LOMA YAABA 2

1Fini, ŋan tie yua kuli, ki ja a lielo ti buudi, a kan baa ŋan baa tabi yaala ki ga a yuli. Kelima ŋan ja ti buudi leni nitoaba yeni a cuo a yuli, kelima a moko tiendi nani bani yeni. 2Ti bani ke U Tienu buudi yaaba n tieni laa bonbuolu po tie i moamoani. 3Naani a tama ke fini yua n ja ti buudi leni yaaba n tiendi laa bonbuolu, ki nan tiendi la fini aba yeni ke a baa cia U Tienu bujiali po bi? 4Bi a fali o ŋanbicianli leni o yansoangima leni o juunli ki naa faami ke U Tienu tieni apo li ŋanbili ki bua ki gobidi a ŋan tuo ki lebidi a yama yoo? 5Lanwani a juagi a pali, ki naa tuo ki lebidi. Li tie lani yaa po ke U Tienu baa doagidi o pabienli wan baa jia bi niba buudi leni mi teginma yaa daali. Lani, a baa cuani a yuli po yaa cuonu n bia ki cie. 6Kelima laa daali U Tienu baa pa nilo kuli nani o tuona n den tie maama. 7Yaaba n tiendi yaala n ŋani kaa cedi, ki lingi U Tienu kani ti kpiagidi leni ti jigidi leni yaa miali n ki pia kuuma, U Tienu baa pa ba yaa miali n kan gbeni. 8Ama yaaba mo n pia mi niama yantiali ki yie kaa tuo ki ŋua i moamoani, ki ŋua yaala n ki tiegi, ki tiendi yaala n bia, U Tienu baa jia ba ti buudi leni li pabienli. 9Yaaba n tiendi mi biadima kuli, ki cili Jufinba ki ŋoadi bi nilanba, baa le fala leni ti yanyagidi. 10Ama yua n tiendi yaala n ŋani kuli, ki cili Jufinba ki ŋoadi bi nilanba, U Tienu baa pa ba ti kpiagidi leni ti jigidi leni mi yanduanma. 11Kelima U Tienu naa tiendi gagidima bi niba siiga. 12Yaaba n tieni ti tuonbiadi kaa pia U Tienu balimaama kuli baa bodi kaa pia li balimaama. Ama yaaba n tieni ti tuonbiadi ki nan pia li balimaama kuli, U Tienu baa jia leni ba ti buudi nani o balimaama n bili maama. 13Kelima laa tie yaaba n cengi li balimaama ka baa baa li moamoansaali, ama yaaba n tiendi li balimaama n bili yaala, bani n baa baa li moamoansaali. 14Moamoani po, yaaba n tie bi nilanba ki naa pia li balimaama yaa tiendi li balimaama n bili yaala kelima bi yama po, bi bili li balimaama bi yula po baa ke baa pia li balimaama. 15Bi doagidi ke li balimaama n bili yaala diani bi pala nni, bi pala siedi moko yen bu leni ba bi ki yen saagi bipo moamoani. 16Lani n baa doagidi U Tienu n baa teni Jesu Kilisiti n jia ti buudi leni bi nisaaliba n wuoni yaala kuli yaa daali. Min wangi yaa Laabaaliŋamo moko yedi ke li baa tie yeni. 17Ama fini yua n yedi ke a tie Jufi, a jigi co U Tienu balimaama nni, ki kpiagi a yuli kelima ŋan pia yaa ŋantaado leni U Tienu. 18Yeni de, a bani o yanbuama, ki go bani ki gandi yaala n ŋani ki cie kelima bi den bangi a li balimaama. 19A nua a yuli ke a tie gobidika a juama po, leni mi yenma yaaba n ye li biigili nni po. 20A go nua a yuli ke a tie tundika bi yanpiidanba po, leni bangika a biwaala po. Kelima a nua ke a pia li balimaama nni yaala n wangi mi bandima leni i moamoani kuli. 21Lanwani fini yua n bangi nitoaba, Ŋaa bangi a yuli. Fini yua n wangi nitoaba ke ban da su, A moko nan su. 22Fini yua n yieni nitoaba ke ban da conbi, A moko nan conbi. Fini yua n sengi i buli, A su yaala n ye a budiena nni. 23Fini yua n kpiagi a yuli ke a pia li balimaama, A teni ke bi niba sugidi U Tienu Kelima a miidi li balimaama. 24Nani lan diani maama: “Yinba yaa po n teni ke bi nilanba sugidi U Tienu yeli.” 25Yaala n tie ku koanciagu po, moamoani ku pia mayuli a yaa tiendi li balimaama n bili yaala. Ama a yaa miidi li balimaama a tua nani o jifolo yeni, baa ke a tie jungili. 26Yua n tie jifolo yaa tiendi li balimaama n bili yaala, li baa tua opo nani ku koanciagu yeni, baa ke o tie jifolo. 27Yua n tie jifolo buolu yaa tiendi li balimaama n bili yaala, o baa bu leni a, fini yua n pia li balimaama leni ku koanciagu ama ki nan miidi li balimaama. 28Jufi naa tie yua n pia li nannanli ka, li jungili moko naa tie yua n pia li maalima o gbanandi nni ka. 29Yua n tie Jufi moamoani, tie yua n tie yeni hali o pali tugu nni. Ku koanciagu moko ŋua U Tienu Fuoma n tieni yaala o nilo pali nni, ke laa ŋua li balimaama ka. Yua n tie yeni naa baadi ti pagidi bi niba kani ka, ama U Tienu kani.

will be added

X\