TITA 2

1Ama fini wani, ŋan yaa bangi yaala n ŋua mi bangiŋanma. 2Ŋan yaa wangi a jakpela ke ban yaa kubi bi yula, ki yaa tie bi niba n jigindi yaaba, ki pia li yantiaŋanli, ki se ke li ŋani li dandanli nni leni mi buama leni li juunli nni. 3Ŋan go yaa wangi a pociana ke bi tagi n yaa tuugi leni mi gagidiŋanma, ban da tie tuotabigu danba, yaaka dañogaada. Ama li pundi ban yaa bangi yaala n ŋani, 4ki tundi bi pomadiba ban yaa bua bi ciaba leni bi bila, 5ki kubi bi yula, ki yaa pia yaa yantiali n ŋani, ki yaa tuuni bi diedi tuona bonŋanla, ki go yaa ŋanbidi bi niba po, ki miindi bi yula bi ciaba kani ke oba kuli n da sugidi U Tienu maama. 6Ŋan go yaa tundi bi jawaaba mo ke ban yaa pia mi yama li bonla kuli nni. 7Ŋan tua bipo li bontogidikaala a tuonŋama nni. Ŋan yaa bangi yaa bangima n ŋani ki go pundi. 8Ŋan maadi yaa maama kuli n yaa ŋani, bi niba n kan fidi ki jaligi yaama, ke yibali n fiagi ki da baa wan baa fidi ki maadi tipo yaa mabiadima kuli. 9Ŋan tundi i yonbi ke ban yaa fangi bi canbaanba li bonla kuli nni, ki go yaa mangidi bi pala, ki da nia leni ba, 10ki da su liba. Ban doagidi ke bi tie nidugikaaba, ke ban teni bi niba n yaa jigindi U Tienu ti Candaano yaa bangima. 11U Tienu ŋanbili yaala n cuani mi tindima bi niba kuli po doagidi. 12Li bangi ti ke tin paadi leni U Tienu yiema leni ŋanduna bonbuakaala, ki yaa ye ŋanduna na niinni leni li yantiaŋanli, ki tiendi yaala n tiegi, ki fangi U Tienu, 13ki go gu tin sugini yaala ke li pia li pamancianli yeni, lani n tie ti Tienu yua n tie Tienciamu leni ti Candaano Jesu Kilisiti yaa kpiagidi yaa doagidima. 14O den puni o yuli ki kpe tipo ke wan da ki faabi ti leni mi biadima kuli, ki ŋuudi ki ŋanbi ti tin tua wani n die yaaba, yaaba n baa pia li yankuali a tuonŋama po. 15Lani n tie ŋan baa maadi maama, ki tundi ba ki tigini ba, ki fu leni ba leni li bali. Ŋan da tuo oba kuli n fali a.

will be added

X\