuf murteeyse malee, ummata duratti isii saaxil baasuu hin barbaanne. 20Odoo Yoseef kana yaadaa jiruu, kunoo maleeykaan Gooytaa dhaa, manaamatti itti mullatee ti, “Yaa Yoseef ilma Daawwid, Maariyaam qaadhimaan tee, Ruuhal Qudusiin waan ulfooyteef jecha, isii fuudhuuf hin sodaatin! 21Isiin ilma ni deeysi; atiis maqaa isaa ‘Yesuus’ jettee ti moggaafta; inni ummata isaa dilii isaanii irraa isaan najaa baasa” jedheeni. 22Kun hundinuu wanni Rabbi Gooytaan afaan nabiyyichaa tiin dubbate akka raawwatamuuf tahe. 23Inni niis, “Kunoo intalti dubraa birkaan ni ulfooyti ilmaas ni deeysi, maqaa isaa tiis ‘Amaanu'el’ jedhanii ti moggaasu” jedhe; “Amaanu'el” jechuun “Rabbi nuu wajjiin jira” jechuu dha. 24Yoseefiis hogguu hirriiba irraa dammaqe, akkuma maleeykaan Gooytaa isa ajajetti qaadhima isaa if biratti galche. 25Haa tahu malee, inni hanga isiin ilma deeysutti isii bira hin geenye; mucicha ammoo, “Yesuus” jedhee ti moggaase.

will be added

X\