LOMA YAABA 9

1N maadi moamoani Kilisiti nni mii pua faama. U Tienu Fuoma Yua teni ke n pali siedi moko saa lipo moamoani. 2N ye leni ti yanyagiciandi leni li paboanli yogunu kuli. 3Kelima n bi baa sugini ki tua ti solindi yua ki paadi leni Kilisiti n kpiiba yaa po, yaaba n kpi leni nni ti gbanandi nni yaa ŋamu po. 4Bani Isalele buolu yaaba yeni, U Tienu n den gandi yaa nibuolu ki teni ke bi tua o bimoanmu, ki doagidi bipo o kpiagidi, ki kuani i ŋantaadi leni ba, ki teni ba o balimaama, ki doagidi bipo ban baa jaandi o maama, ki niani ba o ñoaniani. 5Bi tie ti yaajanba puoliŋuani, Kilisiti moko den mali bi yaa buolu nne ti gbanandi po, wani yua n die li bonla kuli. U Tienu n baa ti pagidi hali yaa yogunu kuli. Amina. 6Mii bua ki yedi ke U Tienu ñoaniani ki go pia mayuli ka. Kelima yaaba n mali ki tie Isalele puoliŋuani, bikuli ka tie Isalele buolu yaaba moamoani. 7Ban tie Abalahama puoliŋuani yeni moko naa teni ke bi tie o bimoanmu. Kelima U Tienu den yedi Abalahama: “Isaaka puoliŋuani n baa tie a buolu.” 8Lani n bua ki yedi ke laa tie yaaba n mali nani bi nisaaliba kuli n maa maama n baa tie U Tienu bila. Ama yaaba n mali nani wani U Tienu ñoanianu n bili maama n tie o buolu moamoani. 9U Tienu ñoanianu n tie na: “Binli, u naa yogunu yaa pundi, n baa goa ki cua, Sala baa maa bonjaga.” 10Lani bebe ka, Lebeka moko yaa po li den tie yeni leni o bilieda yaaba n den pia baayendo, lani n tie ti yaaja Isaaka. 11Hali ke laa bila daa den mali, ki daa tieni yaala n ŋani bi yaala n bia, ke U Tienu n den tuodi ki jagi yaala n yaa ye, ki ŋua o gandima ki naa ŋoadi a tuona, ama ki ŋua U Tienu yiinu, 12U Tienu den yedi Lebeka: “Ŋan baa yuandi ki maa yua baa die ŋan baa kpa maa yua,” 13nani lan diani maama: “N den bua Jakobo ki nani Esayu.” 14Lanwani ti baa yedi lede? U Tienu ki tiegi bi? Yeni ka. 15U Tienu den yedi Musa: “N baa gba mi niñima min bua ki yaa gba mi niñima yua yaa po. N baa yaa dingidi n pali min bua ki yaa dingidi n pali yua yaa po.” 16Lanwani laa ŋua o nilo n bua yaala, laa ŋua o moandili mo. Li ŋua U Tienu niñingbadima. 17Li go diani Falono mo yaa po ki yedi: “Min yini a ki teni ke a tua o badiciamo yaala yaa po tie ke n bua ki doagidi n paalu kelima a yaa po, ki go teni n yeli n ña ŋanduna kuli nni kelima a yaa po.” 18Lanwani U Tienu gba mi niñima wan bua ki yaa gba yua yaa po mi niñima, ki go juagi wan bua ki juagi yua yaa pali. 19Daalinba yi siiga yendo baa goa ki yedi nni: “Lan tie maama yeni, be yaa po ke U Tienu go fu leni ti? Kelima ŋme n baa fidi ki yie o yanbuama?” 20Fini o nisaalo, a tie ŋme ki baa nia leni U Tienu? Naani ban maa yaa tiagu baa yedi yua n maa gu: “Be yaa po ke a maa nni nanda?” 21O maado ki pia li bali ki taa ku yoagu ki tieni wan bua yaala yoo? O kan ñani yoagikonyenli nni ki maa yaa tiagu n baa ye li tuonkpiagili po, ki go ñani laa yoagikonli nni ki maa yaa tiagu n baa ye li tuonfanli po yoo? 22U Tienu mo den bua ki doagidi o pabienli ki teni bi niba n bandi o paalu. Lani yaa po o den juuni ke li waagi leni yaa niba n tie nani yaa tiadi n tie li tuonfanli po, bani yaaba n den pundi U Tienu n cuo ba ki bolini ba. 23U Tienu den tieni yeni ki baa doagidi o kpiagidi n yaba maama yaa niba n tie nani wan den gbadi yaa tiadi po mi niñima yaa po wan den tuodi ki ŋanbi yaaba ke ban taani leni o o kpiagidi nni? 24Lani n tie tinba, wan yini yaaba. Waa yini ti yaaba n tie Jufinba siiga bebe ka. Ama o go yini ti yaaba n kaa tie Jufinba moko yaa siiga. 25Nani wan yedi o sawalipualo Ose yaa tili nni maama: “Yaa nibuolu n kaa den tie n nibuolu, N baa yini ba n nibuolu. Min kaa den bua yaa nibuolu yeni, N baa yi ba n buakaaba. 26Ban den tua yaa nibuolu siiga: ‹Yii tie n nibuolu,› Lankani lige bi baa yi ba: ‹U Tienu yua n fo yaa bijaba.› “ 27O sawalipualo Esayi moko kpaani ki maadi Isalele buolu maama ki yedi: “Baa Isalele buolu yaaba yaa yaba Nani mi ñincianma tanbiima yeni, Nitianga bebe n baa faabi. 28Kelima o Diedo baa tieni Wan den yedi yaala ki tinga nni Ki juodi ke li kan waagi.” 29Li baa tie nani Esayi n den kpa maadi maama ki yedi: “O Diedo U Tienu, U Paaciamu Kuli Daano, yaa den cedi Ke ti siiga nitianga sieni, Ti buolu den baa bodi, Ti den baa tua nani Sodoma yaaba yeni, Ki go tua nani Gomola yaaba yeni.” 30Lanwani ti baa yedi lede? Yaa nibuoli n kaa tie Isalele yaaba kaa lingi mi teginma, bani n baa li moamoansaali kelima li dandanli yaa po. 31Ama Isalele buolu yaaba, yaaba n den lingi ki bua ki baa li moamoansaali kelima li balimaama kubima yaa po, naa baa. 32Be yaa po ke baa baa? Kelima baa den lingi ki baa baa kelima li dandanli yaa po. Ama bi den lingi ki bua ki baa li kelima bi tuona po. Lani, bi den tuudi li tantuudikaali, 33nani lan diani maama: “Diidi ki le, n bili Siyono juali kani Yaa tanli n baa teni bi niba n tuudi, Yaa tancianli n baa teni bi niba n baa yeni, Ama yua n dugi opo kuli, O kan le i fe hali abada.”

will be added

X\