LOMA YAABA 5

1Lanwani, tin baa li moamoansaali kelima li dandanli yaa po yeni, ti pia mi yanduanma leni U Tienu kelima ti Diedo Jesu Kilisiti yaa po. 2Li tie kelima li dandanli Jesu po n teni ke ti baa U Tienu ŋanbili, tin se yaali yaa niinni bonŋanla. Ti go pia li pamancianli kelima ti sugini ke ti baa taani leni U Tienu o kpiagidi nni. 3Lani bebe ka, ti pia li pamancianli tin ye yaa fala nni moko, kelima ti bani ke fala baa teni tin bangi li juunli. 4Li juunli baa teni tin yaa se ke li pa mi biigima siiga. Ti yaa se ke li pa mi biigima siiga, li baa teni tin yaa pia mi suginma. 5Mi suginma yeni kan boandi ti kelima U Tienu yaa buama gbieni ti pala kelima U Tienu Fuoma Yua, wan puni ti yua yaa po. 6U Tienu n den bili yaa yogunu n den pundi, tin kaa den fidi ki todi ti yula yaa yogunu, Kilisiti den kpe ti tuonbiadi danba po. 7Laa yaba o nilo n tuo ki kpe baa o niteginka po. Daalinba niloba baa pia li papaali ki tuo ki kpe o niŋamo po. 8Ama U Tienu wani n tieni yaala ki doagidi o buama tipo tie ke tin da den tie ti tuonbiadi danba yaa yogunu, Kilisiti den kpe tipo. 9Tin baa li moamoansaali kelima Kilisiti soama po yeni, laa pia kuli tama ke ti baa faabi leni U Tienu pabienli kelima wani Kilisiti yaa po. 10Tin den tie U Tienu yibalinba yaa yogunu, o den teni ke ti mangi leni o kelima o Bijua kuuma po. Lanwani moala ke ti mangi leni o, laa pia kuli tama ke ti baa tindi kelima o yaa miali po. 11Laa tie lani bebe ka, ama ti pia li pamancianli U Tienu nintuali kelima ti Diedo Jesu Kilisiti po, yua n teni ke ti mangi leni U Tienu. 12Ti tuonbiadi den kua ŋanduna nni kelima niyendo yaa po, ti tuonbiadi yeni mo den teni ke mi kuuma kua. Li tie yeni ke mi kuuma den pundi bi nisaaliba kuli, kelima bikuli tieni ti tuonbiadi. 13Hali ke U Tienu daa den bili o balimaama, ti tuonbiadi den ye ŋanduna nni. Ama ti tuonbiadi naa pia buudi li balimaama yaa ye. 14Baa yeni, ki cili Adama yogunu ki yaa caa hali Musa yaa yogunu, mi kuuma den die bi niba kuli, baa yaa niba n kaa den tieni ti tuonbiadi nani Adama yeni. Adama tie yua n den baa ti cua yaa nannanli. 15Ama laa taa yenma li ŋanbili leni ti tuonbiadi panpaani. Bi niba boncianla n kpe kelima o niyendo yeni tuonbiadi po, laa pia kuli tama ke bi niba boncianla baa U Tienu ŋanbili leni o paabu yaabu n dua kelima o niyendo yaa ŋanbili po, lani n tie Jesu Kilisiti. 16U Tienu paabu mo n cuani yaala ki naani leni o niyendo yeni yaa tuonbiadi n cuani yaala. Kelima o niyendo yeni yaa tuonbiadi den cuani U Tienu buudi leni o cuonu. Ama ti tuonbiadi n den yabidi, naankani, U Tienu ŋanbili-paabu den cuani li moamoansaali. 17Li yaa tie ke o niyendo yeni n den tieni yaa tuonbiadi po, mi kuuma den die bi niba kuli ke bi kpe kelima laa niyendo po, lanwani laa pia kuli tama ke yaaba n baa U Tienu ŋanbicianli, ki go baa yaa paabu n tie li moamoansaali baa pia li miali ki die kelima laa niyendo yua n tie Jesu Kilisiti yaa po. 18Nani o niyendo yeni tuonbiadi n den teni ke U Tienu cuonu cua bi niba kuli po maama, li go tie yeni, o niyendo tuonteginkaali mo teni ke li moamoansaali yaali n puuni li miali mo cua bi niba kuli po. 19Nani niyendo yaa yiema n den teni ke bi niba boncianla tua ti tuonbiadi danba maama, li go tie yeni, niyendo yaa tuoma baa teni niba boncianla n baa li moamoansaali. 20U Tienu balimaama den yuandi ki bili ki baa teni i tagili n yabidi, ama ti tuonbiadi n den yabidi naankani, U Tienu ŋanbili den yabidi likani ki cie. 21Lanwani, nani ti tuonbiadi n den die bi niba ki teni ke bi ku maama, li go tie yeni, U Tienu ŋanbili mo die bi niba kelima wani U Tienu puni baa li moamoansaali, ki caani ba yaa miali n kan gbeni po kelima ti Diedo Jesu Kilisiti yaa po.

will be added

X\