LOMA YAABA 14

1Yaa gaani mani yua n tadi li dandanli nni ki da nia leni o wan tama yaala po. 2One tama ke o pia u sanu ki yaa di lan tie yaala kuli, one, yua n tadi li dandanli nni, cedi ti nandi ki ŋmani ti kpinfaadi bebe. 3Yua n tama ke o fidi ki je li bonla kuli n da fali yua n kaa di jetianma. Yua n kaa di jietianma mo n da jia ti buudi leni yua n daani ke o baa fidi ki je li bonla kuli yeni kelima U Tienu tuo o. 4A tie ŋme, fini yua n ja ti buudi leni nitoa naacemo? O yaa se bonŋanla, leni o yaa baa, li tie o canbaa maama. Ama o baa se kelima o Diedo pia u paalu ki baa teni wan yaa se. 5One nua ke daaliba gagidi ki cie liyali, one mo nua ke a dana kuli tie yenma. Nilo kuli n kpaagi ki bandi cain wan daani yaala. 6Yua n sua ke daaliba gagidi ki cie liyali tieni yeni ki baa kpiagi o Diedo. Yua n di lan tie yaa jiema kuli di ki baa kpiagi o Diedo, kelima o tuondi U Tienu o jiema po. Yua n kaa di jetianma moko tieni yeni ki baa kpiagi o Diedo ki tuondi U Tienu. 7Ti siiga oba kuli ki ye o yuceli po, oba kuli ki kpe o yuceli po. 8Kelima ti yaa ye, ti ye o Diedo po, ti yaa kpe mo, ti kpe o Diedo po. Lanwani ti yaa ye leni ti yaa kpe kuli, ti tie o Diedo yaaba. 9Kilisiti den kpe ki go fii ki fo ki baa die yaaba n ye leni yaaba n kpe kuli. 10Lanwani fini, be yaa po ke a ja ti buudi leni a kpiilo? Be yaa po ke a fali a kpiilo yeni? Tikuli baa sedi U Tienu bujiali kaanu kani. 11Kelima li diani: “O Diedo yedi: ‹N ye ki fo, Dunli kuli baa gbaani n nintuali, Lanbu kuli baa kpiagi U Tienu.› ” 12Lanwani ti siiga yua kuli baa togidi U Tienu wan den tieni yaala kuli. 13Lanwani tin cedi ki da ja leni ti lieba ti buudi. Ama yin jagi mani ki bili ke yi kan tieni yaala n baa tua yi kpiilo po, tantuudikaali bi tingbali bonla. 14N daani ki go bani cain o Diedo Jesu nni ke liba kuli ki joagini li yuli po. Ama o nilo yaa nua ke bonlaba joagini, li joagini laa nilo yaa po. 15Ŋan di yaa jiema yaa yagini a kpiilo yama, ŋaa go cuoni leni mi buama. Da tuo ke ŋan di yaa jiema n teni a kpiilo, Kilisiti n kpe yua yaa po, n bodi. 16Da tuo mani ke yaala n ŋani yipo n pa bi niba u sanu ban sugi la. 17Kelima U Tienu diema naa tie mi jiema leni li bonñokaala bebe ka. Ama, mi teginma, mi yanduanma, leni li pamanli, U Tienu Fuoma Yua n teni ke ti pia yaala. 18Yua n tuuni Kilisiti po yeni, U Tienu pali baa mani leni o, bi nisaaliba mo baa saa opo i moamoani. 19Lanwani tin moandi ki yaa tiendi yaala n baa teni tin yaa mani leni ti lieba, ki go paagidi tiyaba pala U Tienu sanŋoadima nni. 20Ŋan da biidi U Tienu tuonli kelima mi jiema po. Moamoani mi jiema kuli ŋani, ama o nilo yaa dini yaa jiema n baa tua o kpiilo po tantuudikaali o pia lipo i tagili. 21Yaala n baa ŋani tie ŋan cedi ki da ŋmani nandi, ki da ño duven mo, ki da tieni yaala n sieni ki baa tua a kpiilo po tingbali bonla. 22Ŋan pia yaa dandanli, kubi li a yuli po U Tienu nintuali. Li pamanli ye leni yua n ki buni ki cuo o yuli wan saa yaala yaa po i moamoani nni. 23U Tienu bu leni yua yaa yama n lengidi kelima wan di yaala yaa po, kelima waa tieni nani o dandanli n waani o maama. Yaala n kaa ŋua li dandanli kuli tie tuonbiadi.

will be added

X\