LOMA YAABA 6

1Lanwani ti baa yedi lede? Naani tin suagi ki yaa tiendi ti tuonbiadi ke U Tienu ŋanbili n yaa dua tipo bi? 2Kalam. Tinba yaaba n den kpe ki paadi cain leni ti tuonbiadi, ti baa ga lede ki go yaa ye ti tuonbiadi nni? 3Yii bani ke tinba yaaba n den batisi Jesu Kilisiti nni kuli, li tie o kuuma nni ke ti den batisi? 4Lanwani tin den batisi yeni, bi den taani ki piini ti leni o o kuuma nni, ke nani ti Baa U Tienu kpiagidi paalu n den teni ke Kilisiti fii bi tinkpiba siiga maama, ti moko baa ye leni li miapanli yene. 5Moamoani, ti yaa taa leni o o kuuma nni, ti go baa taa leni o o fiima bi tinkpiba siiga nni moko. 6Ti bani ke bi den joani ti tagikpelu leni Kilisiti li dapoanpoanli po ke u kpe, ke ti gbanankpiadi, ti tuonbiadi n die yaadi, kan go fidi liba, ke tin da go tie ti tuonbiadi yonbi. 7Kelima yua n kpe kuli faabi leni ti tuonbiadi. 8Li yaa tie ke ti den kpe leni Kilisiti, ti daani ke ti baa ye ki fo leni o moko. 9Ti bani ke Kilisiti n den fii bi tinkpiba siiga yeni, o kan go kpe. Mi kuuma naa go pia bali o yaa po. 10Wan den kpe yaa kuuma, o den kpe yenma ki paadi leni ti tuonbiadi hali yaa yogunu kuli po. Ama moala wan go ye ki fo yeni, o ye ki fo U Tienu po. 11Yi moko n yaa nua mani yi yula ke yi kpe ki paadi leni ti tuonbiadi, ki nan ye ki fo U Tienu po Jesu Kilisiti nni. 12Lani yaa po yin da go tuo mani ke ti tuonbiadi n yaa die yi gbanandi yaadi n baa kpe. Yin da tuo mani ki yaa tiendi yi gbanandi bonbuaka-biadila. 13Yin da go teni ti tuonbiadi n diedi yi gbananbuoli, ke ti tuonbiadi n taa ki yaa tiendi mi biadima. Ama yin teni U Tienu yi yula nani yaaba n fii bi tinkpiba siiga ki go ye ki fo yeni. Yin yaa puuni mani yi gbananbuoli U Tienu ki yaa tiendi yaala n tiegi. 14Ti tuonbiadi kan go yaa die yi, kelima U Tienu balimaama ki go die yi, ama o ŋanbili n die yi. 15Lanwani ti baa yedi lede? Moala ke U Tienu balimaama ki go die ti, ama o ŋanbili n di die ti, ti go baa tiendi ti tuonbiadi bi? Kalam. 16Yii bani ke yin teni yua yi yula nani i yonbi yeni ki tuo ki ŋua o maama kuli, yi tie o yonbi kaa? Li yaa tie ti tuonbiadi yaadi n baa yuandi ki cuani mi kuuma, bi U Tienu tuoma yaama n baa yuandi ki cuani yipo li moamoansaali. 17Tin yaa tuondi mani U Tienu kelima baa ke yi den kpa tie ti tuonbiadi yonbi, yi den tuo leni payenli ki ŋoadi ban den bangi yi yaa bangima. 18Lanwani yi den faabi leni ti tuonbiadi yonbidi ki tua mi teginma yaa yonbi. 19N maadi nani bi nisaaliba n maadi maama kelima yi yantiana tadingu po, ke yin fidi ki gbadi. Nani yin den kpa puni yi gbananbuoli ke yi tua ti cagindi leni mi biadima yonbi ki baa tiendi ti tuonbiadi maama, moala yin yaa puuni mani yi gbananbuoli yin yaa tie mi teginma yonbi, ke yin fidi ki pundi mi gagidiŋanma U Tienu po. 20Yin den tie ti tuonbiadi yonbi yaa yogunu, mi teginma ki den die yi. 21Moala yi jie i fe leni yin den tiendi yaala laa yogunu. Yi den baa be ñuadi laa bonla po? Laa bonla baa juodi mi kuuma. 22Ama moala ke yi faabi leni ti tuonbiadi yonbidi ki tua U Tienu yonbi, yin baadi yaala lienni tie mi gagidiŋanma, ke likuli baa cuani yaa miali n kan gbeni. 23Kelima ti tuonbiadi panpaani tie mi kuuma, ama U Tienu ŋanbili-paabu tie yaa miali n kan gbeni ti Diedo Jesu Kilisiti nni.

will be added

X\