LOMA YAABA 8

1Lanwani moala buudi cuonuba ki go ye yaaba n ye Jesu Kilisiti nni po. 2Kelima U Tienu Fuoma yaama n puuni li miali Jesu Kilisiti nni yaa bali faabi nni leni ti tuonbiadi leni mi kuuma kuli yaa bali. 3Li balimaama n kaa den fidi ki tieni yaala kelima ti gbanandi tadingu po, U Tienu den tieni la. O den soani o Bijacele kelima ti tuonbiadi po, ke o taa yaa gbanandi n naani leni ti tuonbiadi n diedi yaa gbanandi. Wan den tieni yeni, o den buni ki cuo ti tuonbiadi ti gbanandi nni. 4U Tienu den tieni lankuli ke li balimaama n bili yaa teginma n tieni ti niinni, tinba yaaba n tiendi U Tienu Fuoma n bua yaala, ki naa tiendi ti gbandi n bua yaala. 5Moamoani yaaba n tiendi ti gbanandi n bua yaala kuandi bi yama ti gbanandi n bua yaala niinni. Ama yaaba n tiendi U Tienu Fuoma n bua yaala kuandi bi yama U Tienu Fuoma bua yaala yaa niinni. 6Yua kuandi o yama ti gbanandi n bua yaala yaa niinni, li baa gedini o mi kuuma po. Ama yua n kuandi o yama U Tienu Fuoma n bua yaala yaa niinni, li baa gobidi ki gedini o li miali leni mi yanduanma kuli po. 7Li tie yeni, ki yaa ŋua ti gbanandi n bua yaala tie ti yibalindi leni U Tienu, kelima laa tuo ki tiendi U Tienu balimaama n bili yaala, li kan fidi moko. 8Ti gbanandi bonbuakaala n die yaaba kan fidi ki mangi U Tienu pali. 9Yinba yaa po, ti gbanandi bonbuakaala ka die yi, ama mi Fuoma n die yi kelima U Tienu Fuoma ye yi niinni. Yua n kaa pia Kilisiti Fuoma, waa tie Kilisiti yua. 10Li yaa tie ke Kilisiti ye yi niinni, li tie moamoani ke yi gbanandi kpe kelima ti tuonbiadi po. Ama mi Fuoma tie li miali yi niinni kelima li moamoansaali po. 11Lanwani, U Tienu yua n den fiini Jesu bi tinkpiba siiga yaa Fuoma yaa ye yi pala nni, wani yua n den fiini Jesu Kilisiti bi tinkpiba siiga yeni go baa pa yi gbanandi, yaadi n baa kpe, li miali, kelima o Fuoma yaama n ye yi niinni yaa po. 12Lani yaa po n kpiiba, baa ke ti pia li panli, tii pia li ti gbanandi bonbuakaala po ka, hali yaala ke ti go baa tiendi tin bua yaala. 13Yi yaa tiendi ti gbanandi n bua yaala, yi baa kpe. Ama yi yaa teni ke mi Fuoma paalu ku yi gbanandi bontienkaala, yi baa ye. 14Kelima mi Fuoma n gobidi yaaba kuli, bani n tie U Tienu bijaba. 15U Tienu naa puni yi yaa Fuoma n teni ke yi tie yonbi ki go baa ye i jeje nni ka. Ama yi baa U Tienu Fuoma yaama n puni yi mu bimoanmu yaa bali ke ti kpaani ki tua U Tienu: “Ti Baa, ti Baa.” 16U Tienu Fuoma mani miba tiendi siedi ti yantiana nni ke ti tie U Tienu bila. 17Ti yaa tie U Tienu bila, ti go tie bi faajieba moko, ti tie U Tienu faajieba, ki baa taani leni Kilisiti ki je li faali. Kelima ti yaa taani leni Kilisiti o fala nni, ti go baa taani leni o o kpiagidi nni moko. 18Lani yaa po n bani ke tin laadi yaa fala yaa yogunu n tie na kan fidi ki boagini leni U Tienu n baa doagidi yaa kpiagidi yaadi n baa ye. 19Mi tagima kuli gu leni mi sugincianma U Tienu n baa doagidi o bila yaa yogunu. 20Mi tagima n den tua fanma bonla yeni, laa den tie ke mani n bua ki tua yeni, ama U Tienu n den bua yeni. Ama mi tagima yeni pia yaa suginma n tie na, 21ke dayenli U Tienu n faabi ma ke mi kan go bedi, ki teni man taani leni U Tienu bila faabima yaama n pia ti kpiagidi yaa niinni. 22Ti bani ke hali moala mi tagima kuli ye leni fala ki duni nani u maditugukoanu n cuo yaa pua yeni. 23Laa tie mi tagima bebe ka ye leni fala. Tinba yaaba n pia U Tienu paakpiabu, lani n tie o Fuoma, ti moko duni ti pala nni, ki gu U Tienu n baa ti teni tin tua o bimoanmu cain yaa yogunu, ki faabi ti gbanandi. 24U Tienu den faabi ti ke ti pia laa suginma. Ama o nilo yaa laa wan sugini yaala, laa go tie suginma. Kelima o nilo yaa laa wan sugini yaala, be yaa po ke o go baa sugini ke li baa cua? 25Ama ti yaa sugini tin daa laa yaala, ti baa gu leni li juunli. 26Li tie yeni, mi Fuoma moko todi ti ti tadingu nni. Kelima tii bani lan pundi tin mia U Tienu yaa miabu ti jaandi nni. Ama mi Fuoma mani miba miadi U Tienu tipo ki duni yaa dunli n kaa pia maama. 27U Tienu yua n bigidi bi niba pala bani yaala n ye o Fuoma yantiali nni, kelima o Fuoma miadi wani U Tienu nigagidiŋanba po nani wani U Tienu n bua maama. 28Ti bani ke U Tienu tuuni li bonla kuli nni yaaba n bua o yaa ŋamu po, bani, wan yini yaaba o yanjagili po. 29U Tienu n den tuodi ki bani yaaba, o go den tuodi ki gandi ba ki baa teni ban tua nani o Bijua yeni, ke o Bijua n tua o bijakpelo o waamu U Tienu bila boncianla siiga. 30Lanwani U Tienu den yini wan den tuodi ki gandi yaaba. Wan den yini yaaba, o go den puni baa li moamoansaali. Wan den puni yaaba li moamoansaali, o teni ke bi baa ti kpiagidi moko. 31Lan tie maama yeni, ti baa yedi lede? U Tienu yaa tie tipo, ŋme baa fidi ki sedi tipo? 32Wani U Tienu, yua n kaa den yie ke o yaa Bijua n da le fala, den soani o ki teni bi niba nuu nni ke o kpe tikuli po. Lani li baa ga lede ke o kan pa ti li bonla kuli leni wani o Bijua leni ti bulicindi? 33Ŋme baa kuli U Tienu n gandi yaaba? Oba kuli, kelima U Tienu wani oba n tie o moamoansaalo. 34Ŋme baa jia leni ba ti buudi ki cuo ba? Oba kuli, kelima Jesu Kilisiti kpe, li cie yeni. O go den fii bi tinkpiba siiga. O ye U Tienu jienu po ki miadi o tipo. 35Ŋme baa paadi ti leni Kilisiti yaa buama? Naani fala bi, bi ti yanyagidi, bi o falabiado, bi mi koma, bi mi luoma, bi yaa fala n baa fidi ki cuani mi kuuma, bi ki jugisiega n baa paadi ti leni o buama? 36Nani lan diani maama: “A yaa po n teni ke bi kpaani ti daali kuli, Ki nua ti nani ban baa kodi yaa pe yeni.” 37Ama laa bonla kuli siiga, yua n den bua ti yeni tendi ke ti paadi likuli cain. 38Moala n bani cain ke bonlaba kuli kan fidi ki paadi ti leni U Tienu buama, baa mi kuuma, baa li miali, baa malekinba, baa mi fawaama paaciami danba, baa yaala n ye moala na, baa yaala n baa ti cua, 39baa i paaciami, baa yaaba n ye tanpoli, baa yaaba n ye tiipo, mi tagima kuli nni liba kuli kan fidi ki paadi ti leni U Tienu n pia tipo yaa buama, yaama n den doagidi ti Diedo Jesu Kilisiti nni.

will be added

X\